Վիքիպեդիա:Մաթեմատիկայի բառարան

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search
Հայերեն Անգլերեն
համրիչ, նոմոգրամ abacus
Աբելի նույնություն Abel's identity
Աբելի անհավասարություն Abel's inequality
աբելյան խումբ Abelian group
աբերրացիտ, խոտորում aberration
ընդունակություն ability
ընդունակ able
կրճատել abridge
կրճատ բաժանում, բազմապատկում abridged (or short) division, multiplication
վերն ապացուցված above proved
աբսուրդ, անհեթեթ absurd
անհեթեթություն, անհեթեթ լինել absurdity
արագացում acceleration
շտրիխ, գծիկ accent
կուտակել accumulate
կուտակման կետ accumulation point
ճշտություն (մոտ լինել) accuracy
մեկուսացած կետ (կորի) acnod (of a curve)
ակր (մակերեսի չափ) acre
ազդում action
ակտուալ actual
 1. սուր (անկյուն)
 2. սուրանկյուն (եռանկյունի)
acute
 1. սրություն (անկյան)
 2. սուրանկյունություն (եռանկյան)
acuteness
անպարբերական acyclic
աբսուրդի վերածել, անհեթեթության հանգեցնել, զրույցն արտածել աբսուրդի վերածելով, անհեթեթության հանգեցնելով absurdeum, reduce a statement a
գումարել add
գումարելի addend
գումարում addition
ադիտիվ, գումարվող, գումարական additive
կից adjacent
առընթեր, կից անկյուններ adjacent angles
միացնել adjoin
միույթի, միույթային adjoined
միացում, համակցում adjunction
հարմարեցնել adjust
ֆիքսվող, ամրացվող ստորակետ adjustable point
հարմարանք adjustment
թույլատրելի admissable
աերոդինամիկա aerodynamics
աերոմեխանիկա aeromechanics
աֆին affine
գծային, աֆին ձևափոխություն affine transformation
աֆին երկրաչափություն affine geometry
աֆինություն affinity
աֆինության առանցքներ axis of affinity
պնդում, հաստատում affirmation
հաստատական, գրական նշել affirmative
նշել affix
հետազդում, հետազդեցություն after-effect
ագրեգատ, բազմություն aggregate
փակագծել, փակագծերի մեջ վերցնել (առնել) արտահայտությունը aggregate an expression in parentheses
ալեֆ (հրեական այբուբենի տառ) aleph
ալեֆ-զրո aleph zero
հանրահաշիվ algebra
հանրահաշիվների դասերի խումբ group of class of algebras
ալգորիթմ, հաշվեկանոն algorithm
Էվկլիդեսյան ալգորիթմ Euclid's (Euclidean) algorithm
ամբողջ all
թույլատրել՝ allow
թույլատրելի allowable
թույլատրելիություն allowance
համարյա almost
համարյա ամենուրեք almost everywhere
երկարությամբ along
փոփոխում, փոփոխություն alternative
խաչադիր alternate
խաչադիր անկյուններ alternate angles
նշանափոխ alternating
հերթագայում alternation
երկընտրանքային, ալտերնատիվ alternative
բարձրաչափ, ալտիմետր altimeter
բարձրություն altitude
եռանկյան երեք բարձրությունների հատման կետ (օրթոկենտրոն) intersection points of the three altitudes of a triangle
երկիմաստ ambiguous
երկիմաստություն ambitiousness (ambiguity)
ամպերմետր ammeter
ամպեր-ժամ amper-hour
ուժեղացում amplification
ուժեղարար amplifier
ուժեղացնել amplify
 1. բևեռանկյուն
 2. ամպլիտուդ
amplitude
անալագմատիկ anallagmatic
մոդելող սարք analog computer
հանգույն, միանուն analogous
հանգունություն analogy
 1. վերլուծում
 2. անալիզ
analysis
վերլուծված analysed
տոպոլոգիա analysis situs
անալիտիկ, վերլուծական analytic
անալիտիկ երկրաչափություն analytic geometry
անալիտիկ ֆունկցիա analytic function
տոր anchor ring
անկյուն angle
սուր անկյուն acute angle
բութ անկյուն obtuse angle
ուղիղ անկյուն right angle
180° անկյուն flat angle
180°-ի բազմապատիկ անկյուն straight angle
360° անկյուն perigon agle
180°-ից մեծ 360°-ից փոքր անկյուն reflex (or convex)
գոգավոր անկյուն concave angle
արտաքին անկյուն exterior angle
ներքին անկյուն interior angle
կից անկյուն adjacent angle
համակողմ անկյուն vertical angle
հակադիր անկյուն complementary angle
լրացուցիչ, մինչև 360° անկյուն explementary (conjugate) angle
կենտրոնական անկյուն angle at center
կոնֆորմ angle-preserving
անգստրեմ angstrom
անկյունային angular
աններդաշնակ anharmonic
աններդաշնակ հարաբերություն anharmonic ratio
անիզոմետրիկ, անհավասարաչափ anisometric
անիզոտրոպություն, անհամասեռություն anisotropy
միակցել, համակցել (օրինակ՝ զրոները) annex (e.g. zeros)
աննիհիլյացիա annihilation
օղակ annulus
օղակաձև annular
աննուլյացիա, վերացում annulation
աննույլատոր annulator
անորոշ ինտեգրալ antiderivative
ֆունկցիայի անորոշ ինտեգրալ antiderivative of a function
անտիլոգարիթմ, հակալոգարիթմ antilogarithm
անտինոմիա antinomy
հակազուգահեռ antiparallel
հակազուգահեռագիծ antiparallelogram
հակահամաչափ, հակասիմետրիկ antisymmetri
հակահամաչափություն antisymmetry
հակադիր antithetic
հակաթեզ, անտիթեզ antithesis
հակադարձ շրջանային antitrigonometric
որևէ, ուզածդ, կամայական any
անպարբերական, ոչ պարբերական, անպերիոդիկ aperiodi
անպարբերականություն aperiodicity
գագաթ (եռանկյուն) apex (plural apexes or apius) (of a triangle)
գագաթնակետ apogee
ապաբևեռ apolar
ապաբևեռայնություն apolarity
ապոստերիորի, էմպիրիկ, հակափորձական a posteriori
հարթագիծ, ապոթեմ apothem
լրացում, հավելում appendix
կիրառելի, կիրառական appliable
 1. կիրառություն (կանոնի)
 2. կիրառում (ուժի)
application
կիրառական applied
 1. կիրառել (կանոնը)
 2. վերադրել
 3. կիրառել (ուժը)
apply
մոտեցնել, մոտենալ approach
մոտենալ զրո սահմանին approach the limit zero
մոտարկելիություն, մերձարկելիություն approximability
մոտարկելի, մերձարկելի approximable
մոտավոր approximate
մոտարկել, մերձարկել approximate
մոտարկում, մերձարկում approximation
մոտավոր հաշիվ approximation calculus
ապրիորի, նախափորձային a priori
էքստրեմալ կետ (կորի) apse (of a curve)
կամայական, կամայապես arbitrary
կամայապես փոքր թիվ arbitrary small number
աղեղ arc
արկկոսեկանս arc cosecant
արկկոսինուս arc cosine
արկկոտանգես arc cotangent
արքիմեդյան, Արքիմեդի Archimediean
արկսեկանս arc secant
արկսինուս arc sine
արկտանգես arc tangent
մակերես area
մակերևույթային, մակերևույթով տարածված areal
մակերևույթով տարածված ինտեգրալ areal integral
բարիցենտրիկ կոորդինատների, ծանրակենտրոն կոորդինատներ areal coordinates
մակերեսը պահպանող (արտապատկերում) area-preserving (map ping)
փաստարկ, արգումենտ argument
փաստարկում, արգումենտացիա argumentation
թվաբանություն, թվաբանական arithmetic
թվաբանական սարք, հանույց arithmetic unit
 1. կողմ (անկյան)
 2. բազուկ (լծակ)
arm
դասավորել arrange
դասավորել ըստ նվազող աստիճանների arrange in order of descending powers
արտադրություն, տարադրում arrangement
նետ, սլաք arrow
արհեստական artificial
վերագրել, հետագրել ascribe
բազմություն, համռություն, համռույթ assemblage
պնդում assertion
զուգորդել associate
 1. համապատասխանություն
 2. զուգորդում
association
զուգորդական associative
գումարման զուգորդական օրենք associative law of a addition
զուգորդականություն associativity
հենց, հենց որ as soon as
ենթադրել assume
դուցուք, ենթադրենք suppose
ընդունել, ստանալ take
f(x)-ը ընդունում՝ ստանում է 0 արժեք (take) f(x) assumes the value 0
ենթադրություն assumption
անհամաչափ asymmetric
անհամաչափություն asymmetry
ասիմպտոտ asymptote
ասիմպտոտական, ասիմպտոտիկ asymptotic
ատրիբուտ, ներհատկություն attribute
սեփական ֆունկցիա autofunction
ավտոմորֆ automorphic
ավտոմորֆիզմ automorphism
օժանդակ auxiliary
միջին average
ընդհանուր անդամ average term
առանցքային, առանցքի axial
աքսիոմա axiom
աքսիոմատիկ axiomatic
աքսիոմատիկա axiomatics
աքսիոմավորել axiomatize
աքսիոմավորում axiomatization
առանցք axis
աքսոնոմետրիկա axonometrie
աքսոնոմետրիա axonometry
ազիմուտ azimuth
շարան, կորտեժ (տարրերի կարգավորված հավաքածու) tuple