«Ձուկ (սննդամթերք)»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
չ
2A02:2698:42B:12A8:DC03:DC0A:74EC:EC48 (քննարկում) մասնակցի խմբագրումները հետ են շրջվել Narek75 մասնակցի վերջին տարբերակին։
չ (2A02:2698:42B:12A8:DC03:DC0A:74EC:EC48 (քննարկում) մասնակցի խմբագրումները հետ են շրջվել Narek75 մասնակցի վերջին տարբերակին։)
Պիտակ: Հետշրջում
 
Բացի սննդամթերք լինելուց, ձկան միսն իր մեջ պարունակում է մարդու [[օրգանիզմ]]ի համար անհրաժեշտ նյութեր, մասնավորապես՝ [[յոդ]], [[քրոմ]], [[պղինձ]], [[ֆոսֆոր]], [[կալցիում|կալցիումական աղեր]] և այլն։
 
 
1.Ագանաձուկ,Առագաստաձուկ-Istiophorus platypterus
2.Անձրուկ,խասի- Engraulis
3.Ասեղաձուկ (Syngnathus acus) 4.Աճառաձուկ-Կռճիկաձուկ-Rhinobatidae
5.Ավազաձուկ- Ammodytes
6.Արքայաձուկ- սուլթանաձուկ-(Mullus barbatus ponticus)-
7.Արևաձուկ-=Sunfish
8.Արծաթաձուկ-Leucaspius delineatus
9.Աքերին-Gymnocephalus
10.Բեղաձուկ Սևանի -Barbus barbus
11Բերձուկ,Կարաս-Carassius
12.Բերձուկ Արծաթափայլ (լատ.՝ Carassius auratus gibelio)
13.Բողիկ-Արաքս գետի մանր ձկան տեսակ-Gambusia
14.Բրամ-Abramis brama
15.Բշտիկաձուկ-Takifugu
16.Գայլաձուկ-Esox lucius
17.Գոճի,Գուստերա,վտառաձուկ (լատ.՝ Blicca bjoerkna) -(Գո­ճին Արաք­սի եւ այլ գե­տե­րու բնա­կիչ­նե­րէն է, հա­ւա­նա­բար ամէ­նէն աւե­լի մար­դա­մօտ ձու­կե­րէն մէկը: Կը նա­խընտ­րէ տաք ու խա­ղաղ ջրա­փո­սե­րը: Ծոյլ եւ իր ըն­թաց­քով կա­մաց, հաստ ու խո­շոր թե­փե­րով, անոր կրծքի լո­ղակ­նե­րը նարն­ջա­գոյն կըլ­լան:
18.Գորշպոչ-Urogymnus asperrimus
19.Գորշլողակ- Leuciscus leuciscus)
20.Գլխան- Mugil
21.Դնգան-Epinephelus itajara(Gruper)
22.Դեղնակող-Stenodus leucichthys nelma
23.Դառնուկ-Rhodeus sericeus
24.Դեղնաթուշ (Elopichthys bambusa)
25.Դու­դա-Barbus barbus
26.Ենթաբերան-(Chondrostoma nasus)
27.ԵՐԿԱՅՆԱՁՈՒԿ-լատ.Misgurnus
28.Զիգն,Ուռնաձուկ,մրճաշնաձուկ-Eusphyra blochii
29.Զմբուռն,զմբուռ-Perca fluviatilis
30.Թագավորաձուկ-Alburnus chalcoides
31.Թիաձուկ-Polyodon spathula
32.Թիաքիթ Բազմատամ(Polyodon spathula)
33.Թանաքաձուկ-ճկան,թոդան-Sepiida
34.Թառափ-Acipenser
35.Թեփուղ,Թեփուկ-أSqualius cephalus)
36.Թեփուկազուրկ-Comephorus
37.Թիթեռաձուկ-
38.Թուրթ-Cyprinus carpio
39.Թաղոն(Ծածան)-Cyprinus carpio
40..Ժեռաձուկ- Trachinotus)
41.Ժեռալոքո-Wallago
42.Լորտաձուկ-Misgurnus-
43.Լոքո- Silurus glanis
44.լոքոյիկՋրանցքային-Ictalurus punctatus
45.Խալաձուկ ( Hucho taimen)
46.Խարակաձուկ-Gobio gobio
47.Խոզաձուկ-Acipenser stellatus
48.Կատվաձուկ,Դեգաղ-Batoidea
49.Կարմրախայտ-Առվի կարմրախայտ -Salmo trutta fario
50.Կետաձուկ-Keta
51.Կնճաձուկ,խոզի նման դունչ ունեցող ձուկ-Pleuronectes platessa
52.Կողակ-Varicorhinus
53.Կռնկաձուկ- Molva molva
54.Ճերմակաձուկ-Alburnus alburnus
55.Մելանաձուկ-Cuttlefish.
56.Մեծբերան- Perccottus glenii
57.Ոսկե ձուկ-Carassius auratus
58.Շերեփաձուկ-Lota
59.Շիղաձուկ-Stizostedion lucioperca
60.Ոզնեձուկ- Gymnocephalus cernuus
61.Ողնաձուկ-զութխի-Huso
62.Ոսկեձուկ-Carassius auratus
63.Չալաձուկ-Oncorhynchus masou
64.Պնդաճակատ-Hypophthalmichthys
65.Սարդաձուկ-Dactylopteridae
66.Սարդինաձուկ-Sardinops
67.Սիգ-Coregonus
68.Սղոցաձուկ-Pristiophoridae
69.Սրնքաձուկ-Salmo trutta
70.Սևաձուկ-Alosa kessleri
71.Վահանաձուկ-Hippoglossus
72.Վիթխարաձուկ-Balaenَptera mْsculus
73.Վիշապաձուկ-Physeter macrocephalus
74.Տառեխ, Տարեխ-(Chalcalburnus tarichi)
75.Տարմաձուկ-Scomber
76.Տափակաձուկ-Pleuronectes platessa
77.Տերևաձուկ-Limanda
78.Տղմաձուկ-Amia calva
79.Տառեխիկ Արևելյան (արագաշարժ)-Alburnoides bipunctatus
80.քառաչք-Anableps
81.Օձաձուկ-Anguilla anguilla
82.լերկաձուկ-Barbatula
83.նրբաձկնիկ (Pseudorasbora parva)
84.սպիտակաձուկ-Alburnus filippi
85.Ձողաձուկ- Gadus
86.Կտրիչատամ -Rutilus frisii
87.Ցնփորաձուկ-Alosa
88.Ծիածանափայլ ֆորել-
89. Ցլիկաձուկ-Gobiidae
90. ցլիկաձուկ Կովկասյան-Knipowitschia caucasica
91.Ցոլաձուկ-Notropis chrosomus
92.քարթակ-Romanogobio persus
93.Կարմրակն -Rutilus rutilus
94.Հաշամ-Aspius aspius
95.Ճանար- Barbus capito
96.Մանրաթեփուկ,սևահոն-Acanthalburnus microlepis
97.Մուրծա,Մուրծի,-Barbus mursa
98.Ծական- Cobitis
99юշիղաձուկ-Sander lucioperca
100.Սապատաձուկ-Oncorhynchus gorbusch
101.կարմրաձուկ-Salmo salar
102.ծովատառեխ-Clupea
103.ՄՈՂ-ԱՐԱԾԱՆԻ ԳԵՏԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՁԿԱՆ ՏԵՍԱԿ
104.Մոխրաձուկ-Dicentrarchus labrax-
105.Մկրատաձուկ,Մարլին-Makaira nigricans
106.Մորազ-Barbus ciscaucasicus
107.Մորե սիբիրյան-Acipenser baerii
108.Մորավաձուկ-կարմիր սուլթանաձուկ-Mullus barbatus barbatus -Mullus surmuletus
109.ՍՐԱՁՈՒԿ-Trichiurus lepturus
110.ՕՁԱԳԼՈՒԽ-Channa argus
111.Ձամբռիկ- Thymallus
112.Կարճապռոշ- Brachymystax)
113.Սեղաք,շնաձուկ-Selachii)
114.Ջնջրիք-( Acipenser stellatus)
115.կապուտ,կապտաձուկ- Neogobius fluviatilis-Կապտագույն համեղ գետաձուկ, Ան այդ անու­նով մկրտուած է, պար­զա­պէս որով­հե­տեւ եփ­ուե­լու ժա­մա­նակ, կա­րե­լի է նկա­տել կա­պոյտ երանգ մը:
116.Ճա­պա­լ-Ճա­պուկ կը նշա­նա­կէ աշ­խոյժ, ժիր եւ կեն­սու­նակ-Ballerus sapa
117.Սևահոնք,մանրաթեփուկ-Acanthalburnus microlepis)
118.կպչողաձուկ-(Alburnus hohenackeri
119.Շառլուղ,Կարմրալողաթևիկ (Scardinius erythrophthalmus)120.Ճոճոն,Ճոճաձուկ, Ծածան(Cyprinus carpio)
121.Սանրաձուկ-Melanogrammus aeglefinus
122.Կտրիչատամ -Rutilus frisii
123.Կորիզաձուկ -Sparus aurata,dorada
124.Կեղևաձկնիկ եվրոպական (Osmerus eperlanus)
125.Կտուցաձուկ(լատ. Belone euxini)
126.Նշաձուկ-Thunnus
127.ծական Ոսկեգույն-Sabanejewia aurata
128.օձաձուկ Սովորական-Anguilla anguilla
129.Փիչ­խուլ-Chondrostoma nasus
130. Փողաձուկ- Lota lota
131.Փղաձուկ-Mormyrid
132.Փայլաձուկ-Blicca bjoerkna
133.Քարամուրծի-Luciobarbus brachycephalus caspius
134.Քարազմբուռ -Cephalopholis(Garrupf)
 
== Պատկերասրահ ==

Նավարկման ցանկ