Jump to content

Կաղապար:Յություբ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Կաղապարի նկարագրություն

Օգտագործումը

Տեսագրություն

Օգտագործումը (մեկ պարամետր)`

 • {{Յություբ | ID }}
 • {{Յություբ | id= ID }}

Օգտագործումը (երկու պարամետրեր)`

 • {{Յություբ | ID | TITLE }}
 • {{Յություբ | id= ID | title= TITLE }}

Պարամետրերի նկարագրությունը`

 • id (or unnamed parameter 1) is the "YouTube id" which appears as https://www.youtube.com/watch?v=ID
 • title (or unnamed parameter 2) gives an optional description that may replace the default title "Video"

Օրինակներ (1 պարամետր)`

 1. {{YouTube| 9wuGq4haOs0 }}
  9wuGq4haOs0 Տեսանյութը ՅուԹյուբում
 2. {{YouTube| id= 9wuGq4haOs0 }}
  Տեսանյութը ՅուԹյուբում

Օրինակներ (2 պարամետրեր)`

 1. {{YouTube| 9wuGq4haOs0 | "Nessun dorma" }}
  9wuGq4haOs0 "Nessun dorma" ՅուԹյուբում
 2. {{YouTube| id= 9wuGq4haOs0 | title= "Nessun dorma" }}
  "Nessun dorma" ՅուԹյուբում

Show

Usage (one parameter):

 • {{Յություբ | s = SHOWNAME }}
 • {{Յություբ | show = SHOWNAME }}

Օգտագործումը (երկու պարամետրեր)`

 • {{Յություբ | s= SHOWNAME | TITLE }}
 • {{Յություբ | s= SHOWNAME | title= TITLE }}
 • {{Յություբ | show= SHOWNAME | TITLE }}
 • {{Յություբ | show= SHOWNAME | title= TITLE }}

Պարամետրերի նկարագրությունը`

 • s or show is the "YouTube show name" which appears as https://www.youtube.com/show/SHOWNAME
 • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)

Օրինակներ (1 պարամետր)`

 1. {{YouTube| s= startrek }}
  Տեսանյութը ՅուԹյուբում
 2. {{YouTube| show= startrek }}
  Տեսանյութը ՅուԹյուբում

Օրինակ (2 պարամետրեր)`

 1. {{YouTube| s= startrek | ''Star Trek: The Original Series'' }}
  Star Trek: The Original Series Տեսանյութը ՅուԹյուբում
 2. {{YouTube| show= startrek | ''Star Trek: The Original Series'' }}
  Star Trek: The Original Series Տեսանյութը ՅուԹյուբում

Show id

Usage (one parameter):

 • {{Յություբ | sid = SHOWIDCODE }}
 • {{Յություբ | showid = SHOWIDCODE }}

Օգտագործումը (երկու պարամետրեր)`

 • {{Յություբ | sid= SHOWIDCODE | TITLE }}
 • {{Յություբ | sid= SHOWIDCODE | title= TITLE }}
 • {{Յություբ | showid= SHOWIDCODE | TITLE }}
 • {{Յություբ | showid= SHOWIDCODE | title= TITLE }}

Պարամետրերի նկարագրությունը`

 • sid or showid is the "YouTube show ID code" which appears as https://www.youtube.com/show?p=SHOWIDCODE
 • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)

Օրինակներ (1 պարամետր)`

 1. {{YouTube| sid = K162qI1LPF8 }}
  Տեսանյութը ՅուԹյուբում
 2. {{YouTube| showid = K162qI1LPF8 }}
  Տեսանյութը ՅուԹյուբում

Օրինակ (2 պարամետրեր)`

 1. {{YouTube| sid = K162qI1LPF8 | ''Sherlock Hound'' }}
  Sherlock Hound Տեսանյութը ՅուԹյուբում
 2. {{YouTube| showid = K162qI1LPF8 | ''Sherlock Hound'' }}
  Sherlock Hound Տեսանյութը ՅուԹյուբում

User channel

Usage (one parameter):

 • {{Յություբ | u = USERCHANNELNAME }}
 • {{Յություբ | user = USERCHANNELNAME }}
 • {{Յություբ | channel = USERCHANNELNAME }}

Օգտագործումը (երկու պարամետրեր)`

 • {{Յություբ | u = USERCHANNELNAME | TITLE }}
 • {{Յություբ | u = USERCHANNELNAME | title= TITLE }}
 • {{Յություբ | user = USERCHANNELNAME | TITLE }}
 • {{Յություբ | user = USERCHANNELNAME | title= TITLE }}
 • {{Յություբ | channel = USERCHANNELNAME | TITLE }}
 • {{Յություբ | channel = USERCHANNELNAME | title= TITLE }}

Parameter descriptions:

 • u, user, or channel is the "YouTube user channel name" which appears as https://www.youtube.com/user/USERCHANNELNAME
 • title gives an optional description that may replace the default title (PAGENAME)

Examples (1 parameter):

 1. {{YouTube| u = ABCNews }}
  Տեսանյութը ՅուԹյուբում
 2. {{YouTube| user = ABCNews }}
  Տեսանյութը ՅուԹյուբում
 3. {{YouTube| channel = ABCNews }}
  Տեսանյութը ՅուԹյուբում

Example (2 parameters):

 1. {{YouTube| u = ABCNews | ABC News }}
  ABC News Տեսանյութը ՅուԹյուբում
 2. {{YouTube| user = ABCNews | ABC News }}
  ABC News Տեսանյութը ՅուԹյուբում
 3. {{YouTube| channel = ABCNews | ABC News }}
  ABC News Տեսանյութը ՅուԹյուբում

The link to YouTube can be suppressed with the parameter |link=no. Example:

Տես նաև