Jump to content

Պալլադիի տառադարձության համակարգ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Պալլադիի տառադարձության համակարգ, չինարենի ռուսերեն (կիրիլիկայնացման) տառադարձության ընդունված ձև։ Համակարգը ստեղծել 1839 թվականին հայտնի ռուս չինագետ Իակինֆ ծայրագույն վարդապետը և օրինականացված է Պալլադի ծայրագույն վարդապետի և Պավել Պոպովի «Ամբողջական չինա-ռուսական բառարանում» (Պեկին, 1888) օգտագործումից ի վեր։ Պալլադիի տառադարձության համակարգը պահպանել է իր դիրքերը և աննկատելի փոփոխություններով օգտագործվում է մինչ օրս[1]։

Փինյինի թարգմանությունը Պալլադիի համակարգ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

A
a — ա (а) ai — այ (ай) an — այն (ань) ang — անն (ан)
ao — աօ (ао)
B
ba — բա, ба bai — բայ, бай ban — բայն, бань bang — բանն, бан
bao — բա, бао bei — բէյ, бэй ben — բէյն, бэнь beng — բենն, бэн
bi — բի, би bian — բյայն, бянь biao — բյաօ, бяо bie — բյէ, бе
bin — բիյն, бинь bing — բինն, бин bo — բօ, бо bu — բու, бу
C
ca — ցա, ца cai — ցայ, цай can — ցայն, цань cang — ցանն, цан
cao — ցաօ, цао ce — ցէ, цэ cen — ցէյն, цэнь ceng — ցենն, цэн
ci — ցի, цы cong — ցունն, цун cou — ցօու, цоу cu — ցու, цу
cuan — ցուայն, цуань cui — ցույ, цуй cun — ցույն, цунь cuo — ցուօ, цо
CH
cha — չա, ча chai — չայ, чай chan — չայն, чань chang — չանն, чан
chao — չաճ, чао che — չէ, чэ chen — չէյն, чэнь cheng — չենն, чэн
chi — չի, чи chong — չունն, чун chou — չօու, чоу chu — չու, чу
chuai — չուայ, чуай chuan — չուայն, чуань chuang — չուանն, чуан chui — չույ, чуй
chun — չույն, чунь chuo — չուօ, чо
D
da — да dai — дай dan — дань dang — дан
dao — дао de — дэ dei — дэй deng — дэн
di — ди dia — дя dian — дянь diao — дяо
die — де ding — дин diu — дю dong — дун
dou — доу du — ду duan — дуань dui — дуй
dun — дунь duo — до
E
e — э ei — эй en — энь eng — эн
er — эр
F
fa — фа fan — фань fang — фан fei — фэй
fen — фэнь (уст. фынь) feng — фэн (уст. фын) fo — фо fou — фоу
fu — фу
G
ga — га gai — гай gan — гань gang — ган
gao — гао ge — гэ gei — гэй gen — гэнь
geng — гэн gong — гун gou — гоу gu — гу
gua — гуа guai — гуай guan — гуань guang — гуан
gui — гуй gun — гунь guo — го
H
ha — ха hai — хай han — хань hang — хан
hao — хао he — хэ hei — хэй hen — хэнь
heng — хэн hm — хм hng — хнг hong — хун
hou — хоу hu — ху hua — хуа huai — хуай
huan — хуань huang — хуан hui — хуэй (хой) hun — хунь
huo — хо
J
ji — ծի, цзи jia — ծյա, цзя jian — ծյայն, цзянь jiang — ծյանն, цзян
jiao — ծյաո, цзяо jie — ծյե, цзе jin — ծիյն, цзинь jing — ծինն, цзин
jiong — ծյուն, цзюн jiu — ծյու, цзю ju — ծյույ, цзюй juan — ծյուայն, цзюань
jue — ծյու, цзюэ jun — ծյույն, цзюнь
K
ka — ка kai — кай kan — кань kang — кан
kao — као ke — кэ ken — кэнь keng — кэн
kong — кун kou — коу ku — ку kua — куа
kuai — куай kuan — куань kuang — куан kui — куй
kun — кунь kuo — ко
L
la — ла lai — лай lan — лань lang — лан
lao — лао le — лэ lei — лэй leng — лэн
li — ли lia — ля lian — лянь liang — лян
liao — ляо lie — ле lin — линь ling — лин
liu — лю long — лун lou — лоу lu — лу
lü — люй luan — луань lüe — люэ lun — лунь
luo — ло
M
m — м ma — ма mai — май man — мань
mang — ман mao — мао me — мэ mei — мэй
men — мэнь (уст. мынь) meng — мэн (уст. мын) mi — ми mian — мянь
miao — мяо mie — ме min — минь ming — мин
miu — мю mm — мм mo — мо mou — моу
mu — му
N
n — н na — на nai — най nan — нань
nang — нан nao — нао ne — нэ nei — нэй
nen — нэнь neng — нэн ng — нг ni — ни
nian — нянь niang — нян niao — няо nie — не
nin — нинь ning — нин niu — ню nong — нун
nu — ну nü — нюй nuan — нуань nüe — нюэ
nuo — но
O
o — о ou — оу
P
pa — па pai — пай pan — пань pang — пан
pao — пао pei — пэй pen — пэнь peng — пэн
pi — пи pian — пянь piao — пяо pie — пе
pin — пинь ping — пин po — по pou — поу
pu — пу
Q
qi — ци qia — ця qian — цянь qiang — цян
qiao — цяо qie — це qin — цинь qing — цин
qiong — цюн qiu — цю qu — цюй quan — цюань
que — цюэ qun — цюнь
R
ran — жань rang — жан rao — жао re — жэ
ren — жэнь reng — жэн ri — жи rong — жун
rou — жоу ru — жу ruan — жуань rui — жуй
run — жунь ruo — жо
S
sa — са sai — сай san — сань sang — сан
sao — сао se — сэ sen — сэнь seng — сэн
si — сы song — сун sou — соу su — су
suan — суань sui — суй sun — сунь suo — со
SH
sha — ша shai — шай shan — шань shang — шан
shao — шао she — шэ shei — шэй shen — шэнь
sheng — шэн shi — ши shou — шоу shu — шу
shua — шуа shuai — шуай shuan — шуань shuang — шуан
shui — шуй shun — шунь shuo — шо
T
ta — та tai — тай tan — тань tang — тан
tao — тао te — тэ ten — тэнь teng — тэн
ti — ти tian — тянь
tiao — тяо tie — те ting — тин
tong — тун tou — тоу tu — ту tuan — туань
tui — туй tun — тунь tuo — то
W
wa — ва wai — вай wan — вань wang — ван
wei — вэй wen — вэнь weng — вэн wo — во
wu — у
X
xi — си xia — ся xian — сянь xiang — сян
xiao — сяо xie — се xin — синь xing — син
xiong — сюн xiu — сю xu — сюй xuan — сюань
xue — сюэ xun — сюнь
Y
ya — я yan — янь yang — ян yao — яо
ye — е yi — и yin — инь ying — ин
yong — юн you — ю yu — юй yuan — юань
yue — юэ yun — юнь
Z
za — ձա, цза zai — ձայ, цзай zan — ձայն, цзань zang — ձանն, цзан
zao — ձաո, цзао ze — ձե, цзэ zei — ձե, цзэй zen — ձեյն, цзэнь
zeng — ձենն, цзэн zi — ձի, цзы zong — ձուն, цзун zou — ձոու, цзоу
zu — ձու, цзу zuan — ձուայն, цзуань zui — ձույ, цзуй zun — ձույն, цзунь
zuo — ձո, цзо
ZH
zha — ճա (чжа) zhai — ճայ (чжай) zhan — ճան (чжань) zhang — ճան (чжан)
zhao — ճաո (чжао) zhe — ճե (чжэ) zhei — ճեյ (чжэй) zhen — ճեյն (чжэнь)
zheng — ճենն (чжэн) zhi — ճի (чжи) zhong — ճուն (чжун) zhou — ճոու (чжоу)
zhu — ճու (чжу) zhua — ճուա (чжуа) zhuai — ճուայ (чжуай) zhuan — ճուան (чжуань)
zhuang — ճուան (чжуан) zhui — ճույ (чжуй) zhun — ճույն (чжунь) zhuo — ճո (чжо)

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

  1. Мацаев С. А., Орлов В. Г. Пособие по транскрипции и правописанию китайских слов. М., 1966. (ռուս.)

Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]