Պալլադիի տառադարձության համակարգ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Պալլադիի տառադարձության համակարգ, չինարենի ռուսերեն (կիրիլիկայնացման) տառադարձության ընդունված ձև։ Համակարգը ստեղծել 1839 թվականին հայտնի ռուս չինագետ Իակինֆ ծայրագույն վարդապետը և օրինականացված է Պալլադի ծայրագույն վարդապետի և Պավել Պոպովի «Ամբողջական չինա-ռուսական բառարանում» (Պեկին, 1888) օգտագործումից ի վեր։ Պալլադիի տառադարձության համակարգը պահպանել է իր դիրքերը և աննկատելի փոփոխություններով օգտագործվում է մինչ օրս[1]։

Փինյինի թարգմանությունը Պալլադիի համակարգ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

A
a — ա (а) ai — այ (ай) an — այն (ань) ang — անն (ан)
ao — աօ (ао)
B
ba — բա, ба bai — բայ, бай ban — բայն, бань bang — բանն, бан
bao — բա, бао bei — բէյ, бэй ben — բէյն, бэнь beng — բենն, бэн
bi — բի, би bian — բյայն, бянь biao — բյաօ, бяо bie — բյէ, бе
bin — բիյն, бинь bing — բինն, бин bo — բօ, бо bu — բու, бу
C
ca — ցա, ца cai — ցայ, цай can — ցայն, цань cang — ցանն, цан
cao — ցաօ, цао ce — ցէ, цэ cen — ցէյն, цэнь ceng — ցենն, цэн
ci — ցի, цы cong — ցունն, цун cou — ցօու, цоу cu — ցու, цу
cuan — ցուայն, цуань cui — ցույ, цуй cun — ցույն, цунь cuo — ցուօ, цо
CH
cha — չա, ча chai — չայ, чай chan — չայն, чань chang — չանն, чан
chao — չաճ, чао che — չէ, чэ chen — չէյն, чэнь cheng — չենն, чэн
chi — չի, чи chong — չունն, чун chou — չօու, чоу chu — չու, чу
chuai — չուայ, чуай chuan — չուայն, чуань chuang — չուանն, чуан chui — չույ, чуй
chun — չույն, чунь chuo — չուօ, чо
D
da — да dai — дай dan — дань dang — дан
dao — дао de — дэ dei — дэй deng — дэн
di — ди dia — дя dian — дянь diao — дяо
die — де ding — дин diu — дю dong — дун
dou — доу du — ду duan — дуань dui — дуй
dun — дунь duo — до
E
e — э ei — эй en — энь eng — эн
er — эр
F
fa — фа fan — фань fang — фан fei — фэй
fen — фэнь (уст. фынь) feng — фэн (уст. фын) fo — фо fou — фоу
fu — фу
G
ga — га gai — гай gan — гань gang — ган
gao — гао ge — гэ gei — гэй gen — гэнь
geng — гэн gong — гун gou — гоу gu — гу
gua — гуа guai — гуай guan — гуань guang — гуан
gui — гуй gun — гунь guo — го
H
ha — ха hai — хай han — хань hang — хан
hao — хао he — хэ hei — хэй hen — хэнь
heng — хэн hm — хм hng — хнг hong — хун
hou — хоу hu — ху hua — хуа huai — хуай
huan — хуань huang — хуан hui — хуэй (хой) hun — хунь
huo — хо
J
ji — ծի, цзи jia — ծյա, цзя jian — ծյայն, цзянь jiang — ծյանն, цзян
jiao — ծյաո, цзяо jie — ծյե, цзе jin — ծիյն, цзинь jing — ծինն, цзин
jiong — ծյուն, цзюн jiu — ծյու, цзю ju — ծյույ, цзюй juan — ծյուայն, цзюань
jue — ծյու, цзюэ jun — ծյույն, цзюнь
K
ka — ка kai — кай kan — кань kang — кан
kao — као ke — кэ ken — кэнь keng — кэн
kong — кун kou — коу ku — ку kua — куа
kuai — куай kuan — куань kuang — куан kui — куй
kun — кунь kuo — ко
L
la — ла lai — лай lan — лань lang — лан
lao — лао le — лэ lei — лэй leng — лэн
li — ли lia — ля lian — лянь liang — лян
liao — ляо lie — ле lin — линь ling — лин
liu — лю long — лун lou — лоу lu — лу
lü — люй luan — луань lüe — люэ lun — лунь
luo — ло
M
m — м ma — ма mai — май man — мань
mang — ман mao — мао me — мэ mei — мэй
men — мэнь (уст. мынь) meng — мэн (уст. мын) mi — ми mian — мянь
miao — мяо mie — ме min — минь ming — мин
miu — мю mm — мм mo — мо mou — моу
mu — му
N
n — н na — на nai — най nan — нань
nang — нан nao — нао ne — нэ nei — нэй
nen — нэнь neng — нэн ng — нг ni — ни
nian — нянь niang — нян niao — няо nie — не
nin — нинь ning — нин niu — ню nong — нун
nu — ну nü — нюй nuan — нуань nüe — нюэ
nuo — но
O
o — о ou — оу
P
pa — па pai — пай pan — пань pang — пан
pao — пао pei — пэй pen — пэнь peng — пэн
pi — пи pian — пянь piao — пяо pie — пе
pin — пинь ping — пин po — по pou — поу
pu — пу
Q
qi — ци qia — ця qian — цянь qiang — цян
qiao — цяо qie — це qin — цинь qing — цин
qiong — цюн qiu — цю qu — цюй quan — цюань
que — цюэ qun — цюнь
R
ran — жань rang — жан rao — жао re — жэ
ren — жэнь reng — жэн ri — жи rong — жун
rou — жоу ru — жу ruan — жуань rui — жуй
run — жунь ruo — жо
S
sa — са sai — сай san — сань sang — сан
sao — сао se — сэ sen — сэнь seng — сэн
si — сы song — сун sou — соу su — су
suan — суань sui — суй sun — сунь suo — со
SH
sha — ша shai — шай shan — шань shang — шан
shao — шао she — шэ shei — шэй shen — шэнь
sheng — шэн shi — ши shou — шоу shu — шу
shua — шуа shuai — шуай shuan — шуань shuang — шуан
shui — шуй shun — шунь shuo — шо
T
ta — та tai — тай tan — тань tang — тан
tao — тао te — тэ ten — тэнь teng — тэн
ti — ти tian — тянь
tiao — тяо tie — те ting — тин
tong — тун tou — тоу tu — ту tuan — туань
tui — туй tun — тунь tuo — то
W
wa — ва wai — вай wan — вань wang — ван
wei — вэй wen — вэнь weng — вэн wo — во
wu — у
X
xi — си xia — ся xian — сянь xiang — сян
xiao — сяо xie — се xin — синь xing — син
xiong — сюн xiu — сю xu — сюй xuan — сюань
xue — сюэ xun — сюнь
Y
ya — я yan — янь yang — ян yao — яо
ye — е yi — и yin — инь ying — ин
yong — юн you — ю yu — юй yuan — юань
yue — юэ yun — юнь
Z
za — ձա, цза zai — ձայ, цзай zan — ձայն, цзань zang — ձանն, цзан
zao — ձաո, цзао ze — ձե, цзэ zei — ձե, цзэй zen — ձեյն, цзэнь
zeng — ձենն, цзэн zi — ձի, цзы zong — ձուն, цзун zou — ձոու, цзоу
zu — ձու, цзу zuan — ձուայն, цзуань zui — ձույ, цзуй zun — ձույն, цзунь
zuo — ձո, цзо
ZH
zha — ճա (чжа) zhai — ճայ (чжай) zhan — ճան (чжань) zhang — ճան (чжан)
zhao — ճաո (чжао) zhe — ճե (чжэ) zhei — ճեյ (чжэй) zhen — ճեյն (чжэнь)
zheng — ճենն (чжэн) zhi — ճի (чжи) zhong — ճուն (чжун) zhou — ճոու (чжоу)
zhu — ճու (чжу) zhua — ճուա (чжуа) zhuai — ճուայ (чжуай) zhuan — ճուան (чжуань)
zhuang — ճուան (чжуан) zhui — ճույ (чжуй) zhun — ճույն (чжунь) zhuo — ճո (чжо)

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  1. Мацаев С. А., Орлов В. Г. Пособие по транскрипции и правописанию китайских слов. М., 1966. (ռուս.)

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]