Հանգույցների հայտնաբերում

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Հանգույցների հայտնաբերում
Տեսակ ալգորիթմ

Համակարգչային գիտության մեջ հանգույցների հայտնաբերումը իտեգրացված ֆունկցիայի արժեքների հաջորդականության մեջ հանգույցի որոնման ալգորիթմական խնդիրն է։

Ցանկացած ƒ ֆունկցիայի համար, որն արտապատկերում է S վերջավոր բազմությունն ինքն իր վրա, և ցանկացած սկզբնական x0 արժեք S-ում, իտեգրացված ֆունկցիայի արժեքների հաջորդականությունը՝

Ի վերջո պետք է օգտագործի միևնույն արժեքն երկու անգամ. պետք է լինի մի որոշ ij այնպես, որ xi = xj։ Սա մեկ անգամ կատարվելուց հետո հաջորդականությունը պետք է շարունակվի կրկնելով xi-ից xj−1-ը ընկած արժեքների հանգույցը։ Հանգույցի հայտնաբերումը i-ի և j-ի որոնման խնդիրն է, երբ տված են ƒ-ն ու x0-ն։

Օրինակ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

{0,1,2,3,4,5,6,7,8} բազմությունից դեպի նույնը ֆունկցիա և համապատասխան ֆունկցիոնալ գրաֆ.

Նկարը ցույց է տալիս ƒ ֆունկցիան, որն արտապատկերում է S = {0,1,2,3,4,5,6,7,8} բազմությունն ինքն իր վրա։ Երբ մեկը սկսվում է x0 = 2 և հաջորդաբար կիրառում է ƒ-ը, մյուսը կտեսնի հետևյալ արժեքների հաջորդականությունը

2, 0, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, ...

Հանգույցը, որն անհրաժեշտ է հայտնաբերել հանդիսանում է այս հաջորդականության 6, 3, 1 արժեքների կրկնվող ենթահաջորդականությունը։

Սահմանումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Դիցուք S-ը ներկայացնում է ցանկացած վերջավոր բազմություն, ƒ-ը S-ից S-ի վրա ցանկացած ֆունկցիա է, իսկ x0S-ի որևէ տարր։ Ցանկացած i > 0, ենթադրենք xi = ƒ(xi−1)։ Ենթադրենք μ-ն ներկայացնում է փոքրագույն ինդեքսը այնպես, որ xμ-ն հայտնվում է անսահման հաճախ xi արժեքների բազմությունում, և դիցուք λ (հանգույցի երկարությունը) ներկայացնում է փոքրագույն ամբողջ թիվը այնպես, որ xμ = xλ+μ։ Հանգույցի հայտնաբերման խնդիրը կայանում է λ-ի և μ-ի որոնման մեջ։

Նույն խնդիրը հանդես է գալիս գրաֆների տեսությունում, կառուցելով ֆունկցիոնալ գրաֆ, որի գագաթները S բազմության տարրերն են և որը կողերը արտապատկերում են տարրերը համապատասխան ֆունկցիայի արժեքի, ինչպես պատկերված է նկարում։ Ցանկացած x0 գագաթով սկսվող հասանելի գագաթների բազմությունը ձևավորում է ենթագրաֆ կառուցվածքով նման ρ. x0-ից λ գագաթների հանգույց եղած μ երկարության ճանապարհը։

Ալգորիթմներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Եթե մուտքը տված է որպես ƒ-ի հաշվարկման պրոցեդուրա, ապա հանգույցի հայտնաբերումը կարող է հեշտորեն լուծվել օգտագործելով միայն λ+μ ֆունկցիայի կիրառություններ, պարզապես հաշվելով xi արժեքների հաջորդականությունը և օգտագործելով այնպիսի տվյալների կառուցվածք՝ ինչպիսին է հեշ-աղյուսակը, այս արժեքները պահելու և ստուգելու, թե արդյոք յուրաքանչյուր արժեք պահպանվել է արդեն։

Բրենտի ալգորիթմ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ռիչարդ Պ. Բրենտ նկարագրել է հանգույցների հայտնաբերման այլընտրանքային ալգորիթմ, որը, ինչպես և կրիայի և ճագարի ալգորիթմը, պահանջում է միայն երկու ցուցիչ բազմության մեջ։ Ինչևէ, այն հիմնված է այլ սկզբունքի վրա. որոնում է փոքրագույն 2i-ն, որն ավելի մեծ է, քան λ-ն և μ-ն։ i = 0, 1, 2, և այլն, ալգորիթմը համեմատում է x2i−1-ը յուրաքանչյուր հաջորդիվ հաջորդականության արժեքի հետ մինչև հաջորդ երկուսի աստիճանը, դադարելով, երբ գտնում է համապատասխանություն։

Հետևյալ ծրագրային կոդը գրված Python-ով ցուցադրում է այս մեթոդը ավելի մանրամասն

def brent(f, x0):
  # հիմնական փուլ. որոնում է երկուսի հերթական աստիճանը
  power = lam = 1
  tortoise = x0
  hare = f(x0) # f(x0) is the element/node next to x0.
  while tortoise != hare:
    if power == lam:  # ժամանակն է արդյո՞ք սկսել երկուսի նոր աստիճան
      tortoise = hare
      power *= 2
      lam = 0
    hare = f(hare)
    lam += 1

  # Որոնել լյամբդայի երկարության առաջին կրկնության դիրքը
  mu = 0
  tortoise = hare = x0
  for i in range(lam):
  # range(lam) բազմապատկում է ցուցակը այս արժեքների հետ 0, 1, ... , lam-1
    hare = f(hare)
  while tortoise != hare:
    tortoise = f(tortoise)
    hare = f(hare)
    mu += 1
 
  return lam, mu

Բրենտի ալգորիթմի իրականացումը C++ լեզվով (Boost գրադարանի տարբերակ).

template <class F, class T>
std::pair<T, T> brent_find_minima(F f, T min, T max, int bits, boost::uintmax_t& max_iter)
{
  BOOST_MATH_STD_USING
  bits = (std::min)(policies::digits<T, policies::policy<> >() / 2, bits);
  T tolerance = static_cast<T>(ldexp(1.0, 1-bits));
  T x; // minima so far
  T w; // second best point
  T v; // previous value of w
  T u; // most recent evaluation point
  T delta; // The distance moved in the last step
  T delta2; // The distance moved in the step before last
  T fu, fv, fw, fx; // function evaluations at u, v, w, x
  T mid; // midpoint of min and max
  T fract1, fract2; // minimal relative movement in x

  static const T golden = 0.3819660f; // golden ratio, don't need too much precision here!

  x = w = v = max;
  fw = fv = fx = f(x);
  delta2 = delta = 0;

  uintmax_t count = max_iter;

  do{
   // get midpoint
   mid = (min + max) / 2;
   // work out if we're done already:
   fract1 = tolerance * fabs(x) + tolerance / 4;
   fract2 = 2 * fract1;
   if(fabs(x - mid) <= (fract2 - (max - min) / 2))
     break;

   if(fabs(delta2) > fract1)
   {
     // try and construct a parabolic fit:
     T r = (x - w) * (fx - fv);
     T q = (x - v) * (fx - fw);
     T p = (x - v) * q - (x - w) * r;
     q = 2 * (q - r);
     if(q > 0)
      p = -p;
     q = fabs(q);
     T td = delta2;
     delta2 = delta;
     // determine whether a parabolic step is acceptible or not:
     if((fabs(p) >= fabs(q * td / 2)) || (p <= q * (min - x)) || (p >= q * (max - x)))
     {
      // nope, try golden section instead
      delta2 = (x >= mid) ? min - x : max - x;
      delta = golden * delta2;
     }
     else
     {
      // whew, parabolic fit:
      delta = p / q;
      u = x + delta;
      if(((u - min) < fract2) || ((max- u) < fract2))
        delta = (mid - x) < 0 ? (T)-fabs(fract1) : (T)fabs(fract1);
     }
   }
   else
   {
     // golden section:
     delta2 = (x >= mid) ? min - x : max - x;
     delta = golden * delta2;
   }
   // update current position:
   u = (fabs(delta) >= fract1) ? T(x + delta) : (delta > 0 ? T(x + fabs(fract1)) : T(x - fabs(fract1)));
   fu = f(u);
   if(fu <= fx)
   {
     // good new point is an improvement!
     // update brackets:
     if(u >= x)
      min = x;
     else
      max = x;
     // update control points:
     v = w;
     w = x;
     x = u;
     fv = fw;
     fw = fx;
     fx = fu;
   }
   else
   {
     // Oh dear, point u is worse than what we have already,
     // even so it *must* be better than one of our endpoints:
     if(u < x)
      min = u;
     else
      max = u;
     if((fu <= fw) || (w == x))
     {
      // however it is at least second best:
      v = w;
      w = u;
      fv = fw;
      fw = fu;
     }
     else if((fu <= fv) || (v == x) || (v == w))
     {
      // third best:
      v = u;
      fv = fu;
     }
   }

  }while(--count);

  max_iter -= count;

  return std::make_pair(x, fx);
}

Ինչպես և կրիայի և ճագարի ալգորիթմը, սա ևս ցուցիչ ալգորիթմ է, որն օգտագործում է O(λ+μ) թեստեր և ֆունկցիայի գնահատումներ և O(1) հիշողության տարածք։ Դժվար չէ ցույց տալ, որ ֆունկցիայի գնահատումների քանակը երբեք չի գերազանցի Ֆլոյդի ալգորիթմինը։ Բրենտը պնդում է, որ միջին հաշվով, նրա հանգույցների հայտնաբերման ալգորիթմը աշխատում է 36% ավելի արագ, քան Ֆլոյդինը և որ արագությունը գերազանցում է Փոլլարդի ռո ալգորիթմը մոտ 24%-ով։