Խարբերդի նահանգի հայաբնակ բնակավայրեր

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Ցուցակում ներկայացված են 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարասկզբի Խարբերդի նահանգի հայաբնակ բնակավայրերը ըստ գավառների։

Դերսիմի գավառ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Խոզաթ գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Խոզաթ (կենտրոն), Ագարակ, Ակնկիկ, Աղզունիկ (Աղզոնիկ), Աշխենիկ (Աղզունիկ), Ավշաքար (Հավշաքար), Բրաստիկ, Բուլանըխ, Դաշտակ, Երկան (Երկան ընկուզիկ), Զամբեղ (Զըմբաղ) Վերին, Զամբեղ (Զըմբաղ) Ստորին, Ընճղակ (Ընճըղկա), Թակե (Թեքքե), Թոռուտ (Թոռունդ), Իզոլի, Խադիշար, Կոզլուջա (Ղոզուճա), Հաղթուկ, Հավլորի, Ճերմակ աղբյուր (Ակբունար), Շեն (Սին), Ջաղջիձոր (Դերեարիան), Սագեդիկ, Ս.Կարապետ վանք, Սուրբ Օհան (Սորբիան), Ուլուկան, Փայեկ։

Կըզլքիլիսա գավառակ (Նազըմիե)[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Կըզլքիլիսա (Կարմիր վանք), Թաքսինե (Թաքսին), Խնձորի, Հագս (Էքըզ), Ռամազանկոյ Հագս, Հայդարան, Ձորբերան, Մանկունք (Մամգունք), Միարվան, Սուրբ լույս (Սպլիս), Տեր Օվան (Խոջա Հովհաննես)։

Մեծկերտ (Մազկերտ) գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Մեծկերտ (կենտրոն). Ահրիման, Բեկդաշ, Գերմըսի, Դամթաղ (Դարմուդաղ, Թյումիրաք), Դանաբուռուն (Տանաբերան), Դիալնօղլի (Տիրանօղլի), Էսիրեկ, Թիրմուշեկ, Լազվան, Լամք, Խոզընգյուղ, Ծիլք (Չիլք), Կզլկալա, Հագս (Հաքըզ, Էքըզ), Հավուկփախ, Մամեգի (Մամիկ), Մասդան, Մարխո, Շորդան, Չուխուր, Սեղանք, Սնդամ, Փախ (Դերսիմի Փախ, Պահ)։

Չարսանջակ գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բերի (Փերի, Փերին, կենտրոն), Աբդալ մեզրե (Բաշաղակի մեզրե), Աղ մեզրե (Զմբաղ), Այվաթլու (Այվալի), Բալըշեր (Բալշեհիր), Բաղնիք, Բաշաղակ (Փաշավանք), Բասու (Պասուն), Բեկլեր մեզրե, Բերդակ, Գյոքթեփե, Գոտառիճ (Կոտարիչ), Գորջան (Կորճան), Դողան, Զերե (Սառեկ), Թանց, Թթենիկ, Թիլ (Բերդակի Թել), Թիլ Վերին (Փոքր), Իլանլու, Իսմայիլցիք, Լալհայդար (Լալ մեզրե), Լուսաթառիճ (Լուստարիչ), Լաուսաթառիճի մեզրե, Խաճառ (Կաճառ) Վերին, Խաճառ (Կաճառ) Ստորին, Խարեսիկ (Հարսիկ, Հարսի), Խոզնգեղ, Խռնեկ (Խռնիկ), Խուշին (Կուշչի), Խուշինա մեզրե, Կալաջիկ (Ղալաջուղ), Կայաչի (Ղայաչին, Խայաչին), Կատոսան, Կարափունար (Խարափունար, Ղարաբուղնար), Կզըլջուղ (Խուզուլճուղ, Ղըզլջուղ), Հավսիկ Վերին, Հավսիկ Ստորին, Հոշե (Հոսե), Ձորակ, Մարզեկ, Մարջուման (Մեռճիմեկ), Նորգյուղ (Ենիգյուղ), Շահկուլան, Շեն (Շենցիք, Շամցիք), Շոհմի (Շոհմին), Չալադոր, Սաղման (Ցաղման), Սավա (Զիվե), Սեյիդլեր, Սղճով, Սմախ (Սմաղ), Սուրբ Օհան (Սրբիհան, Սորբիհան), Վահնա (Վայնա), Վասկերտ, Տինկ (Տենկ), Տիրաղբուն, Ուռեկ (Ուռիկ) Ստորին, Ուրց։

Չմշկածագ գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Չմշկածագ (կենտրոն), Աշգանի (Էշկյունի), Արտըկա (Արտըկան), Բադրաթիլ (Պետրեթիլ), Բազաբուն (Բազաբոն), Բրադի (Պռատ), Բրեխի (Պրեխի), Երեցագրակ (Երիցագրակ), Թումա մեզրե, Խաչտուն, Խարասար (Ղարասար), Խնդրըրկիկ (Խնդրիկ), Կարմրի, Հազարի, Ձնձոր (Ցինձոր), Մամսա, Մանկուճակ, Միատուն (Գեմիջի), Մորշխա (Մորշխան), Մուռնայի, Պարտիզակ (Բախչեջիկ), Պողոսի (Փողոսի), Սեթրկա, Sիսնա, Վասակավան, Ուռեկ, Փաշա մեզրե, Օձգյուղ։

Օվաջըկ գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ակունք, Աղբաձոր, Աղդատ (Աղտակ), Բարդի (Պերտի), Բլուր (Թեփե), Զերանիկ, Զինարեթ, Թաթան (Թորդան), Լերթիք, Խորխոր, Ծաղկե (Ծաղկի), Կյուզուք, Կորնգան (Քորընքա), Հաղաջուր, Հարսի, Մնձուր (Սեյիդ Մուզուր), Տիրավան։

Մամուրեթ ուլ Ազիզի գավառ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ակն (Էկին) գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ակն (կենտրոն), Ապուչեխ, Լիճք (Իլիչ), Կամարկապ, Կարուշլա, Ձորակ, Մուշեղկա, Նարվեր, Շրզու, Վանք։

Արաբկիր գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Արաբկիր (կենտրոն), Աղին (Աղըն, Վաղավեր), Ամբրկա, Անջդի, Աշոտկա (Աշուտկա), Էհնեցիք (Անեցիք), Խոզաղբյուր, Խոռոչ, Ծագ (Ձագ), Ծապլվար, Կռանի, Հացկնի (Հասկնի), Մաշկերտ (Մաշքերե), Շեփիկ, Սաղմկա, Վաղշեն, Վանք, Քուշնա (բացառությամբ Ամբրկայի և Շեփիկի, մյուս բնակավայրերը վարչականորեն Ակնա գավառակի կազմում էին), Օճախ, Օվա։

Խարբերդ գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Խարբերդ (կենտրոն), Ալամիլիկ (Էլեմլիկ), Ախոռ, Աղմեզրե, Աղնձի (Աղնձիկ, Աղնսի), Այվոս (Այվազ), Այուբաղի, Անդակ (Էնդակ), Աշվան, Արզրուկ (Էրզրուկ), Արոզիկ (Արոսիկ), Արփավետ (Ալափաուտ), Բազմաշեն (Պըզմըշեն), Բարբաչ (Փերչենչ), Բոյրազ (Փոյրազ), Գայլի (Քեյլի), Գառնկերտ, Գեղավանք, Գոմք (Քունկ), Գուրբեթ մեզրե, Դատեմ, Եղեգի, Ենիջե, Երդմնիկ, Զարդառիճ (Զարդարիչ), Ընկուզիկ (Ընկըզիկ), Թլանցիկ (Թիլ-Անձիտ), Իբիզ, Իզոլու (Իզողլու), Իչմե Ստորին (Փոքր, Նոր), Իչմե Վերին (Մեծ, Նոր), Խոխ Վերին, Խոխ Ստորին, Խրաջ (Խռաճ), Խրխիկ, Խուլագյուղ (Խուլվենք), Խույլու (Քույուլու, Թլկատին), Ծառուկ, Ծովք (Գյոլջիկ), Կարմրի, Կանեփիկ (Կանֆիկ), Կոնքալմազ, Հաբուսի (Հապուսի), Հակոբիգյուղ (Յաղուբ մեզրե), Հավուկ (Հառիկ), Հարսեկ (Հարսիկ, Հերսենք), Հարսեկ մեզրե, Հացելի (Հաջի Սելի), Հյուսեյնիկ (Հյուսնյակ), Հնագրակ (Նագրակ), Հնձոր, Հողե (Հողի), Հողե մեզրե, Մեղիրե, Մոլլագյուղ (Մոլլաքենդի), Մորենիկ, Մունզուր օղլի (Մուզուր օղլի), Մուռի, Շամուշի (Շեմսի), Շեխհաջի (Շխաջի) Ստորին, Շենթիլ (Շնթիլ), Շուշնաս, Չոթելի, Չորգյուղ (Չորչիկ), Ջիփ, Սառնի, Սարայ, Սարբցիք (Սարփըլի), Սարիղամիշ, Սինան, Սուրսի (Սորսրե), Վարդաթիլ (Վարդեթիլ), Վարդենիկ, Վերին մեզրե, Փելթե (Բերդակ), Քեսիրեկ (Գազրիկ), Քորփե (Քյորփե)։

Կապան Մադեն գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Կապան Մադեն (Գյումուշ-Մադեն)։

Փութուրկե (Շիրո) գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Իմրոն (Իմրյուն, Ումրյունյուն, կենտրոն), Աղվան (Աղվանի), Արղուչայ, Բուրջ (Պուրճ), Դամլի, Զահմանա (Զամանո), Մամաշ, Նոխուդլու, Չամչրեկ, Չարդաղ, Ջամբեկ, Քեֆերդիզ, Քյարի, Քրատ։

Մալաթիայի գավառ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Աղջադաղ գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Արկա (Արղա, կենտրոն), Անսուր, Հասանչելեբի, Հեքիմխան, Մուշեղկա (Մուշկովա)։

Բեհսենի գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բեհսենի (Բեսնի, կենտրոն), Բելվերեն (Բելերեն), Թութ, Խոշկաշի, Շամբայադ (Շան Բեյդի), Սարափ, Սուրֆազ (Սոֆրազ), Փերվարի (Բելվերու), Քեսուն (Քեյսուն)։

Հիսնի-Մանսուր (Ադըյաման) գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Հիսնի-Մանսուր (Ադըյաման, կենտրոն), Բշրիկ (Բշրին), Բոզուկ (Պոզուկ), Գանթարա (Ղանթարա), Գավրակ (Կևրակ), Գյոլբունար (Գյոլբուղնար), Զարկավ, Զուռնա, Թավտիր, Թերբեթիլ, Իզդիկ, Խարֆի, Կավրիկ (Հուպեկ), Կըզըլջաբունար (Կըզըլջաբուղնար), Կոզան, Հայկ (Հայիկ), Մարմարա, Շնաբի, Որիմն, Սամսատ, Վարդանա, Քիլիսան, Քյարքյուշյեն։

Մալաթիա գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Մալաթիա (կենտրոն), Ատաֆի (Աթաբեյ, Բանազի Ստորին, Բարղզի, Թեսջեդե (Թեջդե), Հին Մալաթիա (Էսկիշեհիր, Վարի քաղաք), Ձըրմըխտի (Զըրմըգտի), Քիլայիկ, Քյուստիբեկ (Քյունդիբեկ), Օտուզի (Հյորտեզ)։

Քյախթա գավառակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Քյախթա (կենտրոն), Աբաուն, Անդամ, Աշմա, Բսյիքի (Պայիզի), Արբանա, Բերդեսո (Բերտեսո), Բերվեդուլ (Բարբադո), Բըմըրդո, Բլելա, Բյոյուքբաղ, Գան (Քյան), Գարն, Գոմիկ (Քոմիք), Գորըսկիլ (Գորըսկին), Դարդաղան (Դարդըղան), Դերեթե (Տերեթե), Դերսխա, Դիվան (Տիվան), Թեմսիաս, Թերքիտեն, Թըլթըլա, Թիլլո (Թիլ), Թոխարիզ (Թոխախարիս), Թոմակ, Խեչտուր (Խաչատուր), Խորես, Կաղնտեք, Կապեր, Կավղրուլ, Կարաթյուլբե, Կարաթութ, Կարաչոր, Կարկառ (Գերգեր), Կարղորան, Կարպո, Կեյիքան, Կյավազ, Հաջար (Հաճալա), Հասունտիկին, Հավանք, Հելիմ, Հենիճ, Հութ, Հունի (Հոնի, Ղունի), Մեզրե, Մզրաղ (Մզրաք), Նառընջա (Նառլիջա), Նենիջանուն, Շաֆքան, Չըմըրքան, Սեյիդ-Մահմուդ, Սրաթուրթ, Վանք (Վենկ), Վանքուկ, Ուլբիշ (Ղուրբիշ), Փիրախ, Փութուրկե (Փեթրկե), Քեֆերդիշ, Քիքոխ, Քոլիկ (Քոլուկ), Քորդին (Քորդիան), Օրոչուգ։

Այս հոդվածի նախնական տարբերակը կամ նրա մասը վերցված է Հայկական համառոտ հանրագիտարանից, որի նյութերը թողարկված են՝ Քրիեյթիվ Քոմմոնս Նշում–Համանման տարածում 3.0 (Creative Commons BY-SA 3.0) թույլատրագրի ներքո։