Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատակազմ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության աշխատակազմ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումը, բնականոն գործունեությունը ապահովող պետական կառավարչական հիմնար[1]:Աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Բագրևանդի 5[1]։

Համաձայն ՀՀ ՊՆ Կանոնադրության, ՀՀ ՊՆ աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն օրենքով սահմանված կարգով ենթակա է հաշվառման` իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից։ Աշխատակազմը գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և ՀՀ ՊՆ Կանոնադրության հիման վրա[1]։

Նախարարության աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող[1]։

Նպատակներ և խնդիրներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

ՀՀ ՊՆ աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարությանը` օրենքներով, այլ իրավական ակտերով, ՀՀ ՊՆ Կանոնադրությամբ վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության ապահովումն է[1]։

Կառուցվածք[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

ՀՀ ՊՆ աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումները, որոնց կանոնադրություններն ու կառուցվածքները հաստատում է նախարարը։ Նախարարության աշխատակազմն աջակցում է նախարարության աշխատակազմից դուրս` կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեության լիարժեք և արդյունավետ իրականացմանը։ Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը հետևյալն է[1].

 1. Քարտուղարություն
 2. Վերահսկիչ վարչություն
 3. Ֆինանսական տեսչական վարչություն
 4. Վարչատնտեսական վարչություն
 5. Տեղեկատու վերլուծական բաժին
 6. Կոլեգիայի աշխատանքների կազմակերպման բաժին
 7. Ներքին անվտանգության բաժին
 8. Զինանշանագրային բաժին

Կառավարում[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում է նախարարը` օրենքով և ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամբ վերապահված իր իրավասությունների սահմաններում[1]։

Աշխատակազմի ղեկավար[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարը։ Աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամ, այլ իրավական ակտերով և նախարարի հրամաններով իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումների և նախարարի հրամանների, ՀՀ ՊՆ կանոնադրության պահանջների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար[1]։

Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը[1].

 1. առանց լիազորագրի` իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորությունների սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, տալիս է լիազորագրեր` դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ գործողություններ իրականացնելու համար.
 2. օրենքով, այլ իրավական ակտերով, հիմնադրի կանոնադրությամբ և ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.
 3. իր իրավասության սահմաներում տալիս է Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
 4. օրենքով, ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) ազատում է նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ.
 5. օրենքով, այլ իրավական ակտերով և ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր կատարման ենթակա ցուցումներ.
 6. կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացումը.
 7. վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
 8. իր իրավասության սահմաններում նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները.
 9. ապահովում է համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ.
 10. կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները.
 11. իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և ՀՀ ՊՆ կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։

Տես նաև[խմբագրել | խմբագրել կոդը]

Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]