Բայ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Բայ, քերականական կարգերով ու հատկանիշներով ամենահարուստ խոսքի մասը։ Ցույց է տալիս գործողություն, եղելություն, ընթացք, որը բայ խոսքի մասը բնորոշող կարևորագույն հատկանիշ է և կոչվում է բայիմաստ։

Բայերը մյուս խոսքի մասերից տարբերվում են նրանով, որ ունեն նաև ձևային ընդհանրություններ, այսինքն՝ հայերենի բոլոր բայերի ելակետային ձևերը՝ անորոշ դերբայական ձևերը, վերջանում են -ել, -ալ մասնիկներով։

Բայի կազմությունը[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բայը, որպես բառ միշտ ածանցավոր է, քանի որ ունի ել, ալ ածանցները։ Այն, ըստ կազմության, լինում է`

 • պարզ
 • ածանցավոր
 • հարադրավոր և զուգադրավոր

Պարզ են այն բայերը, որոնք ել, ալ վերջավորություններից առաջ ընկած մասում չունեն որևէ բայական ածանց։ Ածանցավոր բայերը ել, ալ վերջավորությունից առաջ ընկած մասում ունեն ածանց։ Բայական ածանցներն են`

 • սոսկածանցավոր-ան, են, ն, չ (պարզ բայերից տարբերակելու համար պետք է դնել հարակատար կամ անցյալ կատարյալ ձևերում և եթե ածանցը դուրս չգա, ապա բայը պարզ է)
 • պատճառական-ացն, եցն, ցն
 • կրավորական-վ (եթե վ-ն հնարավոր չէ հանել բայից, ապա այն պարզ է)
 • բազմապատկական-ատ, ոտ, կոտ, կռտ, կլտ, տ, շտ (նաև արմատի կրկնությամբ)

Հարադրավոր բայերի առաջին բաղադրիչը որևէ խոսքի մաս է, իսկ երկրորդ բաղադրիչը` բայ։ Հարադրավոր բայերը գրվում են անջատ։ Զուգադրավոր բայերի բոլոր երկու բաղադրիչներն էլ բայեր են հոմանիշային կամ հականիշային երանգներով։ Գրվում են գծիկով։ Պետք է հիշել, որ զուգադրավոր բայերի առաջին բաղադրիչը կարող է լինել շարժում, իսկ երկրորդը` գործողության հետևանք։ Այս դեպքում գրվում է անջատ։

Դիմավոր և անդեմ բայեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Խոսքի մեջ բայերը գործածվում են երկու ձևով` դիմավոր և անդեմ: Դիմավոր ձևերն ունեն դեմք, թիվ, ժամանակ, եղանակ, սեռ: Նախադասության մեջ դառնում են ստորոգյալ:
Կազմվում են երկու ձևով`

 • Ձևաբայերին ավելանում է օժանդակ բայ։
 • Բայի վերջավորություններով կամ եղանակիչով (կ, պիտի): Այս ձևերը պարզ են։

Անդեմ ձևերն ունեն միայն սեռ, կարող են ունենալ զանազան պաշտոններ։
Անդեմ ձևերը կոչվում են դերբայներ և ձևաբայեր:
Դերբայները նախադասության մեջ ունեն ինքնուրույն գործածություն, օժանդակ բայից կախում չունեն։
Դերբայները չորսն են`

 • Անորոշ - ել, ալ (Անորոշ դերբայը կարող է հոլովվել)
 • Ենթակայական - ող, ացող
 • Համակատար - ելիս, ալիս
 • Հարակատար - ած, ացած

Ձևաբայերը ինքնուրույն գործածություն չունեն և կախված են օժանդակ բայից, որի հետ դառնում են ստորոգյալ:
Ձևաբայերը չորսն են`

 • Անկատար - ում
 • Վաղակատար - ել, ալ
 • Ապակատար - ելու, ալու
 • Ժխտական - ի, ա

Բայի սեռը[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Սեռը բայի խնդրառական հատկանիշն է։ Բայը ունի երեք սեռ`

 • ներգործական
 • կրավորական
 • չեզոք

Ներգործական սեռ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Այս սեռի բայերը պահանջում են այնպիսի առարկա, որի համար պահանջվում է կրող առարկա։ Ներգործական սեռի բայերը պահանջում են հայցական հոլովով դրած ուղիղ խնդիր: Պատասխանում է ու՞մ, ի՞նչը հարցերին։ Մեծ մասամբ կարող են ընդունել կրավորական ածանցը և վերածվել կրավորական բայերի։ Պատճառական ածանց ունեցող բայերը պատկանում են ներգործական սեռին։

Կրավորական սեռ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ցույց են տալիս այնպիսի գործողություն, որի համար պահանջվում է ներգործող առարկա։ Պահանջում են բացառական կամ գործիական հոլովով դրված ներգործող անուղղակի խնդիր լրացում։ Կրավորական սեռի բայերը միշտ ունենում են վ ածանցը։ Որպեսզի ստուգեք բայի կրավորական սեռի լինելը, պետք է`

 • Գտնել ենթական
 • Գտնել ստորոգյալը
 • Հանել վ-ն
 • Գտնել ներգործող անուղղակի խնդիր լրացումը։
 • Նախադասությունը փոխել ներգործական կառուցվածքի։

Չեզոք սեռ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Այս սեռի բայերը չեն պահանջում ուղիղ խնդիր կամ ներգործող անուղղակի խնդիր։ Պետք հիշել, որ եթե բնաձայնական բառերին ավելանում է պատճառական ածանց, այդ բառերը մնում են չեզոք։
Լինել, լալ, դառնալ, երևալ, կա բայերը միշտ չեզոք են։

Կարող է հանդիպել նաև կրկնասեռություն: