Մասնակից:23artashes/Տեղեկատու (բովանդակություն)

  Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
  • ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
  • Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ.................... 3
  • ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ ..............................4
  • ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ
  • ԼԵԶՎԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՎԻ ԿԱՆՈՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ............6
  • Հայերենի բառաքերականական հարստությունը. ազգայինն ու միջազգայինը
  • նրա տերմինագործության մեջ ......................6
  • ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
  • Հայոց լեզվի կանոնարկման ընդհանուր սկզբունքները .............22
  • Հայերենի տերմինակազմության սկզբունքները................24
  • ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ
  • ՏԵՐՄԻՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ...............26
  • Տերմինաշինությանը և տառադարձությանը վերաբերող որոշումների
  • մեկնաբանություններ ..........................26
  • ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
  • Ա. Հատուկ անունների և անվանումների տառադարձությանն ու գրությանը
  • վերաբերող որոշումներ ........................ 45
  • 1. Փողոցների և հրապարակների հայերեն անվանումների մասին .......45
  • 2. Վրացական տեղանունների հայերեն տառադարձության մասին .......46
  • 3. Աշխարհագրական անունների հայերեն տառադարձության մասին ......46
  • 4. Ավանդական և պատմական անձնանունների հայերեն տառադարձության մասին . 56
  • 5. Հայկական անձնանունների ռուսերեն տառադարձության սկզբունքները .... 66
  • Բաղաձայնների տառադարձումը .....................71
  • 6. Հայերենում գործածվող անձնանունների ցանկ ..............78
  • 7. Զագսերին հանձնարարվող հայկական անձնանունների ցանկ........97
  • Բ. Կերակուրների ու մթերային ապրանքների հայերեն անուններին վերաբերող
  • որոշումներ .............................102
  • 1. Կերակուրների և այլ ուտելիքների հայերեն անունների մասին .......102
  • 2. Առևտրի ցուցանակների լեզվական ճշգրտումների մասին ..........114
  • Գ. Հասարակական-քաղաքական, տնտեսագիտական, մարզական և այլ
  • մասնագիտական տերմիններին վերաբերող որոշումներ ...........115
  • 1. Ռուսերեն և օտար մասնագիտական մի շարք տերմինների ու
  • կապակցությունների թարգմանության մասին ................115
  • 2. Ռուսերենից և օտար լեզուներից փոխառյալ բառերի «ա» վերջնահնչյունի մասին 119
  • 3. Հայերեն «հանրապետություն», «կուսակցություն» և այլ բառերի գործածության
  • մասին ...............................122
  • 4. Մի շարք տերմինների զուգահեռ ձևերի գործածության միասնականացման
  • մասին ................................123
  • 5. «Սեսիա», «նակազ», «ռեգլամենտ» տերմինների գործածության մասին ....125
  • 6. Ռուսերեն և օտար մի շարք տերմինների հայերեն թարգմանության մասին ...126
  • 7. Ռուսերեն տՈՐՈՊվՏրՑՖ բառի թարգմանության և «դիրեկտոր – տնօրեն»
  • բառերի գործածության մասին ......................131
  • 8. Ռուսերեն կենցաղային որոշ տերմինների հայերեն թարգմանության մասին ..131
  • 9. Ռուսերեն մի շարք տերմինային կապակցությունների հայերեն
  • թարգմանության ճշգրտման մասին ....................132
  • 10. Միջազգային տեղեկատու նյութերում գործածվող քաղաքական, տնտեսագի-
  • տական, ռազմագիտական որոշ տերմինների հայերեն համարժեքների մասին ..133
  • Դ. Մաթեմատիկական, տեխնիկական, ֆիզիկայի և կենդանաբանական
  • տերմիններին վերաբերող որոշումներ ...................138
  • 1. Հայերեն մաթեմատիկական որոշ տերմինների իմաստային ճշգրտման և
  • նրանց գործածության մասին .......................138
  • 2. Մաթեմատիկական որոշ տերմինների գործածության մասին ........146
  • 3. Մաթեմատիկական որոշ տերմինների ու բառակապակցությունների
  • իմաստային ճշգրտման մասին ......................147
  • 4. Ռուսերեն և օտար մաթեմատիկական որոշ տերմինների հայերեն
  • թարգմանության մասին .........................158
  • 5. Հունա-լատինական ծագում ունեցող մաթեմատիկական որոշ տերմիններ
  • հայերեն համարժեքներով փոխարինելու մասին ...............159
  • 6. Տեխնիկական տերմինների հայերենում գործածվող զուգահեռ ձևերի
  • միասնականացման և ճշգրտման մասին ..................161
  • 7. Ֆիզիկական մեծությունների չափման միջազգային համակարգի (ՄՀ)
  • միավորների հայերեն սահմանումների և կրճատ նշանակումների մասին ....170
  • Ե. Ռուսերեն և օտար ծագում ունեցող բառերի տառադարձությանը վերաբերող
  • որոշումներ ..............................178
  • 1. Ռուսերեն Նժ-ի հայերեն տառադարձության մասին ............178
  • 2. Անգլերեն բառերի հայերեն տառադարձության մասին ...........178
  • 3. Հունական ծագում ունեցող բառերի տառադարձման մասին ........181
  • 4. Օտարազգի բառերի կրկնակ բաղաձայնների հայերեն տառադարձության
  • մասին ................................182
  • 5. Կենդանիների որոշ անվանումների և կարգաբանական տերմինների զուգահեռ
  • ձևերի միասնականացման և ճշգրտման մասին ...............182
  • 6. Հայաստանի Հանրապետության նախարարների խորհրդին առընթեր
  • տերմինաբանական կոմիտեի որոշումը «նախարար» բառի գործածության
  • վերականգնման մասին .........................184
  • ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ
  • Ուղղագրություն-ուղղախոսություն և կետադրություն .............185
  • Ուղղագրական-ուղղախոսական և կետադրական որոշումների
  • մեկնաբանություններ......................... 185
  • ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
  • Ա. Ուղղագրական-ուղղախոսական որոշումներ ...............195
  • 1. Ռուսական և օտարազգի հատուկ անձնանունների շեշտադրության մասին ..195
  • 2. Հայերենին անցած օտար բառերում Օ(Ո) ձայնավորի գրության և
  • արտասանության մասին ........................195
  • 3. Ր-ից,Ղ-ից և ձայնավորներից հետո Բ, Գ, Դ, Ձ, Ջ տառերի արտասանության
  • մասին ...............................196
  • 4. «Էլեկտր» արմատով բարդված բառերի գրության մասին ..........203
  • 5. Հայերենի տառային հապավումների գործածության մասին .........203
  • 6. Հայերենում -ՑԻ, -ԱՑԻ, -ԵՑԻ ածանցներով կազմված տեղաբնակ նշանակող
  • գոյական անունների զուգահեռ ձևերի մաիսն ................204
  • 7. Ժամանակակից հայերեն հետ (ետ) արմատի և նրանով կազմված բառերի
  • գրության և արտասանության մասին ...................207
  • Բ. Կետադրությանը վերաբերող որոշումներ .................209
  • 8. Գծիկի գործածության մասին ......................209
  • 9. Չակերտների մեջ առնվող անունների հոլովական վերջավորությունների և
  • հոդերի գրության մասին .........................212
  • 10. Խոսքի հետ քերականորեն չկապվող և անկախ գործածվող բառերի,
  • բառակապակցությունների կետադրության և ուղղագրության մասին ......215
  • ԳԼՈՒԽ ՉՈՐՐՈՐԴ
  • Ա. Տերմինաշինություն և տառադարձություն ................219
  • Տերմինաշինության և տառադարձության վերաբերող որոշումների
  • մեկնաբանություններ .........................219
  • Բ. Ուղղագրություն-ուղղախոսություն և կետադրություն ............228
  • Ուղղագրական-ուղղախոսական և կետադրական որոշումների
  • մեկնաբանություններ ..........................228
  • ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
  • Ա. Տերմինաբանություն և տառադարձություն ................250
  • 1. ՀՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր նախկին տերմինաբանական
  • կոմիտեի «Հասարակական-քաղաքական մի շարք հասկացությունների
  • ռուսերեն անվանումների հայերեն թարգմանության ճշգրտման մասին»
  • (1990 թ.) որոշումը մասնակի փոփոխություններով վերահաստատելու մասին .250
  • 2. Հասարակական-քաղաքական մի շարք հասկացությունների հայերեն
  • անվանումների միօրինակացման և ճշգրտման մասին ............251
  • 3. ՀՀ վարչատարածքային միավորների և դրանց կառավարման մարմինների
  • անվանումների տառադարձման և թարգմանության մասին .........252
  • 4. Տնտեսագիտական մի շարք հասկացությունների հայերեն անվանումների
  • միօրինակացման և ճշգրտման մասին ...................253
  • 5. Տնտեսագիտական մի շարք հասկացությունների հայերեն անվանումների
  • միօրինակացման և ճշգրտման մասին ...................254
  • 6. Մարզական մի քանի անվանումների հայերեն համարժեքների մասին ....255
  • 7. Մարզական մի քանի անվանումների հայերեն համարժեքների ճշգրտման մասին 256
  • 8. Մարզական մի շարք անվանումների հայերեն համարժեքների ճշգրտման մասին 258
  • 9. Օտար «մեխանիկ» տերմինի հայերեն գործածության մեջ ճշգրտում մտցնելու
  • մասին ...............................260
  • 10. Հավանականության տեսության, մաթեմատիկական վիճակագրության ընդհա-
  • նուր մաթեմատիկայի որոշ օտար տերմինների հայերեն համարժեքների մասին .261
  • 11. Հունա-լատինական ծագման՝ -ԻԶ, -ՈԶ, -ՊԱԹԻԱ, -ՄԱՏՈԶ, -ՈՄԱ
  • վերջածանցներով կազմված բժշկական տերմինները հայերեն համարժեքներով
  • փոխարինելու մասին ..........................262
  • 12. Գիտական աստիճանների շնորհման հետ կապված տերմինների
  • միասնականացման մասին ........................270
  • 13. Տարբեր բնագավառների վերաբերող մի քանի անվանումների հայերեն
  • համարժեքների ճշգրտման մասին ....................271
  • 14. Տարբեր բնագավառների վերաբերող մի շարք հասկացությունների հայերեն
  • անվանումների միօրինակացման և ճշգրտման մասին ............272
  • 15. «Ինֆորմացիա» տերմինի և նույն արմատով այլ տերմինների հայերեն
  • համարժեքների մասին .........................273
  • Բ. Ուղղագրություն-ուղղախոսություն և կետադրություն ............275
  • 1. Ի վայր (վար), ի վեր հետադրություններով կազմված բառակապակցությունների
  • և բառերի գրության մասին որոշումը մասնակի փոփոխություններով
  • վերահաստատելու մասին ........................275
  • 2. Հայերեն գրավոր և բանավոր խոսքում դասական թվականների
  • գործածության միասնականացման և ճշգրտման մասին ...........277
  • 3. ՀՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր նախկին տերմինաբանական կոմիտեի
  • «Երկակի գրություն ունեցող որոշ բառերի ուղղագրության միօրինակացման մա-
  • սին» (1991 թ.) որոշումը մասնակի փոփոխություններով վերահաստատելու մասին 279
  • 4. Ժամանակակից հայոց լեզվում Լոռի, Գյումրի տեղանունների հոլովական
  • զուգաձևությունները վերացնելու և հարացույցը միօրինակացնելու մասին ...280
  • 5. Արևելահայերենի այբուբենի և գրանշանների համապարփակ հավաքածուի մասին 281
  • 6. Հայերեն գրանշանների հավաքածուն ..................284
  • 7. Բաղադրյալ հատուկ անուններում մեծատառերի գործածության մասին ....286
  • 8. Տողադարձի մասին .........................295
  • Հավելված
  • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ ..........298
  • ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ ......301
  • ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐ ՀՀ «ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻՑ ..............304
  • ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՐԱՑՎՈՂ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ
  • ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ......................304
  • «ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԳՄԱՆ
  • ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ՀՈԴՎԱԾ 6 ..............305
  • ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ (ԿԱՏԱՐՈՂԻ, ՎԱՃԱՌՈՂԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԶԵՏԵՂԵԼՈՒ
  • ՑՈՒՑԱՆԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ................305
  • ՔԱՂՎԱԾՔՆԵՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՔԻՑ ..307
  • Տերմինաբանական կոմիտեի և հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումներում
  • տեղ գտած անունների, տերմինների, բառերի ու բառակապակցությունների
  • ցանկ .................................310