«Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
Ֆակուլտետներ և ամբիոններ
չ («-երեն» վերջածանցն արդեն նշանակում է «լեզու»)
(Ֆակուլտետներ և ամբիոններ)
Գիտական առաջընթացին համաքայլ՝ համալսարանը մասնագետներ է պատրաստում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև Արցախի և սփյուռքի հայ կրթօջախների համար։
 
== Ֆակուլտետներ և ամբիոններ ==
# Բանասիրական,
# Պատմության և իրավագիտության,
# Սկզբնական կրթության,
# Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության,
# Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի,
# Օտար լեզուների,
# Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի,
# Գեղարվեստական կրթության,
# Հատուկ կրթության,
# Կուլտուրայի:
 
==== '''[https://aspu.am/hy/page/banasirakan_fakultet/ Բանասիրական ֆակուլտետ]''' ====
 
* Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն,
== Ամբիոններ ==
* Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն,
Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Ռուսաց լեզվի, Արտասահմանյան գրականության, Հայոց պատմության, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության, Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի, Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անվան Մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության, Հոգեբանության տեսության և պատմության, Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության, Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի, Կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի, Մարդու և կենդանիների ‎ֆիզիոլոգիայի, Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկայի, Ֆիզիկական աշխարհագրության, Անգլերենի ուսուցման, Գերմանական լեզուների, Ռոմանական լեզուների, Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի, Ընդհանուր ֆիզիկայի, Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի, Տեսական ֆիզիկայի և ֆիզիկայի ուսուցման մեթոդիկայի, Մեքենագիտության, ընդհանուր տեխնիկական առարկաների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի, Բարձրագույն հանրահաշվի և երկրաչափության, Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի, Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության, Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության, Դիզայնի և դեկորատիվ կիրառական արվեստի, Խմբավարության և ձայնադրման, Երաժշտության տեսության, դասավանդման մեթոդիկայի և նվագարանների, Կերպարվեստի, Գրադարանագիտության և մատենագիտության, Թանգարանագիտության և հուշարձանագիտության, Պարարվեստի մանկավարժության, Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և սոցիալ-մշակութային գործունեության, Հեռուստառադիոլրագրության, Երաժշտության, Ռեժիսուրայի, Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության, Շախմատի և սպորտի Փիլիսոփայության և տրամաբանության, Տնտեսագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիայի, Մանկավարժության տեսության և պատմության, Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության, Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման։
* Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն։
 
==== '''[https://aspu.am/hy/page/patmutyan_ev_iravagitutyan_fakultet/ Պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետ]''' ====
 
* Հայոց պատմության ամբիոն,
* Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն,
* Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն,
* Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության ամբիոն։
 
==== '''[https://aspu.am/hy/page/skzbnakan_krtutyan_fakultet/ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ]''' ====
 
* Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն,
* Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն,
* Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն։
 
#==== '''[https://aspu.am/hy/page/kensabanutyan_qimiayi_ev_ashkharhagrutyan_fakultet/ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության, ֆակուլտետ]''' ====
 
* Կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն,
* Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն,
* Մարդու և կենդանիների ‎ֆիզիոլոգիայի ամբիոն,
* Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն։
 
#==== '''[https://aspu.am/hy/page/krtutyan_hogebanutyan_ev_sociologiayi_fakultet/ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի, ֆակուլտետ]''' ====
 
* Կիրառական հոգեբանության ամբիոն,
* Հոգեբանության ամբիոն,
* Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն։
 
==== '''[https://aspu.am/hy/page/otar_lezuneri_fakultet/ Օտար լեզուների ֆակուլտետ]''' ====
 
* Անգլերեն լեզվի ուսուցման ամբիոն,
* Գերմանական լեզուների ամբիոն,
* Ռոմանական լեզուների ամբիոն,
* Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն,
* Ռուսաց լեզվի ամբիոն,
* Արտասահմանյան գրականության ամբիոն։
 
#==== '''[https://aspu.am/hy/page/matematikayi_fizikayi_ev_informatikayi_fakultet/ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի, ֆակուլտետ]''' ====
 
* Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն,
* Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն,
* Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն,
* Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն։
 
==== '''[https://aspu.am/hy/page/gegharvestakan_krtutyan_fakultet/ Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ]''' ====
 
* Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն,
* Երաժշտության մանկավարժության ամբիոն,
* Դիզայնի և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ամբիոն,
* Կերպարվեստի ամբիոն։
 
==== '''[https://aspu.am/hy/page/hatuk_krtutyan_fakultyet/ Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ]''' ====
 
* Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն,
* Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն։
 
==== '''[https://aspu.am/hy/page/kulturayi_fakultet/ Կուլտուրայի ֆակուլտետ]''' ====
 
* Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն,
* Պարարվեստի մանկավարժության ամբիոն,
* Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և սոցիալ-մշակութային գործունեության ամբիոն,
* Հեռուստառադիոլրագրության ամբիոն,
* Երաժշտության ամբիոն,
* Ռեժիսուրայի ամբիոն։
 
==== '''[https://aspu.am/hy/page/hamahamalsaranakan_ambionner/ Համահամալսարանական ամբիոններ]''' ====
 
* Մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոն,
* Շախմատի և սպորտի ամբիոն,
* Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն,
* Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն,
* Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն,
* Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոն,
* Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոն<ref>{{Cite web|url=https://aspu.am/hy/page/fakultetnyer/|website=aspu.am|accessdate=2019-01-18}}</ref>։
 
== Մասնագիտությունների ցանկ ==
 
 
 
Ուսուցման ձևերը՝
Ուսուցման ձևերը՝առկա, հեռակա։
Առկա, հեռակա
4Ուսուցման տևողությունը՝4 տարի /բակալավրիատ/ +2 տարի /մագիստրատուրա/։
Ուսուցման տևողությունը՝
4 տարի /բակալավրիատ/ +2 տարի /մագիստրատուրա/
Ուսման վարձը (ՀՀ դրամով)՝՝260.000-ից 585.000 /պայմանավորված ֆակուլտետի ընտրությամբ։
260.000-ից 585.000 /պայմանավորված ֆակուլտետի ընտրությամբ։
 
== Թանգարան ==

Նավարկման ցանկ