«Հայաստանի կենտրոնական բանկ»–ի խմբագրումների տարբերություն

Jump to navigation Jump to search
→‎top: սխալների ուղում, տվյալների թարմեցում, համակարգում
(→‎top: սխալների ուղում, տվյալների թարմեցում, համակարգում)
'''Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ''' (ՀՀ կենտրոնական բանկ, Կենտրոնական բանկ, ՀՀ ԿԲ, ոչ պաշտոնական՝ ՀՀ Կենտրոնական դրամատուն) պետական գործառույթներով օժտված իրավաբանական անձ է, որի միակ հիմնադիրը [[Հայաստանի Հանրապետություն]]ն է։ Կենտրոնական բանկն իր խնդիրներն իրականացնելիս անկախ է Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններից։ Կենտրոնական բանկը միասնական կենտրոնացված համակարգ է, որը ներառում է բանկի գլխավոր գրասենյակը և տարածքային ստորաբաժանումները։
Կենտրոնական բանկի '''հիմնական խնդիրը''' Հայաստանի Հանրապետությունում [[գների կայունության ապահովում]]ն է։ Իր հիմնական խնդիրն իրագործելու նպատակով Կենտրոնական բանկը մշակում, հաստատում և իրականացնում է [[դրամավարկային քաղաքականություն|դրամավարկային քաղաքականության]] ծրագրերը։ Եթե Կենտրոնական բանկի մյուս խնդիրները հակասում են իր հիմնական խնդրին, Կենտրոնական բանկն առաջնություն է տալիս հիմնական խնդրին և ղեկավարվում է դրա իրագործման անհրաժեշտությամբ։
 
== Կենտրոնական բանկի խնդիրները ==
Կենտրոնական բանկի այլ խնդիրներից են՝ Հայաստանի Հանրապետության [[բանկային համակարգ]]ի կայունության, իրացվելիության, վճարունակության և բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելը, գործուն [[վճարահաշվարկային համակարգ]] ստեղծելն ու զարգացնելը։ Իր խնդիրներն իրագործելու նպատակով, Կենտրոնական բանկը՝ թողարկում է [[Դրամ|Հայաստանի Հանրապետության արժույթը]], կազմակերպում և կարգավորում է դրամաշրջանառությունը, իրականացնում է [[Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն|կառավարության]] բանկային սպասարկումը, հանդիսանում է կառավարության ֆինանսական գործակալն ու խորհրդատուն, լիցենզավորում է բանկերը, օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ նաև այլ անձանց, կարգավորում և վերահսկում է դրանց գործունեությունը, որպես վերջին ատյանի վարկատու վարկեր է տրամադրում բանկերին, կարգավորում և վերահսկում է վճարահաշվարկային համակարգի գործունեությունը, տիրապետում, օգտագործում և տնօրինում է [[Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պահուստներ]]ը։
Կենտրոնական բանկի '''հիմնական խնդիրը''' Հայաստանի Հանրապետությունում գների կայունության ապահովումն է:
 
Կենտրոնական բանկի խնդիրներն են`
 
ա) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական համակարգի կայունության և բնականոն գործունեության ապահովումը, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության [[բանկային համակարգ]]<nowiki/>ի կայունության, իրացվելիության, վճարունակության և բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելը.
 
բ) գործուն վճարահաշվարկային համակարգ ստեղծելն ու զարգացնելը.
 
գ) [[Դրամ|Հայաստանի Հանրապետության արժույթի]] թողարկումը, դրամաշրջանառության կազմակերպումը և կարգավորումը.
 
դ) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի կազմակերպումն ու կարգավորումը.
 
ե) [[Արժեթղթեր|արժեթղթերում]] ներդրողների պաշտպանության, շուկայում արժեթղթերի արդար գնագոյացման համակարգի ձևավորման ու պահպանման, արժեթղթերի արդար, թափանցիկ և վստահելի շուկայի կանոնակարգված և բնականոն գործունեության և զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը.
 
զ) [[ֆինանսական համակարգ]]<nowiki/>ում սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը: <ref>{{Cite web|url=https://www.cba.am/AM/lalaws/Kentronakan_banki_masin.pdf|title=ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին օրենք|last=|first=|date=1996|website=cba.am|publisher=cba.am|accessdate=12.07.2016}}</ref>
 
Իր խնդիրներն իրագործելու նպատակով Կենտրոնական բանկը `
* իրականացնում է [[Կառավարություն|կառավարության]] բանկային սպասարկումը.
* հանդիսանում է կառավարության ֆինանսական գործակալն ու խորհրդատուն.
* լիցենզավորում է [[Բանկ|բանկերը]], օրենքով նախատեսված դեպքերում` նաև այլ անձանց, կազմակերպություններին ճանաչում է որպես ֆինանսական խումբ կարգավորում և վերահսկում է դրանց գործունեությունը.
* որպես վերջին ատյանի վարկատու [[Վարկ|վարկեր]] է տրամադրում բանկերին.
* կարգավորում և վերահսկում է վճարահաշվարկային համակարգի, այդ թվում` վճարահաշվարկային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների, որոնք բանկ չեն, գործունեությունը.
* տիրապետում, օգտագործում և տնօրինում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պահուստները.
* իրականացնում է դրամավարկային և ֆինանսական համակարգի վիճակագրության հավաքագրումը, ամփոփումը և հրապարակումը.
* իրականացնում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքագրումը, համակարգումն ու վերլուծությունը, տեղեկությունների փոխանակումը և տրամադրումը ներպետական իրավասու մարմիններին և միջազգային կազմակերպություններին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում՝ նաև այլ պետությունների իրավասու մարմիններին:
Եթե Կենտրոնական բանկի մյուս խնդիրները հակասում են իր հիմնական խնդրին, Կենտրոնական բանկն առաջնություն է տալիս հիմնական խնդրին և ղեկավարվում է դրա իրագործման անհրաժեշտությամբ:
 
== ՀՀ Կենտրոնական բանկի պատմություն ==
 
=== Կենտրոնական բանկի կառավարումը ===
Կենտրոնական բանկի բարձրագույն պաշտոնատար անձը [[Կենտրոնական բանկի նախագահ]]ն է։ Կենտրոնական բանկի նախագահը նշանակվում է [[Հայաստանի Հանրապետության նախագահ|ՀՀ նախագահի]] առաջարկությամբ [[Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով|ՀՀ Ազգային ժողով]]ի կողմից ` յոթվեց տարի ժամկետով և պատասխանատու է Կենտրոնական բանկի խնդիրների իրագործման համար։
 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կազմված է [[Արթուր Ջավադյան|Կենտրոնական բանկի նախագահ]]ից, նրա [[Ներսեսերկու Երիցյան|տեղակալ]]իցտեղակալներից, խորհրդի հինգ անդամներից։ Կենտրոնական բանկի նախագահը և նրա տեղակալըտեղակալները Կենտրոնական բանկի խորհրդի կազմում ընդգրկվում են ի պաշտոնե։ Կենտրոնական բանկի խորհրդի հինգ անդամներին նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը` հինգ տարի ժամկետով։ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամները չեն կարող Կենտրոնական բանկում այլ պաշտոն զբաղեցնել։
 
Կենտրոնական բանկի նախագահը կոորդինացնում է Կենտրոնական բանկի բնականոն աշխատանքը, ներկայացնում է Կենտրոնական բանկը Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում, իրականացնում է օրենքով Կենտրոնական բանկի խորհրդի իրավասությանը չվերապահված այլ լիազորություններ։ Նախագահի բացակայության կամ պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան փոխարինում է՝ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալըտեղակալներից մեկը, իսկ տեղակալիտեղակալների բացակայության կամ նրանրանց պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում՝ Կենտրոնական բանկի խորհրդի տարիքով ավագ անդամը։ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալինտեղակալներին նշանակում է ՀՀ նախագահը՝ վեց տարի ժամկետով։ Կենտրոնական բանկի նախագահը և, նրա տեղակալըտեղակալները, ինչպես նաև խորհրդի անդամները, չեն կարող լինել որևէ կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ, կատարել այլ աշխատանք, բացառությամբ գիտական, մանկավարժական, ստեղծագործական աշխատանքից։
 
=== Պետական բանկի և Կենտրոնական բանկի նախագահները ===
4

edits

Նավարկման ցանկ