Ռազմական տնտեսագիտություն

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Ռազմական տնտեսագիտությունը ռազմական գիտության բաղկացուցիչ մասերից մեկն է[1]։ Երբեմն այն անվանում են Ռազմական տնտեսություն, որպես գիտության ճյուղ, որը ճիշտ անվանում չէ և շփոթի տեղիք է տալիս:

Ռազմական տնտեսագիտությունը ուսումնասիրում է պատերազմական կամ ռազմական, մարտական գործողությունների, զինված բախումների, հակամարտությունների և տնտեսության միջև եղած փոխադարձ կապերը, հակամարտող պետությունների կամ նրանց դաշնախմբերի ռազմատնտեսական ներուժի կամ ռազմատնտեսական պոտենցիալի համադրման գնահատման և համադրման հարցերը, ազգային կամ ժողովրդական տնտեսության զորահավաքային նախապատրաստության և անհրաժեշտության դեպքում այն ռազմական դրության անցնելու ձևերի ու եղանակների որոշումը, ռազմական տնտեսության գործառնության համակարգի և ռազմական նպատակների ուղղորդվող ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության և այլ նմանատիպ հարցերը:

Ռազմական տնտեսագիտությունը որպես գիտություն իրենից ներկայացնում է այն տնտեսական գործընթացների ու երևույթների մասին գիտելիքների համակարգ, որոնք սերտորեն կապված են ընդհանրապես տնտեսագիտության և ռազմագիտության հետ:

Ռազմական տնտեսագիտության ուսումնասիրման հիմնական առարկան հետևյալ երևույթների տնտեսական հիմքերի ուսումնասիրությունն է: Մասնավորապես՝

«Ռազմական տնտեսագիտություն» գիտաճյուղի և ուսումնական առարկայի բաղադրակազմը[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Առաջարկվող տարբերակ.

 • Տնտեսագիտական տեսության հիմունքներ,
  • Տնտեսագիտական տեսության ներածություն,
   • Տնտեսագիտական տեսության առարկա և մեթոդ,
   • Տնտեսագիտական մտքի զարգացման հիմնական փուլերն ու ուղղությունները,
   • Տնտեսագիտական գիտելիքների կարևորությունը սպայական կադրերի համար,
  • Տնտեսական գործունեության կազմակերպման ձևերը,
   • Տնտեսավարման հիմնական ձևերը,
   • Շուկան, նրա դերը և գործառույթները խառը տնտեսությունում,
   • Արդիական տնտեսական կարգեր,
   • Գլոբալացման՝ համընդգրկայնացման և տնտեսական ինտեգրման հիմնախնդիրը,
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ,
  • Պահանջարկի և առաջարկի տեսության հիմունքները,
   • Պահանջարկն ու առաջարկը շուկայի մեխանիզմում,
   • Պահանջարկի ու առաջարկի փոխգործողությունը,
   • Պահանջարկի ու առաջարկի գնային էլաստիկություն,
  • Սպառողական վարքի հիմունքներ,
   • Սպառողների օգտակարությունն ու նախապատվությունները,
   • Սպառողի օպտիմալ ընտրությունը,
  • Ֆիրման շուկայական տնտեսությունում,
  • Ֆիրմայի արտադրությունը և վնասները (թերությունները)
   • Արտադրություն և արտադրական գործառույթ հասկացությունը,
   • Ֆիրմայի վնասներն ու եկամուտները,
  • Մրցակցությունն ու մենաշնորհը շուկայում:
   • Շուկայական տնտեսական կառուցվածքների տիպերը, Ֆիրման լիակատար մրցակցության պայմաններում,
   • Ֆիրման ոչ լիակատար մրցակցության պայմաններում: Մենաշնորհ:
   • Մենաշնորհային մրցակցություն և օլիգոպոլիա,
  • Աշխատանքի շուկա, աշխատավարձ և զբաղվածություն.
   • Աշխատանքի շուկա, աշխատանքի պահանջարկ և առաջարկ, զբաղվածություն.
   • Աշխատավարձը և նրա կառուցվածքը Հայաստանի տնտեսությունում.
   • Աշխատավարձը և նրա կառուցվածքը Ռուսաստանի տնտեսությունում.
   • Աշխատավարձը և նրա կառուցվածքը ԱՄՆ-ի տնտեսությունում.
   • Աշխատավարձը և նրա կառուցվածքը Չինաստանի տնտեսությունում.
   • Աշխատավարձը և նրա կառուցվածքը Գերմանիայի տնտեսությունում.
   • Աշխատավարձը և նրա կառուցվածքը Ճապոնիայի տնտեսությունում.
  • Կապիտալի և հողի շուկա.
   • Կապիտալի շուկա, դրույքաչափ և ներդրումներ.
   • Հողի շուկա և հողային վարձատոկոս.
  • Պետության տնտեսական դերը.
   • Շուկայի ձախողումները և պետության տնտեսական նպատակները.
   • Պետության տնտեսական գործառույթները և կառավարության խնդիրները.
 • Մակրոէկոնոմիկայի հիմունքներ.
  • Ազգային տնտեսություն.
   • Մակրոէկոնոմիկան որպես տնտեսագիտության բաղկացուցիչ մաս.
   • Հիմնական մակրոէկոնոմիական ցուցանիշները.
   • Ազգային հաշիվների համակարգը.
  • Մակրոէկոնոմիական հավասարակշռություն.
   • Սպառումը, խնայողությունները և ներդրումները ազգային տնտեսությունում.
   • «Եկամուտներ — ծախսեր» մակրոէկոնոմիական մոդելը. բազմապատկիչ՝ մուլտիպլիկատոր.
   • Համախառն պահանջարկ և համախառն առաջարկ. Հավասարակշռությունն ապրանքային շուկայում.
  • Փող և փողա-վարկային համակարգ.
   • Փող և փողաշրջանառություն.
   • Փողային շուկա. Հավասարակշռությունը փողային շուկայում.
   • Բանյաին համակարգ և վարկա-փողային քաղաքականություն.
   • Ինֆլյացիա. արժեզրկումը և նրա տեսակները.
  • Ֆինանսական համակարգ և բյուջետա-հարկային քաղաքականություն.
   • Ֆինանսներ. պետական բյուջե.
   • Պետական ծախսեր և հարկեր.
   • Ֆինանսական շուկա, նրա նախանշանակումը և կառուցվածքը.
  • Տնտեսական աճ և նրա ցիկլեր.
   • Տնտեսական աճի և զարգացման տեսական հիմքեր.
   • Տնտեսական աճ և նրա տիպեր.
   • Տնտեսության զարգացման ցիկլայնություն.
 • Համաշխարհային տնտեսության տարրեր.
  • Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ.
   • Համաշխարհային տնտեսություն և համաշխարհային շուկա
   • Տնտեսական համագործակցության ձևերը համաշխարհային տնտեսության համակարգում.
   • Միջազգային արժեթղթային՝ վալյուտային հարաբերություններ.
 • Անցումային վիճակը և գործընթացները ազգային տնտեսություններում.
  • Անցումային գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության ազգային տնտեսությունում.
   • Անցումային վիճակի էությունը և գործառույթները.
   • Անցումային գործընթացների յուրահատկությունները Հայաստանի տնտեսությունում.
   • Հայաստանի ազգային տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունների ուղղությունները.
   • Անցումային գործընթացը և պաշտպանունակությունը.
 • Ռազմական տնտեսության հիմունքներ, պետության ռազմական հզորության տնտեսական ապահովում.
  • Պետության ռազմական հզորության և ռազմական տնտեսության փոխադարձ կապը.
   • Ռազմական անվտանգությունը որպես Հայաստանի ազգային անվտանգության բաղադրատարր.
   • Ռազմական հզորություն և ռազմատնտեսական ներուժ (ռազմատնտեսական պոտենցիալ).
   • Ռազմական տնտեսությունը ազգային տնտեսության կառուցվածքում.
  • Ռազմատնտեսական գործընթացը և նրա արդյունավետությունը.
   • Ռազմատնտեսական գործընթացի կառուցվածքը.
   • Ռազմատնտեսական գործունեության արդյունավետությունը.
   • Ռազմատնտեսական վերլուծության տեսակները և մեթոդները.
  • Ռազմական շուկան և նրա գործառնության առանձնահատկությունները.
   • Ռազմական շուկան խառը տնտեսության կառուցվածքում.
   • Ներքին ռազմական շուկային գործառնության առանձնահատկությունները.
   • Պետական պաշտպանական պատվերը և ռազմական կոնտրակտացիայի՝ պայմանագրերի կնքման համակարգը.
   • Ռազմական արտադրության համաշխարհային շուկան.
 • Պետության ռազմատնտեսական քաղաքականությունը.
  • Պետության պաշտպանունակության տնտեսական ապահովումը.
   • Պետության պաշտպանունակության տնտեսական ապահովման էությունը.
   • Պետության պաշտպանունակության տնտեսական ապահովոըւմը՝ որպես ռազմական անվտանգության գործոն.
   • Ռազմական արտադրության կոնվերսիան.
   • Տնտեսական զորահավաքման հիմնախնդիրներ.
  • Ռազմատնտեսական պահանջմունքների ֆինանսական ապահովում.
   • Տնտեսական անկայունության ազդեցությունը ռազմատնտեսական պահանջմունքների բավարարման վրա.
   • Պետական բյուջեն՝ որպես ռազմական ֆինանսավորման աղբյուր.
   • Ռազմական բյուջեի ձևավորումն ու օգտագործումը.
   • Ազգային պաշտպանության ֆինանսավորումը.
  • Ռազմա-տնտեսական գործունեության իրավական կարգավորումը.
  • Պետության զինված ուժերի և այլ զորքերի լոգիստիկայի (թիկունքային ապահովման) կառավարման տեսական հիմունքները.
   • Պետության ուժային կառույցների լոգիստիկայի (թիկունքային ապահովման) ղեկավարման համակարգի կազմակերպման տնտեսական առանձնահատկությունները թիկունքային ապահովման միջգերատեսչական միասնականացված համակարգի պայմաններում.
   • Տնտեսական և ռազմաքաղաքական պայմանների ազդեցությունը պետության ուժային կառույցների լոգիստիկայի (թիկունքային ապահովման) ղեկավարման համակարգի ստեղծման և գործառնության վրա.
  • Պետության զինված ուժերի և այլ զորքերի լոգիստիկայի (թիկունքային ապահովման) տնտեսությունը որպես ռազմատնտեսական համակարգ.
   • Պետության զինված ուժերի և այլ զորքերի լոգիստիկայի (թիկունքային ապահովման) տնտեսությունը որպես ռազմատնտեսական համակարգ, նրա բնութագրիչ գծերը.
   • Տնտեսական օրենքները, դրանց գործողությունը և օգտագործումը պետության զինված ուժերի և այլ զորքերի լոգիստիկայի (թիկունքային ապահովման) տնտեսության ոլորտում.
   • Պետության զինված ուժերի և այլ զորքերի լոգիստիկայի (թիկունքային ապահովման) տնտեսության ոլորտի աշխատանքը և նրա արտադրանքի առանձնահատկությունները.
   • Պետության զինված ուժերի և այլ զորքերի լոգիստիկայի (թիկունքային ապահովման) տնտեսության գործունեության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման արդիական մեթոդները:

Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Գրականություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Լրացուցիչ գրականություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Moeller, Susan. (1999). "Compassion Fatigue", Compassion Fatigue: How the Media Sells Disease, Famine, War and Death. New York & London: Routledge. 6 - 53.
 • Goldstein, Joshua S. (2001). War and gender: How gender shapes the war system and vice versa. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Le Billon, Dr. Philippe (2005) Geopolitics of Resource Wars: Resource Dependence, Governance and Violence. London: Frank Cass, 288pp.
 • Roosevelt, Franklin Delano. "The Great Arsenal of Democracy".
 • Durham, Robert. "Supplying the Enemy: The Modern Arms Industry & the Military–Industrial Complex". Google Books. Lulu.com, 2015. Retrieved 1 August 2015.
 • Jump up to: a b c d e Henretta, Edwards, Self, James A., Rebecca, Robert O. (2011). America's History. New York: Bedford/St. Martin's. pp. 672+.
 • Creel, George (1920). How We Advertised America: The First Telling of the Amazing Story of the Committee on Public Information That Carried the Gospel of Americanism to Every Corner of the Globe. New York: Harper and Bros. pp. 84–88, 90–92.
 • Tassava, Christopher. "The American Economy During World War II". EH.net. Retrieved 2012-04-04.
 • Blum, Matthias (December 2011). "Government Decisions Before and During the First World War and the Living Standards in Germany During a Drastic Natural Experiment". Explorations in Economic History. 48 (4): 556–567. doi:10.1016/j.eeh.2011.07.003. Retrieved 2012-03-27.
 • Trueman, Chris. "The Nazis and the German Economy". History Learning Site. HistoryLearningSite.co.uk. Retrieved 2012-04-18.
 • Boldorf, Marcel; Scherner, Jonas (April 2012). "France's Occupation Costs and the War in the East: The Contribution to the German War Economy, 1940-4" (PDF). Journal of Contemporary History. 47 (2): 291–316. doi:10.1177/0022009411431711. Retrieved 2012-04-25.

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Կաղապար:Ռազմական գործ Կաղապար:Տնտեսություն

Աղբյուրներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]