Վիքիպեդիա:Քիմիա/ցանկ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search


  Վիքին սիրում է Գիտություն   Ցանկեր   Թիրախային հոդվածներ   Ուղեցույց   Կաղապարներ   Մասնակիցներ   Ստեղծել հոդված  


Քիմիա
2C-F 3Dan.gif


Ա[խմբագրել կոդը]

 1. Ագրոքիմիա (агрохимия)
 2. Ադամկևիչի ռեակցիա Adamkiewicz reaction
 3. Ադիպինաթթու (адипиновая кислота)
 4. Ազատ ռադիկալներ (радикалы свободные)
 5. Ազոմիացություններ
 6. Ազոտ (азот)
 7. Աերոզոլներ (аэрозоли)
 8. Ալբումիններ
 9. Ալդեհիդաթթուներ (альдегидокислоты)
 10. Ալդեհիդներ (альдегиды)
 11. Ալդեհիդների բնութագրական ռեակցիաներ
 12. Ալդոզների օպտիկական իզոմերիա
 13. Ալդոհեքսոզներ
 14. Ալիցիկլիկ միացություններ (алициклические соединения)
 15. Ալիֆատիկ տերպեններ
 16. Ալկալիական մետաղներ (щелочные металлы)
 17. Ալկալոիդներ (алкалоиды)
 18. Ալկանաթթուներ
 19. Ալկանդիոլներ
 20. Ալկանտրիոլներ
 21. Ալկենաթթուներ
 22. Ալկենդիոթթուներ
 23. Ալկեններ
 24. Ալկենների հիդրատացում
 25. Ալկիլային ռադիկալներ
 26. Ալկիլիզոցիանատ
 27. Ալկիլհալոգենիդներ
 28. Ալկիններ
 29. Ալկինոլներ
 30. Ալկոհոլներ
 31. Ալյումին (алюминий)
 32. Ալոտրոպիա (аллотропия)
 33. Ալքիմիա (алхимия)
 34. Ածխաթթվի ամիդներ
 35. Ածխաթթվի հալոգեն անհիդրիդներ
 36. Ածխածին (углерод)
 37. Ածխաջրածիններ (углеводороды)
 38. Ածխաջրածինների հալոգենածանցյալներ
 39. Ածխաջրեր (углеводы)
 40. Ակտինոիդ (актиноиды)
 41. Ակտիվացման էներգիա (энергия активации)
 42. Ակրիլաթթու
 43. Ակրոլեին
 44. Աղեր (соли)
 45. Ամիդներ
 46. Ամինաթթուներ (аминокислоты)
 47. Ամիններ
 48. Ամֆոտերություն (амфотерность)
 49. Այրում (горение)
 50. Անագ (олово)
 51. Անալիտիկ քիմիա (аналитическая химия)
 52. Անհիդրիդներ (ангидриды)
 53. Անօրգանական քիմիա (неорганическая химия)
 54. Ապակի (стекло)
 55. Ասպարագինաթթու
 56. Աստատ (астат)
 57. Ատոմ (атом)
 58. Ատոմամոլեկուլային տեսություն ? (атомно-молекулярное учение)
 59. Ատրակտանտներ
 60. Արեններ
 61. Արիլօքսիկարբոնաթթուներ
 62. Արծաթ (серебро)
 63. Արճիճ (свинец)
 64. Արոմատիկ ալդեհիդներ
 65. Արոմատիկ ամիններ
 66. Արոմատիկ երկհիմն կարբոնաթթուներ
 67. Արոմատիկ կարբոնաթթուներ
 68. Արոմատիկ կետոններ
 69. Արոմատիկ միացություններ (ароматические соединения)
 70. Արոմատիկ սպիրտներ
 71. Արոմատիկ օքսիթթուներ
 72. Արսեն (мышьяк)
 73. Ացետամիդ
 74. Ացետոն

Բ[խմբագրել կոդը]

 1. Բազմատոմանի սպիրտներ
 2. Բարիում (барий)
 3. Բարձրակարգ սպիրտներ
 4. Բարձրամոլեկուլյար միացույթուններ (высокомолекулярные соединения)
 5. Բենզոլ (бензол)
 6. Բերիլիում (бериллий)
 7. Բյուրետի եղանակ
 8. Բիցիկլիկ տերպեններ
 9. Բյուրեղային քիմիա (кристаллохимия)
 10. Բյուրեղացում (кристаллизация)
 11. Բնական գազ (газ природный)
 12. Բնական կաուչուկ
 13. Բոր (бор)
 14. Բութեն
 15. Բուսական խեժեր
 16. Բուրավետ նյութեր (душистые вещества)
 17. Բրոմ (бром)

Գ[խմբագրել կոդը]

 1. Գաբրիելի ռեակցիա
 2. Գալակտոզ
 3. Գալիում (галлий)
 4. Գալվանանոտեխնիկա (гальванотехника)
 5. Գավրիլով-Զելինսկի-Սադիկովի դիկետոպիպերազինային տեսություն
 6. Գելեր (гели)
 7. Գերմանիում (германий)
 8. Գիբերելիններ
 9. Գինեթթու
 10. Գլիկոգեն
 11. Գլիկոզիդներ
 12. Գլիկոլաթթու
 13. Գլիկոլիպիդներ
 14. Գլիկոլներ
 15. Գլիկոպրոտեիդներ
 16. Գլիցերիդներ
 17. Գլիցերին
 18. Գլյուտելիններ
 19. Գլոբուլիններ
 20. Գլութամինաթթու
 21. Գոլորշիացում (выпаривание)
 22. Գունավոր ռեակցիաներ
 23. Գրինյարի ռեակտիվ--Hamo Khacatryan (քննարկում) 19:21, 9 Հոկտեմբերի 2014 (UTC)

Դ[խմբագրել կոդը]

 1. Դանիել-Յակոբիի էլեմենտ
 2. Դարձելի ռեակցիաներ (обратимые реакции)
 3. Դեհիդրում
 4. Դեղանյութեր ? (лекарственные вещества)
 5. Դեսիկանտներ
 6. Դետերգենտներ
 7. Դեֆոլյանտներ
 8. Դիազոմիացություններ
 9. Դիհալոգենածանցյալներ
 10. Դիմեթիլֆորմամիդ
 11. Դինիտրիլներ
 12. Դիոլներ
 13. Դիսախարիդներ
 14. Դիֆուզիա (диффузия)

Ե[խմբագրել կոդը]

 1. Եթերացում (этерификация)
 2. Եթերներ (эфиры)
 3. Եռատոմանի ֆենոլներ
 4. Երկաթ (железо)
 5. Երկատոմանի ֆենոլներ
 6. Երկրաչափական իզոմերիա
 7. Երկրաքիմիա (геохимия)

Զ[խմբագրել կոդը]

 1. Զանգվածի և էներգիայի պահպանման օրենք (закон сохранения массы веществ и энергии)
 2. Զոլեր (золи)
 3. Զուգորդման էֆեկտ

Է[խմբագրել կոդը]

 1. Էթանոլ
 2. Էթիլենգլիկոլ
 3. Էլաստին
 4. Էլեկտրաբացասականություն ? (электроотрицательность)
 5. Էլեկտրաքիմիա (электрохимия)
 6. Էլեկտրաօսմոս
 7. Էլեկտրաֆորեզ
 8. Էլեկտրոլիտ (электролиты)
 9. Էլեկտրոլիտային դիսոցում (электролитическая диссоциация)
 10. Էլեկտրոն (электрон)
 11. Էլեկտրոնի հանդեպ խնամակցություն (сродство к электрону)
 12. Էլիմինման ռեակցիաներ
 13. Էկոլոգիա (экология)
 14. Էնոլներ
 15. Էպիմերներ
 16. Էսթերագոյացման ռեակցիա
 17. Էսթերներ
 18. Էքստրացիա (экстракция)

Թ[խմբագրել կոդը]

 1. Թալիում (таллий)
 2. Տելուր (теллур)
 3. Թերմոքիմիա (термохимия)
 4. Թթուներ (кислоты)
 5. Թթվածին (кислород)
 6. Թիոեթերներ
 7. թիոսեմիկարբազիդ
 8. Թիոսպիրտներ
 9. Թիոֆեն
 10. Թորիում (торий)
 11. Թորում (перегонка)
 12. Թուջ (чугун)

Ի[խմբագրել կոդը]

 1. Իզոմերացում (изомеризация)
 2. Իզոմերիա (изомерия)
 3. Իզոմորֆիզմ (изоморфизм)
 4. Իզոտոպներ (изотопы)
 5. Ինդիում (индий)
 6. Ինդոլ
 7. Ինդոլիլկարբոնաթթուներ
 8. Իներտ գազեր (инертные газы)
 9. Ինհիբիտորներ (ингибиторы)
 10. Ինուլին
 11. Ինսեկտիցիդներ (инсектициды)
 12. Իոնական կապ
 13. Իոնափոխանակություն (ионный обмен)
 14. Իոնիզացման պոտենցիալ (ионизационный потенциал)
 15. Իոններ (ионы)
 16. Իտրիում (иттрий)

Լ[խմբագրել կոդը]

 1. Լանթանիդներ (лантаноиды)
 2. Լարվածության շարք (ряд напряжений)
 3. Լաքեր (лаки)
 4. Լեցիտիններ
 5. Լիգնին
 6. Լիթիում (литий)
 7. Լինոլենաթթու
 8. Լիպիդներ
 9. Լուծույթներ (растворы)
 10. Լրիվ ջերմաքայքայում

Խ[խմբագրել կոդը]

 1. Խեմոստերիլիզատորներ
 2. Խինին
 3. Խինոլին
 4. Խմորման ռեակցիաներ
 5. Խնձորաթթու

Ծ[խմբագրել կոդը]

 1. Ծարիր (сурьма)
 2. Ծծումբ (сера)

Կ[խմբագրել կոդը]

 1. Կադմիում (кадмий)
 2. Կաթնաթթու
 3. Կալիում (калий)
 4. Կալորիմետրիա (калориметрия)
 5. Կալցիում (кальций)
 6. Կանիցարոյի ռեակցիա
 7. Կատալիզ (катализ)
 8. Կատեխիններ
 9. Կարբիդներ (карбиды)
 10. Կարբոնաթթուներ (карбоновые кислоты)--Նազելի Կամսարյան (քննարկում) 15:39, 10 Դեկտեմբերի 2014 (UTC)
 11. Կենսաքիմիա (биохимия)
 12. Կենսաօրգանական քիմիա (биоорганическая химия)
 13. Կետոզների տաուտոմերիա
 14. Կետոզների օպտիկական իզոմերիա
 15. Կետոթթուներ
 16. Կետոհեքսոզներ
 17. Կետոններ (кетоны)
 18. Կերամիկա (керамика)
 19. Կերատին
 20. Կեֆալիններ
 21. Կիտրոնաթթու
 22. Կոագուլում
 23. Կոբալտ (кобальт)
 24. Կոլագեններ (Коллаген)
 25. Կոլոիդների քիմիա (коллоидная химия)
 26. Կոլորիմետրիա (колориметрия)
 27. Կոնդենսման ռեակցիաներ
 28. Կոնֆորմացիա
 29. Կոորդինացիոն կապ
 30. Կոմպլեքս միացություններ (координационные соединения)
 31. Տիեզերաքիմիա (космохимия)
 32. Կովալենտ կապ
 33. Կոտորակային թորում
 34. Կուչերովի ռեակցիա
 35. Կոքս (кокс и коксование)
 36. Կրեկինգ
 37. Կրոտոնաթթու
 38. Կալիումի սուլֆիդ (сульфид калия)--Hrach Sakanyan 09:36, 8 Հունվարի 2015 (UTC)

Հ[խմբագրել կոդը]

 1. Հագեցած ածխաջրածիններ (насыщенные углеводороды)
 2. Հազվագյուտ հողերի տարրեր ? (редкоземельные элементы)
 3. Հալոգենածանցյալ
 4. Հալոգենահիդրիդներ
 5. Հալոգենացում
 6. Հալոգեններ (галогены)
 7. Հալոֆորմ
 8. Հակաբիոտիկներ (антибиотики)
 9. Համաձուլվածքներ (сплавы)
 10. Հաֆնիում (гафний)
 11. Հեմիցելյուլոզներ
 12. Հեմոգլոբին (гемоглобин)
 13. Հետերոաուքսին
 14. Հետերոգեն համակարգեր
 15. Հոմոգեն համակարգեր (гетерогенные и гомогенные системы)
 16. Հետերոցիկլիկ միացություններ (гетероциклические соединения)
 17. Հերբիցիդներ (гербициды)
 18. Հեքսոզներ
 19. Հիդրազին
 20. Հիդրիդներ (гидриды)
 21. Հիդրոլիզ (гидролиз)
 22. Հիդրում
 23. Հիդրօքսիդներ (гидроксиды)
 24. Հիդրօքսիլամին
 25. Հիմքեր (основания)
 26. Հողալկալիական մետաղներ (щелочноземельные металлы)
 27. Հողի օրգանական նյութեր
 28. Հոմոլոգիա (гомология)
 29. Հորմոններ (гормоны)
 30. Հրադիմացկուն նյութեր (огнеупоры)
 31. Ճարպեր (жиры)

Մ[խմբագրել կոդը]

 1. Մագնեզիում (магний)
 2. Մալեինաթթու
 3. Մալթոզ
 4. Մալոնաթթու
 5. Մածուցիկ նյութեր ? (вяжущие материалы)
 6. Մակերեսային ակտիվ միացություններ (поверхностно-активные вещества)
 7. Մակերեսային երևույթներ (поверхностные явления)
 8. Մանգան (марганец)
 9. Մասնակի ջերմաքայքայում
 10. Մաքուր նյութ (чистое вещество)
 11. Մեզոգինեթթու
 12. Մեթակրիլաթթու
 13. Մեթան
 14. Մեթանոլ
 15. Մետալուրգիա (металлургия)
 16. Մետաղներ (металлы)
 17. Մետաղների կոռոզիա (коррозия металлов)
 18. Մետաղոթերմիա (металлотермия)
 19. Միացման ռեակցիաներ
 20. Միացում ? (присоединение)
 21. Միլոնի ռեակցիա
 22. Միկրոհետերոգեն համակարգեր
 23. Միջմետաղական միացություններ ? (интерметаллические соединения)
 24. Միջուկային ռեակտոր (ядерные реакторы)
 25. Միջուկային ռեակցիաներ (ядерные реакции)
 26. Միջուկային վառելիք (ядерное горючее)
 27. Մոլեկուլ (молекула)
 28. Մոլիբդեն (молибден)
 29. Մոմեր
 30. Մոնոմերներ (мономеры)
 31. Մոնոսախարիդներ
 32. Մոնոսախարիդների տաուտոմերիա
 33. Մոնոցիկլիկ տերպեններ
 34. Մուտարոտացիա
 35. Մրջնաթթու
 36. Մրջնալդեհիդ

Յ[խմբագրել կոդը]

 1. Յոդ (иод)
 2. Յոդոֆորմ

Ն[խմբագրել կոդը]

 1. Նավթ
 2. Նավթա և նավթամթերքներ (нефть и нефтепродукты)
 3. Նավթաքիմիական արդյունաբերություն (нефтехимия)
 4. Նատրիում (натрий)
 5. Նեյտրոն (нейтрон)
 6. Նեպտունիում (нептуний)
 7. Ներկանյութեր Ներկեր (красители и краски)
 8. Ներնստի բաշխման օրենք
 9. Նիկել (никель)
 10. Նիկոտին
 11. Նինհիդրինային ռեակցիա
 12. Նիոբիում (ниобий)
 13. Նիտրացում
 14. Նուկլեինաթթուներ (нуклеиновые кислоты)
 15. Նուկլեոպրոտեիդներ
 16. Նստեցում (осаждение)
 17. Շղթայական ռեակցիաներ (цепные реакции)

Ո[խմբագրել կոդը]

 1. Ոչ մետաղներ (неметаллы)
 2. Ոսկի (золото)
 3. Որակական անալիզ (качественный анализ)
 4. Ուրան (уран)

Չ[խմբագրել կոդը]

 1. Չեզոքացում (нейтрализация)
 2. Չհագեցած ածխաջրածիններ (ненасыщенные углеводороды)
 3. Չուգաևի և Ցերևիտինովի ռեակցիաներ

Պ[խմբագրել կոդը]

 1. Պարարտանյութեր (удобрения)
 2. Պարզ եթերներ
 3. Պարզ նյութ (простое вещество)
 4. Պեկտինային նյութեր
 5. Պենտոզներ
 6. Պեպտիդներ (пептиды)
 7. Պեստիցիդներ (пестициды)
 8. Պերօքսիդային միացություններ (перекисные соединения)
 9. Պիկրինային ռեակցիա
 10. Պիրիդին
 11. Պիրոլ
 12. Պլաստմասսա (пластические массы)
 13. Պլատինային մետաղներ (платиновые металлы)
 14. Պլուտոնիում (плутоний)
 15. Պղինձ (медь)
 16. Պոլիկոնդենսացիա (поликонденсация)
 17. Պոլիմերիզացիա (полимеризация)
 18. Պոլիմերման ռեակցիաներ
 19. Պոլիմերներ (полимеры)
 20. Պոլիմերում
 21. Պոլիոզներ
 22. Պոլիպեպտիդներ
 23. Պոլոնիում (полоний)
 24. Պոկում ? (отщепление)
 25. Պողպատ (сталь)
 26. Պրոլամիններ
 27. Պրոմեթիում (прометий)
 28. Պրոպիոնաթթու
 29. Պրոստագլանդիններ
 30. Պրոտամիններ
 31. Պրոտեիդներ
 32. Պրոտեիններ
 33. Պրոտոն (протон)

Ջ[խմբագրել կոդը]

 1. Ջերմադինակիմայի երկրորդ օրենք
 2. Ջերմաքայքայման ռեակցիաներ
 3. Ջերմաքիմիա
 4. Ջուր (вода)
 5. Ջրածնական ցուցիչ (водородный показатель)
 6. Ջրածին (водород)
 7. Ջրածնական կապ (водородная связь)

Ռ[խմբագրել կոդը]

 1. Ռադիացիոն քիմիա (радиационная химия)
 2. Ռադիկալների տեսություն
 3. Ռադիոակտիվ տարրեր (радиоактивные элементы)
 4. Ռադիոակտիվություն (радиоактивность)
 5. Ռադիում (радий)
 6. Ռադիոքիմիա (радиохимия)
 7. Ռադոն (радон)
 8. Ռացեմիկ կաթնաթթու
 9. Ռենիում (рений)
 10. Ռեպելենտներ
 11. Ռետարդանտներ
 12. Ռուբիդիում (рубидий)

Ս[խմբագրել կոդը]

 1. Սախարոզ
 2. Սահմանային երկհիմն կարբոնաթթուներ
 3. Սելեն (селен)
 4. Սեմիկարբազիդ
 5. Սիլիցիում (кремний)
 6. Սիլիկատներ (силикаты)
 7. Սինթետիկ կաուչուկ
 8. Սիվուշայի յուղի սպիրտներ
 9. Սկանդիում (скандий)
 10. Սկլերոպրոտեիններ
 11. Սնդիկ (ртуть)
 12. Սոսինձներ (клеи)
 13. Սորբինաթթու
 14. Սորբցիոն պրոցեսներ ? (сорбционные процессы)
 15. Սուբլիմացիա (ֆիզիկա) (возгонка)
 16. Սուլֆհիդրիլային ռեակցիա
 17. Սուլֆուրացում
 18. Սուսպենզիաներ (суспензии)
 19. Սպեկտրալ անալիզ (спектральный анализ)
 20. Սպիտակուցներ (белки)
 21. Սպիրտային խմորման քիմիզմ
 22. Սպիրտներ (спирты)
 23. Սպիրտների դեհիդրատացում
 24. Ստեխիոմետրիա (стехиометрия)
 25. Ստերեոքիմիա (стереохимия)
 26. Ստրոնցիում (стронций)

Վ[խմբագրել կոդը]

 1. Վալենտականություն (валентность)
 2. Վանադիում (ванадий)
 3. Վանթ-Հովի իզոբարի հավասարում
 4. Վառելիքներ (топлива)
 5. Վերախմբավորման ռեակցիաներ
 6. Վիտամիններ (витамины)
 7. Վյուրցի ռեակցիա
 8. Վոլֆրամ (вольфрам)

Տ[խմբագրել կոդը]

 1. Տանտալ (тантал)
 2. Տաուտոմերիա (таутомерия)
 3. Տեխնեցիում (технеций)
 4. Տեղակալիչների դասակարգում
 5. Տեղակալման ռեակցիաներ
 6. Տեղակալում (замещение)
 7. Տետրաքլորածխածին
 8. Տերպեններ
 9. Տինդալի էֆեկտ
 10. Տիշչենկոյի բարդ եթերային կոնդենսում
 11. Տիպերի տեսություն
 12. Տիտան (титан)
 13. Տրանսուրանային տարրեր (трансурановые элементы)
 14. Տրեգալոզ
 15. Տրիազինի խումբ
 16. Տրիհալոգենածանցյալներ

Ց[խմբագրել կոդը]

 1. Ցեզիում (цезий)
 2. Ցելոբիոզ
 3. Ցիանիդին
 4. Ցիկլոալկաններ
 5. Ցինկ (цинк)
 6. Ցիտրալ
 7. Ցիտրոնելալ
 8. Ցիրկոնիում (цирконий)

Ք[խմբագրել կոդը]

 1. Քիմիայի ժամանակացույց (ru:Хронология химии)
 2. Քանակական անալիզ (количественный анализ)
 3. Քացախաթթու
 4. Քացախալդեհիդ
 5. Քիմիա (химия)
 6. Քիմիական անվանակարգում (номенклатура химическая)
 7. Քիմիական արտադրություն (химическая промышленность)
 8. Քիմիական թերմոդինամիկա (термодинамика химическая)
 9. Քիմիական ինդիկատորներ (индикаторы химические)
 10. Քիմիական լաբորատորիա (лаборатория химическая)
 11. Քիմիական կապ (химическая связь)
 12. Քիմիական կառուցվածքի տեսություն ? (химического строения теория)
 13. Քիմիական կատալիզ
 14. Քիմիական կինետիկա (кинетика химическая)
 15. Քիմիական հավասարակշռություն (равновесие химическое)
 16. Քիմիական մանրաթել (волокна химические)
 17. Քիմիական միացություններ (соединение химическое)
 18. Քիմիական ռեակտիվներ (реактивы химические)
 19. Քիմիական ռեակցիաներ (реакция химическая)
 20. Քիմիական սինթեզ (синтез химический)
 21. Քիմիական տարրեր (элементы химические)
 22. Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգ (периодическая система химических элементов)
 23. Քիմիական տարրերի պարբերական օրենք ? (периодический закон химических элементов)
 24. Քիմիական տեխնոլոգիա (химическая технология)
 25. Քիմիական ֆիզիկա (химическая физика)
 26. Քիմիայի ուսումնասիրման մեթոդներ (методы исследования в химии)
 27. Քինիններ
 28. Քլոր (хлор)
 29. Քլորածխաթթու
 30. Քլորոֆիլ (хлорофилл)
 31. Քլորոֆոս
 32. Քլորոֆորմ
 33. Քսանտոպրոտեինային ռեակցիա
 34. Քվանտային քիմիա (квантовая химия)
 35. Քրոմ (хром)
 36. Քրոմատագրաֆիա (хроматография)
 37. Քրոմոպրոտեիդներ

Օ[խմբագրել կոդը]

 1. Օզազոններ
 2. Օլեինաթթու
 3. Օկտանային թիվ (октановое число)
 4. Օճառներ
 5. Օպտիկական իզոմերիա
 6. Օսլա
 7. Օսվալդի նոսրացման կանոն
 8. Օրգանական միացությունների դասակարգում
 9. Օրգանական ռեակցիաների դասակարգում
 10. Օրգանական քիմիա (органическая химия)
 11. Օքսալաթթու
 12. Օքսիամինաթթու
 13. Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ (окислительно-восстановительные реакции)
 14. Օքսիդացման աստիճան (степень окисления)
 15. Օքսիդացման ռեակցիաներ
 16. Օքսիդացում
 17. Օքսիդներ (оксиды)--Hrach Sakanyan 09:41, 8 Հունվարի 2015 (UTC)
 18. Օքսիթթուներ
 19. Օքսիմներ
 20. Օքսոթթուներ
 21. Օքսոսինթեզ

Ֆ[խմբագրել կոդը]

 1. Ֆազային հավասարակշռություն
 2. Ֆազեր (фазы)
 3. Ֆենոլներ
 4. Ֆերմենտատիվ կատալիզ
 5. Ֆերմենտներ (ферменты)
 6. Ֆիզիկական քիմիա (физическая химия)
 7. Ֆիլտրում (фильтрование)
 8. Ֆիշեր-Դանիլևսկու պոլիպեպտիդային տեսություն
 9. Ֆոսգեն
 10. Ֆոսֆոլիպիդներ
 11. Ֆոսֆոպրոտեիդներ
 12. Ֆոսֆոր (фосфор)
 13. Ֆոտոսինթեզ (фотосинтез)
 14. Ֆոտոքիմիական ռեակցիաներ
 15. Ֆուլվոթթուներ
 16. Ֆումարաթթու
 17. Ֆունգիցիդներ
 18. Ֆուրան
 19. Ֆտոր (фтор)
 20. Ֆրանցիում (франций)
 21. Ֆրիդել-Կրաֆտս-Գուստավսոնի ռեակցիա

Օգտակար տեղեկաքարտեր[խմբագրել կոդը]

 1. Կաղապար:Նյութ
 2. Կաղապար:Քիմիական տարր