Մանուկ Աբեղյանի երկերի մատենագրություն

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Մանուկ Աբեղյանի աշխատությունների ցանկում ընդգրկված են՝

Գիտական աշխատություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Բանագիտական–ազգագրական երկեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Դավիթ և Մհեր, ժողովրդական դյուցազնական վեպ, Շուշի, 1889, 61 էջ։
 2. Ազգային վեպ («Սասունցի Դավիթ կամ Մհերի դուռ», Կ.Պոլիս, 1874, ու «Դավիթ և Մհեր», Շուշի, 1889, ժողովրդական պատումներն իբրև կես-պատմական և կես-դյուցազնական հին վեպ), «Մուրճ», 1889, № 10, էջ 1592-1608, № 11, էջ 1738-1761, 1890, № 1, էջ 38-49, № 2, էջ 220-236:
 3. Der armenische Volksglaube, Leipzig, 1899, 127 s.
 4. Հայ ժողովրդական առասպելները Մ.Խորենացու Հայոց պատմության մեջ, (Քննադատություն և ուսվածք), «Արարատ», 1899, № 1 էջ 30-37, № 2, էջ 81-87, № 3-4, էջ 136-142, № 5 էջ 200-207, № 6 էջ 246-256, № 7 էջ 304-310, № 8 էջ 360- 367, № 10-11, էջ 459-467, № 12, էջ 529-535, 1900, № 1, էջ 32-39, № 2, էջ 86-92, № 3, էջ 140-144,№ 4,էջ 193-205, № 5 էջ 264-267, № 6, էջ 302-307, № 7, էջ 354-361, № 8-9, էջ 415-425, № 10, էջ 484-495, № 11, էջ 548-558, № 12, էջ 623-631, 1901, № 2, էջ 107-118, № 3, էջ 174-180, № 4, էջ 250-257: Նույնը՝ առանձին հրատ.,Վաղարշապատ, 1899, 602 էջ։
 5. Հազար ու մի խաղ, ժողովրդական երգարան, I հիսնյակ, [Կոմիտասի համատեղ խմբագրությամբ],Վաղարշապատ, 1903, 70 էջ. նույնը՝ Բ. տպագրութ., Վաղարշապատ, 1904, 71 էջ. նույնը, Գ տպագրութ.,Երևան, 1969, 134 էջ։
 6. Ժողովրդական խաղեր, «Արարատ», 1904, № 2, էջ 172-188, № 3, էջ 259-272, № 4, էջ 354-357, № 5, էջ 467-474, № 6, էջ 556-563, № 7 8, էջ 642-648, № 9, էջ 772-785, № 10, էջ 884-898, № 11, էջ 975-988. նույնը, առանձին հրատ.՝ «ժողովրդական խաղեր (ուսվածք)», Վաղարշապատ, 1904, 117 էջ. նույնը, որոշ հավելումով՝ «ժողովրդական խաղիկներ», ներածություն, Երևան, Հայպետհրատ, 1940, էջ 107. նույնի վերահրատարակությունը՝ «ժողովրդական խաղիկներ» վերնագրով, «Երկեր», հատ. Բ., Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1967, էջ 283-383:
 7. Ժողովրդական երգարան և «Հազար ու մի խաղեր», [պատասխան «Հազար ու մի խաղ»-ի «Մուրճ»-ի գրախոս Ա.Վ.Ղ.-ին], «Արարատ», 1904, № 12, էջ 1078-1096. նույնը՝ «Ժողովրդական խաղեր (ուսվածք)», Վաղարշապատ, 1904,էջ 99-117:
 8. Հազար ու մի խաղ, ժողովրդական երգարան, II հիսնյակ, [Կոմիտասի համատեղ խմբագրությամբ], Վաղարշապատ, 1905, 103 էջ։
 9. Հայ ժողովրդական վեպը, «Ազգագրական հանդես», 1906, գիրք XIII, № 1, էջ 5-36, գիրք XIV, № 2, էջ 39-68, 1907, գիրք XV, էջ 5-52, գիրք XVI, էջ 69-117, 1908, գիրք XVII, № 1, էջ 5-36, գիրք XVIII, № 2, էջ 5-24. նույնը՝ առանձին հրատ.,Թիֆլիս, 1908, 212 էջ։
 10. Давид Сасунский (Народная эпопея), пер.В.Брюсова, «Поэзия Армении», Москва, 1916, стр. 135-152:
 11. Սասունցի Դավիթ և Մհեր (Մոկաց բարբառով), «Գրական գոհարներ», հատ.I Թիֆլիս, Պետհրատ, 1922, էջ 72-104:
 12. Հին գուսանական ժողովրդական երգեր, «ՀՍԽՀ Պետհամալսարանի գիտական տեղեկագիր», 1927, № 2-3, էջ 185-257, 1928, № 4, էջ 33-42, 1930, № 6, էջ 63-208. նույնը՝ առանձնատիպ, Երևան, էջ 1931, 268, նույնը՝ «Երկեր», հատ.Բ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,Երևան, 1967, էջ 11-280:
 13. Սասնա ծռեր, Հայ ժողովրդական վեպ, ընդհանուր խմբագրությամբ Մ.Աբեղյանի, աշխատակցությամբ՝ Կ.Մելիք-Օհանջանյանի, հատ.I, Երևան, Պետ-հրատ, 1936, 1128 էջ. հատ.II մաս I, Երևան, Պետհրատ, 1944, էջ 404, մաս II , Երևան, Պետհրատ, 1951, 1005 էջ։
 14. Սասունցի Դավիթ, Հայկական ժողովրդական էպոս, [համահավաք բնագիր], կազմեցին Մ. Աբեղյան, Գ. Աբով., Ա. Ղանալանյան, Ընդհ.խմբագրութ. և առաջաբան Հ. Օրբելու, Երևան, Հայպետհրատ, 1939, XXXI+385 էջ.նույնը՝ II հրատ.,Երևան, Հայպետհրատ. 1961, LXIV+334 էջ. նույնը ռուսերեն՝ Давид Сасунский, Армянский народный эпос, пер.Державина В.В Кочеткова А.С.,Липскерова, К.А., Шервинского С.В., Ереван, Армгиз, 1939, XXV +386 с.նույնը՝ Москва, Госиздат, 1939, XII+335 с.[Ն 1] նույնը՝ Москва, 1958, 395 с.
 15. Մատենագիտություն «Սասունցի Դավիթ» հայ ժողովրդական վեպի մասին, «Սասունցի Դավիթ» (Հայ ժողովրդական էպոս),Բիբլիոգրաֆիա, պրակ I, կազմ.Մ.Բաբայան և Ս.Միքայելյան, Երևան, Պետհրատ, 1939, էջ XV-LXXIII, (կարդացվել է ԽՍՀՄ գիտ. ակադ., Հայկ. Ֆիլիալի հոբելյանական սեսիայում, 1939, օգոստոս 22-ին և 23-ին). նույնը տպագր.՝ «Սասունցի Դավիթ, հոբելյանական ժողովածու», նվիրված էպոսի 1000-ամյակին, Երևան, Արմֆանի հրատ., 1939, էջ 7-59. նույնը՝ ռուսերեն, Библиография об армянском народном эпосе «Давид Сасунский», в кн.: «Давид Сасунский (Юбилейный сборник, посвящен 1000-летию эпоса)», Ереван, изд.Армфана, 1939, с.55-95.նույնը՝«Երկեր», հատ.Ա, Հավելված, Երևան, 1966, էջ 517-554:
 16. Մեր վեպի էական թեման, «Գրական թերթ», 1939, № 23:
 17. Полвека работы над эпосом, «Известия», 1939, № 213:
 18. Վիպական երգեր, «ՍՍՌՄ գիտ. ակադ. Հայկական ֆիլիալի տեղեկագիր», 1940, № 4-5, էջ 45-70:
 19. Ժողովրդական խաղիկներ, գյուղական փոքր երգեր իրենց փոփոխակներով.մասնակի աշխատակց.Կոմիտասի, Երևան Հայպետհրատ, 1940, էջ 583:
 20. Գուսանական ժողովրդական տաղեր, հայրեններ և անտունիներ (ուրախության, սիրու, հարսանիքի, օրորոցի, լացի), Երևան, Արմֆանի հրատ.,1940, 340 էջ։
 21. «Վիշապներ» կոչված կոթողներն իբրև Աստղիկ-Դերկետո դիցուհու արձաններ, Երևան, Արմֆանի հրատ., 1941, էջ 104:
 22. Երկեր [ութ հատորով], հատ. Ա, Հայ վիպական բանահյուսություն, հատորի խմբագրությունը, նախաբանը և ծանոթագրությունները Ա.Ղանալանյանի, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1966, (Ա-ԻԴ) + էջ 571:
 23. Երկեր [ութ հատորով], հատ.Բ, Հայ քնարական բանահյուսություն, հատորը կազմեց և խմբագրեց Ա.Ղանալանյան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1967, 388 էջ։

Գրականագիտական-բնագրագիտական աշխատություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Պարոնյանի մասին, «Նոր-դար», 1981, №№ 106, 107, ստորագր.՝ Գիսավոր։
 2. Գրական դպրոցներ, (Ա. Վերածնություն, հումանիզմ և վերանորոգություն, Բ. Սքոլաստիկա, Գ. Ֆրանսիական կլասիցիզմ, ռոմանտիզմ), «Նոր-դար», 1896, №№ 26, 28, 92, 93, 98, 99, 100, 102, 104, 107, 108, 112, 117, 121, 125, «Նոր-դար», 1897, №№ 47, 48, 51, 52, 54, 56, 60, 63, 66, 69, 71:
 3. Ուրվագծեր XIX դարու հայոց գրականության պատմությունից, «Արարատ», 1908, № 10, էջ 890-904, № 12, էջ 1103-1115, 1909, № 3, էջ 257-270, № 4, էջ 321-334, № 5-6, էջ 417-438, № 9, էջ 722-733:
 4. Ուրվագծեր հայոց գրականության պատմությունից. Հովհաննես Հովհաննիսյան, «Արարատ», 1912, № 4, էջ 347-363, № 5-6, էջ 515-524:
 5. Ուրվագծեր հայոց գրականության պատմությունից. Շարականների մասին, «Արարատ», 1912, № 7-8, էջ 720-732, № 9, էջ 823-836, № 10 11, էջ 1002-1028, № 12, էջ 1146-1162:
 6. Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն հայոց, աշխատութեամբ Մ.Աբեղյան և Ս.Յարութիւնեան, Տփղիս, 1913, (Ա-ԿԲ)+396 էջ։ (Մատենաշար՝ «Պատմագիրք Հայոց», ի լոյս ածեալ բաղդատութեամբ ձեռագրաց ի ձեռն Գ.Տէր-Մկրտչեան, Ստ.Մալխասեանց, Ստ.Կանայեանց, Մ.Աբեղյան, Ս.Յարութիւնեան և այլոց, ընդ վերակացութեամբ Ստ.Մալխասեանց, հատոր երկրորդ, գիրք առաջին, Մովսէս Խորենացի):
 7. Ս.Գրիգոր Նարեկացի, «Ազգագրական հանդես», գիրք XXVI, 1916, էջ 85-136:
 8. Ընդհանուր տեսություն հայոց հին բանաստեղծության, Դասախոսություն, Թիֆլիս, 1917, 36 էջ։
 9. Համառոտություն հայ ժողովրդական վեպի և հին գրականության պատմության (դասընթաց Երևանի ժող.համալսարանի 1921-1922 ճեմ.տարվա), Երևան, Պետհրատ, 1923, (Ա-Բ)+68 էջ։
 10. Հայոց միջնադարյան առակները և սոցիալական հարաբերությունները նրանց մեջ, «ՀՍԽՀ կուլտուրայի պատմության ին.տի աշխատություններ», հատ I, 1935, էջ 5-52. նույնը՝ առանձնատիպ, Երևան, 1935, 52 էջ։
 11. Մեսրոպ Մաշտոցի մահվան 1500-ամյակի առթիվ, «Խորհրդային Հայաստան», 1940, № 159:
 12. Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գրի ու գրականության սկիզբը, «Սովետական գրականություն», 1941, № 1, էջ 47-51, № 2, էջ 41-51.նույնը արտատպված՝ «Մեսրոպ Մաշտոց, հոդվածների ժողովածու», Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1962, էջ 242-305.նույնը՝ «Կորյուն, Վարք Մաշտոցի» գրքում, Երևան, Հայպետհրատ, 1962, էջ 5-68:
 13. Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, բնագիրը, ձեռագրական այլընթերցվածներով, թարգմանությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով..., Երևան, Հայպետհրատ, 1941, 126 էջ նույնը՝ [Բ.տպագրութ.], Կահիրե, տպ. «Հուսաբեր», 1941, 126 էջ.նույնը միայն բնագիրը՝ ռուսերեն, Корюн, Житие Маштоца, пер. Ш.В.Смбатяна и К.А Мелик-Оганджаняна, Ереван, Айпетрат, 1962, 164 с.նույնը՝ անգլերեն, The litfe of Mashtots transland by Bedros Norehad, [կից գրաբար բնագրով] Boston, Նյու-Յորք, 1964, էջ 96:
 14. Կորյուն, Վարք Մաշտոցի, աշխարհաբար թարգմանությունը ներածական ուսումնասիրությամբ, առաջաբանով և ծանոթագրություններով՝ Մ.Աբեղյանի, պատրաստեց հրատարակության և խմբագրեց՝ Էմ.Ա.Պիվազյան. Երևան, Հայպետհրատ, 1962, էջ 177:
 15. Վերածնությունը հայոց հին գրականության մեջ, «ՍՍՌՄ գիտ.ակադ. Հայ. ֆիլիալի տեղեկագիր», 1941, № 5-6, էջ 85-106:
 16. Դարձյալ հայ գրերի գյուտի շուրջը, (ֆիլ. գիտ.թեկնածու Ի.Աբուլաձեի հոդվածի առթիվ), «Սովետական գրականություն», 1941, № 5-6, էջ 131-134:
 17. Կյանքի և աշխարհայեցության փոփոխությունը 10-րդ դարի վերջերում և 11-րդ դարի սկիզբներում իբրև հիմք հայոց հին գրականության վերածնության շրջանի, «ՍՍՌՄ գիտ.ակադ.Հայկ. ֆիլիալի Տեղեկագիր, Հասարակ. գիտություններ», 1943, № 1, էջ 39-52:
 18. Հովհաննես Սարկավագ վարդապետ, «ՀՍՍՌ ԳԱ հասարակ. գիտ. տեղեկագիր», 1944, № 1-2, էջ 31-60:
 19. Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք I, սկզբից մինչև X դար, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.,1944, էջ 647, նույնը՝ Բ. տպագրութ., Բեյրութ, տպ. «Սևան», 1955, էջ 683, [լուսատիպ]:
 20. Հայոց հին գրականության պատմություն, գիրք II, XI-XIX դարի 30-ական թթ.,Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.,1946, էջ 599:
 21. История древнеармянской литературы, том I, пер. К.А Мелик-Оганджаняна, Ереван, изд. АН Арм. ССР, 1948, XVI+524 с.
 22. Երկեր [ութ հատորով], հատ.Գ, Հայոց հին գրականության պատմություն գիրք I, հատորը հրատարակության պատրաստեց և խմբագրեց Էմ. Պիվազյանը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1968, 694 էջ։

Լեզվաբանական աշխատություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Ժողովրդական վեպի շեշտադրությունը (Արևելյան ճյուղի բարբառների մեջ), «Նոր-դար», 1890, №№ 141, 142, 143, 144, 145:
 2. Ուղղագրական նկատողություններ, «Նոր-դար», 1890, №№ 151, 153, 154, 155:
 3. Ուղղագրական նկատողություններ, (Օտարազգի բառերի ուղղագրությունը), «Նոր-դար», 1890, №№ 161, 162, 164, 166, 168, 169:
 4. Գրաբարի երկբարբառների և ու, թե՞ ւ, թե՞ վ, «Նոր-դար», 1890, №№ 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197:
 5. Հայոց լեզվի ուսումը, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 122, անստորագիր։
 6. Մի պատմություն, [առաջնորդող, հայոց լեզվի մասին], «Նոր-դար», 1891, № 138, անստորագիր։
 7. Հայոց լեզվի ուղղագրություն, Թիֆլիս, 1892, 146 էջ։
 8. Հաճո՞ւյք թե օրենք, [Հայոց լեզվի ուղղագրության շուրջը. պատասխան Ղ.Աղայանին], «Նոր-դար», 1893, № 38:
 9. Մի տառադարձական խնդիր, «Նոր-դար», 1896, № 128:
 10. Երկու բառ, (բանասիրական), «Նոր-դար», 1897, № 28:
 11. Մեր երկու գրական լեզվի միության խնդիրը, «Արարատ», 1897, № 9-10, էջ 424-431, № 11-12, էջ 494-503:
 12. «Նա» և «այն» [դերանունների գործածության մասին], «Նոր-դար», 1897, № 160, 161:
 13. Աշխարհաբարի քերականություն. դասագիրք ստորին դասարանների համար, Վաղարշապատ, 1906, (Ա-է)+էջ 168:
 14. Տարրական քերականություն, ուղղագրական վարժություններով, ստորին դասընթաց, Թիֆլիս, 1907, II+84 էջ. նույնը՝ II հրատ., մշակված և բարեփոխված, Թիֆլիս, 1908, II+80 էջ, նույնը՝ III հրատ., մշակված և ընդարձակած, Թիֆլիս, 1910, 104 էջ. նույնը՝ IV հրատ., Թիֆլիս, 1913, էջ 102 ,նույնը՝ V հրատ.,Թիֆլիս, 1916, էջ 102:
 15. Գրաբարի համառոտ քերականություն, Վաղարշապատ, 1907, էջ 207, նույնը՝ վերամշակված II հրատ., Երևան, 1936, 210 էջ։
 16. Աշխարհաբարի հոլովները, (քերականական խնդիրներ), «Արարատ», 1908, №№ 1, 2, 3, 4, 5-6, 7- 8. նույնը՝ առանձին հրատ.,Վաղարշապատ, 1908, 84 էջ։
 17. Գայլ և գայլի պատահարներ. ուղղագրական հոդվածներ, (թելադրության համար պատրաստված), Թիֆլիս, 1908, էջ 31 նույնը՝ II հրատ.,Թիֆլիս, 1913, էջ 31:
 18. Հայցական հոլովը մեր աշխարհաբարում, Վաղարշապատ, 1909, էջ 80:
 19. Գրագետ. ուղղագրական ձեռագիր հոդվածներ, [Մ.Մատենճյանի և Մ. Աբեղյանի հեղինակակցությամբ], գիրք I, Թիֆ., 1912, 64 էջ. գիրք II, Թիֆլ., 1912, էջ 72, նույն գրքի II հատ.,Թիֆլ.,1913, գիրք I, էջ 64, գիրք II, էջ 64, նույն գրքի III հրատ., 1914, գիրք III, Թիֆլիս, 1913, էջ 69, նույնի II հրատ., Թիֆլ., 1915, նույնի III, հրատ., Թիֆլիս, 1917:
 20. Բայի եղանակներն արևելյան աշխարհաբարում, «Արարատ», 1912, № 2, էջ 170-181, № 3, էջ 261-271:
 21. Աշխարհաբարի շարահյուսություն, Վաղարշապատ, 1912, (Ա-Դ)+էջ 364, նույնը՝ Բ. հրատ., «Հայոց լեզվի տեսություն», Երևան, 1965, էջ 355-690:
 22. Մեր ուղղագրության մասին, (կարդացված 1913 թ. հոկտ. 14-ին ս. Էջմիածնում, Համազգային Մեծ հոբելյանի հանդեսի ժամանակ), «Արարատ» 1913, № 11, էջ 1047-1071, № 12, էջ 1120-1141):
 23. Գրաբարի դասագիրք, գիրք I, դասընթաց Գ դասարանի, (թեմական դպրոցների նոր ծրագրով), Թիֆլիս, 1915, էջ 188:
 24. Գրաբարի դասագիրք, գիրք II, դասընթաց Դ դասարանի, (թեմական դպրոցների նոր ծրագրով), Թիֆլիս, 1916, էջ 198:
 25. Ռուս-հայերեն իրավաբանական առձեռն բառարան, [Տ.Հովհաննիսյանի, Ստ.Մալխասյանցի և ուրիշների հեղինակությամբ], Թիֆլիս, 1919, 100 էջ։
 26. Զեկուցում Հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմի մասին, Էջմիածին, 1921, էջ 24:
 27. Առաջնորդ հայոց լեզվի նոր ուղղագրության, Երևան, 1922, 15 էջ։
 28. Հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմի խնդիրը, «Խորհրդային Հայաստան», 1922, №№ 35, 45:
 29. Հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմը, «Խորհրդային Հայաստան», 1922, № 59:
 30. Ուղղագրության ռեֆորմը, «Խորհրդային Հայաստան», 1922, № 72, ստորագր՝X:
 31. Ուղղագրության ռեֆորմը, Երևան, Պետհրատ, 1925, 116 էջ։
 32. Ռուս-Հայերեն ռազմական բառարան, Երևան, 1925, [կազմի վրա՝ 1927], էջ 724:
 33. Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1931, Հրատ. Մելքոնյան ֆոնդի, էջ 378, նույնը՝ Բ. հրատ., Երևան, «Միտք» հրատ., 1965, էջ 5-354:
 34. Նախագիծ Հայաստանի ՍԽՀ բնակավայրերի անունների ճշգրտման և ձևավորման, [Հր.Աճառյանի, Ստ.Լիսիցյանի և այլոց հեղինակակցությամբ], Երևան, 1933, էջ 58, ապակետիպ։
 35. Բժշկական տերմինոլոգիա.Անատոմիական տերմիններ, [Լ. Հովհաննիսյանի և ուրիշների հեղինակցությամբ], Երևան, 1934, էջ 112, ապակետիպ։
 36. Լատին-ռուս-հայերեն բժշկական բառարան, [Լ. Հովհաննիսյանի և Ա. Տեր- Պողոսյանի հեղինակակցությամբ], Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.,1951, էջ 471:
 37. Հայոց լեզվի տեսություն, [«Հայոց լեզվի տեսություն» և «Աշխարհաբարի շարահյուսություն»], տեքստը տպագրության պատրաստեց և խմբագրեց Ալ. Ա. Մարգարյանը, Երևան, «Միտք» հրատ.,1965, էջ 699:
 38. Գրաֆիկ արվեստների և քանդակագործության տերմինաբանական բառարան, [Դ.Դեմիրճյանի և Գ.Լևոնյանի հեղինակակցությամբ], 2000 բառ, ձեռագիր, պահվում է ՀՍՍՀ ԳԱ արվեստի ինստիտուտի արխիվում։
 39. Մի քանի քերականագիտական խնդիրների մասին, ձեռագիր, 275 մեքենագիր էջ, պահվում էր որդու՝ ՀՍՍՀ ժող. նկարիչ Մհեր Աբեղյանի անձնական արխիվում։
 40. Երկեր [ութ հատորով] հատ.,Զ, Հայոց լեզվի տեսություն (հնչյունաբանություն, բառակազմություն, իմաստաբանություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն, աշխարհաբարի հոլովները), հատորը պատրաստեց և ծանոթագրեց Պ.Շարաբխանյանը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1974, էջ 848:

Տաղաչափագիտական հետազոտություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Հայերեն տաղաչափության մասին, «Համբավաբեր», 1916, № 21, էջ 666-670, № 22, Էջ 702-703, № 23, էջ 729-733, № 25, էջ 789-795, № 26, էջ 857-861:
 2. Տաղաչափության զարգացումը Չարենցի և ուրիշների բանաստեղծությունների մեջ, «Նորք», գիրք III, 1923, էջ 263-290:
 3. Հայոց լեզվի տաղաչափություն, (Մետրիկա), Երևան, հրատ.Մելքոնյան ֆոնդի, 1933, էջ 459:
 4. «Շահնամայի» ոտանավորի չափը հայ բանաստեղծության մեջ, «Ֆիրդուսի», Ժողովածու, Երևան, Պետհրատ, 1934, էջ 117-128:
 5. Մի քանի տաղաչափական խնդիրների մասին, ձեռագիր, պահվում է Ե.Չարենցի անվ. գրականության և արվեստի թանգարան Մ.Աբեղյանի ֆոնդում (№ 76):
 6. Երկեր [ութ հատորով] հատ., Ե, Հայոց լեզվի տաղաչափություն (Մետրիկա). Հոդվածներ տաղաչափության վերաբերյալ. Հայերեն տաղաչափություն մասին էջ 385-412, Տաղաչափության զարգացումը Չարենցի և ուրիշների բանաստեղծությունների մեջ էջ 412-446, «Շահնամե»-ի ոտանավորի չափը հայ բանաստեղծության մեջ 446-453, Մի քանի տաղաչափական խնդիրների մասին («Մի գրախոսականի» առթիվ), էջ 453-501, հատորի խմբագրությունը և ծանոթագրությունները Էդ.Ջրբաշյանի, տեքստի պատրաստումը՝ Ե. Բաստրմաջյանի, Երևան ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1971, 512 էջ։
 7. Երկեր [ութ հատորով] հատ., Է, Ազգագրական և գրական բանասիրական հետազոտություններ.Հայ ժողովրդական հավատքը էջ 11-185, «Վիշապներ» կոչված կոթողներն իբրև Աստղիկ-Դերկետո արձաններ էջ 103-185, Գրական-բանասիրական հոդվածներ և հետազոտություններ. Գրական դպրոցներ էջ 185-264, Ընդհանուր տեսություն հայոց հին բանաստեղծության էջ 315-340, Հովհաննես Հովհաննիսյան էջ 340-403, Դարձյալ Հայ գրերի գյուտի շուրջը էջ 395-403, Ինչ է Աբովյանի «Բայաթի» ասածը էջ 403-406, Կոմիտաս վարդապետը և յուր գործը էջ 420-431, Հիշողություններ Կոմիտասի մասին էջ 431-440, Հանգուցյալ Կարապետ եպիսկոպոսի գիտական աշխատանքը էջ 440-449, Գրախոսություններ. Հովհ. Թումանյանցի, Ալեքսանդր Ծատուրյանի, Հակոբ Հակոբյանի բանաստեղծությունների անդրանիկ ժողովածուների մասին էջ 340-394, Ժողովրդական երգարան և «Հազար ու մի խաղ»-ի վերաբերյալ էջ 405-420, Հավելված (Der Armenische Volksglaube գրքի լուսատիպը) էջ 147-580, խմբագրեց և ծանոթագրեց Ս.Հարությունյանը, Երևան ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1975 թ.,604 էջ։
 8. Երկեր [ութ հատորով] հատ., Ը, Դավիթ և Մհեր ժողովրդական դյուցազնական վեպ էջ 7-12, Ազգային վեպ էջ 12-65, Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենցու Հայոց պատմության մեջ (Քննադատություն և ուսվածք) էջ 66-272, Ժողովրդական լեզվի շեշտադրությունը (Արևելյան ճյուղի բարբառների մեջ) էջ 273-292, Գրաբարի երկբարբառներն էջ 292-330, Մեր ուղղագրության մասին էջ 330-367, Հայոց լեզվի ուղղագրության ռեֆորմի մասին էջ 367-384 Ուղղագրական ռեֆորմը էջ 384-493, Մի քանի քերականական խնդիրների մասին էջ 493-636 և գրականագիտական այլ հետազոտություններ, բնագրերը տպագրության պատրաստեցին՝ Հ. Աբեղյան, Պ. Հակոբյան, Ս. Հարությունյան, Ս. Կոստանյան, Երևան ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.,1985 թ., 672 էջ։

Գրախոսություններ և թատերախոսություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Աբեղյան Մ., Դավիթ և Մհեր, Շուշի, 1889, «Նոր-դար», 1889, №№ 137, 140, 141, անստորագիր։
 • Ատրպետյան Ս.,Խև Կարապետ, Վեպ հայ կաթոլիկների կյանքից, «Նոր-դար», 1889, №№ 169, 170, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Հախումյան Ս.,Մանիկ, (Ժամանակակից վեպ), Շուշի, 1889, «Նոր-դար», 1889, № 176, ստորագիր՝ Վարսամ։
 • Մարաղյան Հ., Քանդած օջախ, (Անցյալից մի հիշողություն), Ախալցխա, 1889, «Նոր-դար», 1889, № 183, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Լեո, Կորածներ, (Վեպ), Թիֆլիս, 1889, «Նոր-դար», 1889, №№ 203, 204, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • «Հանդես գրականական և պատմական», գիրք I և II, Մոսկվա, 1888-1889, «Նոր- դար», 1889, №№ 207, 208, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Սյոլյուկ, Սատանայի օջիլ, «Հանդես գրակ.և պատմ.», գիրք II, 1889, «Նոր-դար», 1889, № 211, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Թամար, (Պատկեր), թարգմ. Մելքոն Պապյան-Դանագյոզ, Թիֆլիս, 1889, «Նոր- դար», 1889, № 213, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Արևելյան վիպաշխարհ, Ա, Ռոստեմ և Զոհրաբ, (թարգմ.գերմաներենից՝ Փ. Վարդանյան), Թիֆլիս, 1889, «Նոր-դար», 1890, № 3, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Մովսես Խորենացու Հայկական պատմություն, աշխարհաբար թարգմ. և լուսաբանեց Խորեն ծ. վ. Ստեփանյան, Ս. Պետերբուրգ, 1889, «Նոր-դար», 1890, №№ 10, 11, 12, 13, 14, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Ե. Մ., Փավստոս Բուզանդ, Վիեննա, 1890, «Նոր-դար», 1890, № 38, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Շիլլեր, Ավազակներ, (Ողբերգություն), գերմ.թարգմ.Փ.Վարդանյան, Թիֆլիս, 1890, «Նոր-դար», 1890, № 40, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Խայաթի (Սուքիաս Զահրիյան), Անձայն կիթառ, (Ժամանակակից երգեր), Ալեքսանդրապոլ, 1889, «Նոր-դար», 1890, № 46, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Զեփհյուր (Վահան Ֆ.Մալեզյան), Մրմունջք, (Պատանեկական խոհեր), Կ. Պոլիս, 1890, «Նոր-դար», 1890, № 46, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Սաֆի-Սատիր (Արտակ Տ.Սարգսյան-Պարզյանց), Բողբոջ, (Բանաստեղծություններ), I գրքույկ, Երևան, 1890, «Նոր-դար», 1890, № 46, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Րաֆֆի, Հայ կինը և հայ երիտասարդությունը, Թիֆլիս, 1890, «Նոր-դար», 1890, 1890, №№ 64, 65, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • «Մուրճ», քաղաքական, հասարակական, գրական ամսագիր, Թիֆլ., 1889, №№ 1-12, 1890, №№ 1-4, «Նոր-դար», 1890, №№ 75, 76, 77, 78, 79, ստորագր.՝Վարսամ։
 • Թումանյան Հովհ.,Բանաստեղծություններ, Մոսկվա, 1890, «Նոր-դար», 1890, №№ 196, 197, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Լեռնենց, Բանաստեղծություններ, Պետերբուրգ, 1890, «Նոր-դար», 1890, №№ 206, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Րաֆֆի, Մինը այսպես, մյուսն այնպես, (Վեպ Թիֆլիսի վաճառականների կյանքից), Թիֆլ., 1890, «Նոր-դար», 1891, № 81, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Պալասանյան Ստ., Պատմություն հայոց, սկզբից մինչև մեր օրերը, Թիֆլ., 1890, «Նոր-դար», 1891, №№ 98, 99, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Ծատուրյան Ալ.,Բանաստեղծություններ, Մոսկվա, 1891, «Նոր-դար», 1891, №№ 104, 105, 106, 108, 109, 110, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Բալուղյան Ջ.,Բանաստեղծություններ, Մոսկվա, 1891, «Նոր-դար», 1891, №№ 113, 115, 117, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Յաղուբյան Կ.,Հայերեն-ռուսերեն բառարան, Թիֆլիս, 1891, «Նոր-դար», 1891, №№ 132, 133, 135, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Հայոց դերասանական խմբի այսօրվա ներկայացման առթիվ, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 135, անստորագիր։
 • Հայոց թատրոնը, «Նոր-դար», 1891,№№ 136, 139, 141, 142, 147, 150, 156, 161, 162, 165, ստորագր.՝ z [Մ.Աբեղյան, Նար-դոս]:
 • Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, ժողովածու Տիգրան Նավասարդյանց, գիրք VII, Թիֆլիս, 1891, «Նոր-դար», 1891, № 137, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Ղարագյոզյանց Հ.,Կնոջ կոչումը և դրությունը հասարակության մեջ, Թիֆլ., 1891, «Նոր-դար», 1891, № 145, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Լեո, Վերջին վերքեր, (Ղարադաղի անցյալից), մաս I, Թիֆլ., 1891, «Նոր-դար», 1891, № 154, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Հայոց բեմը և մեր թարգմանական պիեսները, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 163, անստորագիր։
 • Օստրոգորսկի Վ.,Օրլեանի կույսը, ըստ Շիլլերի, թարգմ. Հ. Խ., Թիֆլ., 1891, «Նոր-դար», 1892, № 1, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Սեյլան, Խան Միրան, (Ավանդական մի պատկեր Թահմազ շահի Վասպուրականի արշավանքից), Թիֆլ.1892, «Նոր-դար», 1892, №№ 148, 149, 150, 152, 153, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Սասմա ծռեր, «Սասունցի Դավիթ» ժող.վեպի երկու վարիանտներ (Ապարանի և Մոկաց բարբառներով), Գրի առավ Գարեգին սարկ.,Թիֆլ., 1892, «Նոր-դար», 1892, №№ 163, 165, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Շեքսպիր Վ.,Մակբեթ, թարգմ.Ստ.Մալխասյանց, Թիֆլ.,1892, «Նոր-դար», 1892, №№ 187, 188, 189, 191, 193, 194, 197, 198, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Հովսեփյան Գ.,Փշրանքներ ժողովրդական բանահյուսությունից, Թիֆլ., 1892, «Նոր-դար», 1893, №№ 7, 8, 9, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Армянские беллетристы, Сборник, изд. под ред. Ю.Веселовского и М. Берберяна, том I, Москва, 1893, «Նոր-դար», 1893, № 77, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Հակոբյան Հ.,Բանաստեղծություններ, Թիֆլ.,1899, «Նոր-դար», 1900, № 4:
 • Maxudianz M., Le Parter armenien d’ Akn, Paris, 1912, «Արարատ», 1912, № 10-11, էջ 1029-1033:
 • Меликсет-Беков Л.М., Старинные армянские надписи в Музее общества истории и древностей в Одессе, Тифл., 1912 «Արարատ», 1912, № 5-6, էջ 564, ստորագիր՝ Ա.Մ.:
 • Մենեվիշյան Գ.,Գրիգոր «Արարատ», 1912, № 5-6, էջ 561-563, ստորագր.՝ Ա.Մ։
 • Քննութիւն Մալխասեան հրատարակութեանց Ագաթանգեղոսի և Ղազարայ Փարպեցւոյ ի Նորայրէ Բիւզանդացւոյ, («Հուշարձան», Վիեննա, 1911), «Արարատ», 1912, № 5-6, էջ 561-563, ստորագր.՝ Ա.Մ.:
 • Ամատունի Ս. վ., Հայոց բառ ու բան, Վաղարշապատ, 1912, «Արարատ», 1913, № 4, էջ 393-399:
 • Մ.Աբեղյանի «Ռուս-հայերեն ռազմական բառարանը», [պատասխան «Խորհրդ.Հայաստանի», № 131-ում տպագրված Ա.Մելիքյանի գրախոսականի], «Խորհրդային Հայաստան», 1927, № 137:

Հոդվածներ և հրապարակախոսություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Լըկուվե Է.,Բարոյախոսություն զկանանց, թարգմ. Շ. Մելիք-Ազարյանց, Կ.Պոլիս, 1889, «Նոր-դար», 1889, №№ 196, 197, 198, ստորագր.՝ Վարսամ։
 • Մի՞թե իրավացի չէ, [ուսուցիչներ ընտրելու հարցի շուրջը], «Նոր-դար», 1890, № 8, ստորագր.՝ Մ.Խ։
 • Ո՞ւր են մեր կանայքը, «Նոր-դար», 1890, № 29, ստորագր.՝ Գիսավոր։
 • Մամուլի ձայնը, «Նոր-դար», 1891, № 20, ստորագր.՝ Ա.Մ.:
 • Աշուղների մասին, «Նոր-դար», 1891, №№ 102, 103, ստորագր.՝ Գիսավոր։
 • Ո՞վ է երիտասարդը, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 118, անստորագիր։
 • Սուրբ գիրք չունենք, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 119, անստորագիր։
 • Մամուլի շուրջը, «Նոր-դար», 1891, №№ 119, 120, 126, 129, 151, ստորագր.՝ Գիսավոր։
 • Առաջ իմացիր-հետո խոսիր, [առաջնորդող, Գ.Արծրունու դեմ՝ Կաթողիկոսական ընտրությունների առթիվ], «Նոր-դար», 1891, № 120, անստորագիր։
 • Տեղակալ նշանակում է միայն կաթողիկոսը, «Նոր-դար», 1891, № 121, անստորագիր։
 • Ավազակությունները Կովկասում, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 123, անստորագիր։
 • Երամական երիտասարդներ, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 127, անստորագիր։
 • Հասարակաց կարծիքը մեզանում, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 128, անստորագիր։
 • Ավելի լավ է պանդխտել, քան գաղթել, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 131, անստորագիր։
 • Գործին չծառայող գործիչներ, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 133, անստորագիր։
 • Պոլսեցիների ձգտումը, [առաջնորդող, հոգևոր առաջնորդների ընտրության կարգի մասին], «Նոր-դար», 1891, № 134, անստորագիր։
 • Կուսակցական և զանազան գործիչներ, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 136, անստորագիր։
 • Մեր պարբերական մամուլի դրությունից, «Նոր-դար», 1891, № 140, 141, 146, անստորագիր։
 • Լրագրական կուսակցություններ, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 143, 144:
 • Մտրակողները, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 164, անստորագիր։
 • Դարձյալ մտրակողների մասին, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1891, № 165, անստորագիր։
 • Մանրուք, «Նոր-դար», 1892, № 64, ստորագր.՝ Գիսավոր։
 • Ցավալի իրողություն, [առաջնորդող, Թիֆլիսում խոլերայի դեպքերի առթիվ], «Նոր-դար», 1892, № 115, անստորագիր։
 • Մեր գթության քույրերը, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1892, № 116, անստորագիր։
 • Բարեգործությունը հայոց մեջ, [առաջնորդող], «Նոր-դար», 1892, № 118, անստորագիր։
 • Նամակ Ավստրիայից, Վեհափառ կաթողիկոսին ընդունելության Պատրաստություններ Վիեննայում, «Նոր-դար», 1893, № 136:
 • Նամակ Ավստրիայից, [Եվրոպայի հայ համայնքի կողմից Խրիմյան Հայրիկի ընդունելության նախապատրաստության մասին], «Նոր -դար», 1893, № 141:
 • Հեռագիր Վեննայից, [Խրիմյան Հայրիկի ժամանումը Վիեննա], «Նոր-դար», 1893, № 142:
 • Նամակ Ավստրիա-Հունգարիայից, [Եվրոպահայերի այցելությունները Խրիմյան Հայրիկին], «Նոր-դար», 1893, № 142:
 • Վեննայից հեռագիրներ, [Խրիմյան կաթողիկոսի այցը պաշտոնական Տարբեր անձանց և մեկնումը Վիեննայից], «Նոր-դար», 1893, № 145:
 • Նամակ Ավստրիայից, Կաթողիկոսի ընդունելությունը Վեննայում, «Նոր- դար», 1893, № 148:
 • Նամակ Ավստրիայից, Վեհ.կաթողիկոսը Վեննայում, «Նոր-դար», 1893, № 149:
 • Նամակ Ավստրիայից, [Խրիմյան Հայրիկի այցը Մխիթարյաններին], «Նոր-դար», 1893, № 151:
 • Նամակ Ավստրիայից, [Խրիմյան Հայրիկի այցելությունները Վիեննայում], «Նոր-դար»,1893, № 152:
 • Թղթակցություններ, [Խրիմյան Հայրիկի Վիեննայում գտնվելու մասին], «Նոր-դար», 1893, № 153:
 • Նամակ Գերմանիայից, Վեննայում հավաքված կաթողիկոսական պատգամավորների վերջաբանը, «Նոր-դար», 1893, № 158:
 • Նամակ խմբագրության, [շնորհավորանք «Նոր-դար»-ի 10 ամյակի առթիվ], «Նոր-դար», 1894, № 10:
 • Նամակ Գերմանիայից, [Բիսմարկի և կայսեր հաշտության մասին], «Նոր- դար», 1894,№ 15:
 • Նամակ խմբագրության, [«Արձագանք» և «Նոր-դար» լրագրերի Փարիզի հատ. թղթ.Ս.Սապահգյուլյանի մասին], «Նոր-դար», 1895, № 193:
 • Բանագողություն, հայհոյանք, քաղագրություն, [պատասխան «Արձագանք»-ի Խմբագիր Ա.Հովհաննիսյանին, Մ.Աբեղյանի «Գրական դպրոցներ» աշխատության առթիվ գրած հոդվածի], «Նոր-դար», 1896, №№ 80, 81:
 • Նամակ Խմբագրության, [Եզնիկ վ.Գյանջեցյանի հոդվածի դեմ], «Նոր-դար», 1899, № 102:
 • Գիսավորի հիշատակարանը, (Տեսած և լսած բաներ ս.Էջմիածնում), «Նոր-դար», 1902, №№ 69, 73, 95, 98, 165, 166, 171, 1903, №№ 16, 21, ստորագր.՝ Գիսավոր։
 • Պետք է պարզել, թե ինչ ենք ուզում, «Նոր-դար», 1906, № 2:
 • Հայ-թրքական կռիվը, «Նոր-դար», 1906, №№ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23:
 • Մեր դպրոցական կյանքից, [պատասխան Հ.Թումանյանի «Հայերեն չգիտեն» հոդվածի], «Հորիզոն», 1910, №№ 191, 193, 194, 197, 202, 203, 204, 207, 208:
 • Հայեր և վրացիներ, «Ժողովրդական ձայն», 1918, №№ 3, 4, 5, 12, 13, 16, 27: Նույնի վերահրատարակությունը տե՛ս Ա.Զաքարյան «Մանուկ Աբեղյանը հայ-վրացական հարաբերությունների մասին» խորագրի տակ Պատմաբանասիրական հանդես 2013 թ. № 1, էջ 197-217, օժտված հանգամանալից ծանոթագրություններով։
 • «Աշխատավոր» լրագրին, [Մ.Աբեղյանի «Հայեր և վրացիներ» հոդվածի առթիվ՝ «Աշխատավորի»-ի 25 № 9 առաջնորդի պատասխանը], «Ժողովրդի ձայն», 1918, № 23:
 • Մի կարևոր խնդիր, [Գ.Մելիք-Ղարագյոզյանի հայ ինտելիդենցիայի մասին գրած հոդվածի առթիվ], «Ժողովրդի ձայն», 1918, № 8:
 • Մանուկ Հայաստանը, «Ժողովրդի ձայն», 1918, №№ 18, 22, 24, նույնի վերահրատարակությունը տե՛ս Ա.Զաքարյան «Մանուկ Աբեղյանի ուշագրավ հոդվածաշարը» խորագրով Պատմաբանասիրական հանդես 2012 թ.,№ 2, էջ 240-245՝ օժտված մանրակրկիտ ծանոթագրություններով։
 • Լոռի, (Պատմական տեսություն), «Ժողովրդի ձայն», 1919, №№ 17, 18, 19, 20, 21, 22:
 • Արդեն կերպարանափոխվել է մեր երկիրը, [Հայաստանի սովետացման 10-ամյակի առթիվ], «Խորհրդային Հայաստան», 1930, №№ 279:
 • Неуклонно крепить Закавказскую федерацию (к 10-й годовщине установл. сов.власти в Армении).– «Заря Востока», 1930, № 322.
 • Բոլշևիկները երբ ձեռնարկում են մի գործ, հաղթահարում են դժվարությունները և գլուխ բերում այն, [ՀԽՍՀ ԽորհուրդներVII hամագումարի առթիվ], «Կուլտուրական ֆրոնտ», 1935, № 1:
 • Իմ խոսքը, [Հայաստանի սովետացման 15-ամյակի առթիվ], «Խորհրդային Հայաստան», 1935, № 29:
 • Ինչպես չհիանա մարդ..., [Հայաստանի սովետացման 15-ամյակի առթիվ], «Խորհրդային Հայաստան», 1935, № 275:
 • Խավար ու մռայլ անցյալից դեպի լուսապայծառ շինարարություն, «Խորհրդային Հայաստան», 1937, № 62:
 • Да здравствует народ, создавший эпос, к 1000-летию эпоса!, [к 1000-летию эпоса «Давид Сасунский».– «Коммунист», 1939, № 214:
 • Праздник советской культуры [декада армянской культуры в Москве].– «Коммунист», 1941, № 111.
 • Еще больше укрепим тыл.– «Коммунист», Ереван, 1941, 22/VI.
 • Հաղթությունը մերը կլինի, «Սովետական Հայաստան», 1941, 22/6, (հատուկ համար):
 • Ամեն գիտություն հաղթության համար, «Գրական թերթ», 1941, № 21:
 • Արտասահմանյան երկրների բոլոր հայերին, [կոչ ֆաշիստական Գերմանիայի հարձակման առթիվ], «Սովետական Հայաստան», 1941, №195, ստորագր. թվում՝ Մ.Աբեղյան։
 • Նամակ հայ մարտիկներին հայ ժողովրդից, «Սովետական Հայաստան» 1943, № 50, ստորագր.թվում՝ Աբեղյանը, նույնը՝ ռուսերեն, «Правда», 1943, № 58:
 • Թող ծաղկի մեր ակադեմիան, [հիմնադրման առթիվ], «Սովետական Հայաստան», 1943, № 242:
 • Ակադեմիկոս Մ.Խ.Աբեղյանի ճառը, «Սովետական Հայաստան», 1943, № 243.նույնի ամբողջական ձեռագիր-բնագիրը պահվում է Ե.Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում, Մ.Աբեղյանի ֆոնդ,№ 85, որի հրատարակությունը տե՛ս Ա.Զաքարյան «Մանուկ Աբեղյանի ելույթը Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմնադրմանը նվիրված հանդիսավոր նիստում», Պատմաբանասիրական հանդես 2013 թ.,№ 2, էջ 3-12 համապատասխան ծանոթագրություններով։

Կենսագրություններ և հուշեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Գևորգ Դ. Մեծագործ կաթողիկոս ամենայն հայոց, համառոտ կենսագրություն, Վաղարշապատ, 1899, 91 էջ։
 • Կոմիտաս վարդապետը և յուր գործը, «Նոր-դար» , 1903, №№ 119, 120, 121:
 • Հանգուց. Կարապետ եպիսկոպոսի [Տեր-Մկրտչյան] գիտական աշխատանքը, «Համբավաբեր», 1916, № 6, էջ 177-179, № 7, էջ 212 - 215:
 • Ընկեր Ա.Մռավյանի մասին, «Խորհրդային Հայաստան», 1929, № 245:
 • Հիշողություններ Կոմիտասի մասին, «Կոմիտաս», Ժողովածու, նվիրված Կոմիտասի ծննդյան 60-ամյակին, Երևան, 1930, էջ 53-69. նույնը՝ «Ժամանակակիցները Կոմիտասի մասին», կազմեց Գ.Գասպարյան, Հայպետհրատ, 1960, էջ 62-74:

Գրական ստեղծագործություններ և թարգմանություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Մեռոն-օրհնեք, [բանաստ.], «Աղբյուր», 1886, № 5-6, էջ 198-199:
 • Երասխ, [Աղբյուր], 1886, № 7, էջ 255-257:
 • Հայնե Հ.,Լեռներգ, [թարգմ.], «Աղբյուր», 1886, № 8-9, էջ 284-287:
 • Շիլլեր Ֆ.,Ալպյան որսորդ, [թարգմ.], «Աղբյուր», 1886, № 11, էջ 400-401:
 • Ոսկեմայր-Տիրամայր, [բանաստ.], 1886, № 12, էջ 539, 540:
 • Գայլ Վահան, (Պատմական վիպակ), «Նոր-դար», 1888, №№ 153, 154, 156, 157, 158, 159, 166, 167, 168, 169, 171:
 • Նմուշներ, [բանաստ. ժողովածու], Շուշի, 1888, 108 էջ։
 • Գոգոլ Ն., Տարաս Բուլբա, [թարգմ.], Թիֆլ.,1892, 163 էջ։
 • .Տոլստոյ Լ.,Աստված գիտե արդարն ու մեղավորը, բայց դատաստանը շուտ չի անում, [թարգմ.], Թիֆլ.,1891, 22 էջ, ստորագր.՝ Մ.Ա.:

Խմբագրություններ և առաջաբաններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Հովվյան Ա., «Կյոտտերի հեղինակային աղյուսակ», Առաջաբան, Երևան, 1929, էջ 3-4:
 • Պարոնյան Հ.,Երկերի լիակատար ժողովածու, [խմբ. հանձնաժողով՝ Մ.Աբեղյան, Թ.Ավդալբեգյան, Ա.Տերտերյան և ուրիշ.] հատ.I,Երևան, Պետհրատ, 1931, 273 էջ.հատ.II, Երևան, Պետհրատ, 1932, 287 էջ. հատ. III, Երևան, Պետհրատ, 1932, 268 էջ. հատ. IV, Երևան, Պետհրատ, 1934, 291 էջ. հատ. V,Երևան, Պետհրատ, 1935, 283 էջ։
 • Հարությունյան Հ.,Հայոց լեզու, օժանդակ ձեռնարկ հայոց լեզվի կոնսուլտանտի և հեռակայողների համար, Դասախոսութ.,(Խմբագիր՝ Մ.Աբեղյան), Երևան, 1938, 25 էջ։
 • Սասունցի Դավիթ, Հայ ժողովրդական էպոս, Բիբլիոգրաֆիա, պրակ I, Կազմ. Մ. Բաբայան և Ս. Միքայելյան, խմբագիր՝ Մ. Աբեղյան, Երևան, Պետհրատ, 1939, LXXIII+116 էջ։
 • Խաչ. Աբովյան, Բայաթիներ, Առաջաբանի փոխարեն, Երևան, Հայ-

պետհրատ, 1941, էջ 5-8:

Նշումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 1. Բացի ռուսերենից, «Սասունցի Դավիթ» ժողովրդական վեպի համահավաք բնագրերը թարգմանվել և լույս են տեսել նաև ֆրանսերեն, անգլերեն, չինարեն, մասամբ լեհերեն, ինչպես նաև ամբողջությամբ կամ հատվածաբար՝ Սովետական Միության տարբեր ժողովուրդների լեզուներով

Աղբյուրներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

 • Ս․ Հարությունյան, Ա․ Պողոսյան (2015)։ «Մանուկ Աբեղյան. կենսամատենագիտական ակնարկ և մատենագիտություն (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ)»։ Պատմա-բանասիրական հանդես № 1: 92–127  ISSN 0135-0536