Jump to content

Նորվեգիայի ֆյորդերի ցանկ

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից

Ֆյորդը (նորվ.՝ fjord) հողի մեջ խորապես մխված ժայռոտ ափեր ունեցող, նեղ և ոլորուն ծովածոց է։ Ֆյորդի երկարությունը սովորաբար մի քանի անգամ (հիմնականում տասնյակներով շատ) մեծ է լայնությունից։ Ֆյորդի ափերը հիմնականում կազմված են մինչև 1000 մետր բարձրության ժայռերից։

Նորվեգիայի արևմտյան ափի արբանյակային լուսանկար. (կարմիրով ներկված է ձյունը: Երեք խոշոր ֆյորդերը վերից վար՝ Նյուր-ֆյորդ, Սոգնե ֆյորդ, Հարդանգեր ֆյորդ

Ցանկում ներկայացված են Նորվեգիայի ֆյորդերը Սկանդինավյան թերակղզուց մինչև Ռուսաստանի և Շվեդիայի սահման։ Շպիցբերգենի ֆյորդերը թվարկված են ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ։

Սկանդինավյան թերակղզու ափ

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Գեյրանգեր-ֆյորդ, հանդիսանում է Համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ
Ներյո-ֆյորդ, ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի ցանկում
Օսեն-ֆյորդ
Բեյսջամփերները Լյուսե-ֆյորդում
Սոգնե-ֆյորդ. Նորվեգիայի ամենախոշոր ֆյորդը
Օսլո-ֆյորդ
Հիմնական ֆյորդ Ճյուղավորումներ Կոմունա կոմսություն
Քոբհոլմ-ֆյորդ Սյոր-Վարանգեր Ֆինմարք
Վարանգեր ֆյորդ Յար-ֆյորդ, Բյոք-ֆյորդ, Քուրս-ֆյորդ, Չյո-ֆյորդ, Նեիդեն-ֆյորդ, Մունկ-ֆյորդ, Բուգեի-ֆյորդ, Գանդվիքա, Վեինես, Մեսք-ֆյորդ Սյոր-Վարանգեր Ֆինմարք
Փերս-ֆյորդ Վարդյո Ֆինմարք
Սյուլթե-ֆյորդ Բոցֆորդ Ֆինմարք
Մաքաուր-Սան-ֆյորդ Բոցֆորդ Ֆինմարք
Բոց-ֆյորդ Բոցֆորդ Ֆինմարք
Քոնգսյո-ֆյորդ Սթրաումեն, Քուբքրոքեն, Րիս-ֆյորդ Բերլեվոգ Ֆինմարք
Տանա-ֆյորդ Թրոլ-ֆյորդ, Լեիրփուլեն, Սմալ-ֆյորդ, Թարմ-ֆյորդ, Վեսթերթանա, Լանգ-ֆյորդ, Հուփս-ֆյորդ, Լիլե-Չո-ֆյորդ, Սթուրե-Չո-ֆյորդ, Ռա-ֆյորդ, Սքար-ֆյորդ, Թյու-ֆյորդ Բերլեվոգ, Տանա, Գամվիկ Ֆինմարք
Քուի-ֆյորդ Գամվիկ Ֆինմարք
Գունարս-ֆյորդ Գամվիկ Ֆինմարք
Սթեինվոգ-Սան-ֆյորդ Գամվիկ Ֆինմարք
Շիթեն-ֆյորդ Գամվիկ Ֆինմարք
Սյոր-ֆյորդ Գամվիկ Ֆինմարք
Քոբեվոգեն Գամվիկ Ֆինմարք
Մագքեիլ-ֆյորդ Գամվիկ Ֆինմարք
Քինարոդ-Սան-ֆյորդ Լեբեսյու Ֆինմարք
Օքս-ֆյորդ Լեբեսյու Ֆինմարք
Չյոլե-ֆյորդ Լեբեսյու Ֆինմարք
Լակսե-ֆյորդ Քի-ֆյորդ, Դյուփվիկա, Էիթս-ֆյորդ, Մորեի-ֆյորդ, Բեքքար-ֆյորդ, Ի-ֆյորդ, Սթուր-ֆյորդ, Լիլե-Պորսանգեր, Թյոմերվիկա,Սթուրե-Րիսվիկա, Լիլե-Րիսվիկա Լեբեսյու Ֆինմարք
Պորսանգեր ֆյորդ Բրենելվ-ֆյորդ, Ինդրե-Բիլե-ֆյորդ, Ինթրե-Բիլե-ֆյորդ, Ինթրե-Վեինեսբուքթա, Օլդեր-ֆյորդ, Սմյոր-ֆյորդ, Ինդերբուքթա, Պորսանգվիկա, Կո-ֆյորդ, Լա-ֆյորդ, Սարնես-ֆյորդ[1] Պորսանգեր, Նորդկապ Ֆինմարք
Քամյոի-ֆյորդ[1] Շիփս-ֆյորդ, Դուքս-ֆյորդ, Օփնանվաթն Նորդկապ Ֆինմարք
Կալ-ֆյորդ[1] Նորդկապ Ֆինմարք
Րիս-ֆյորդ[1] Նորդկապ Ֆինմարք
Վես-ֆյորդ[1] Հորնվիկա Նորդկապ Ֆինմարք
Քնիվշելբուքթա[1] Նորդկապ Ֆինմարք
Սանսթրան-ֆյորդ[1] Նորդկապ Ֆինմարք
Թու-ֆյորդ[1] Նորդկապ Ֆինմարք
Վան-ֆյորդ[1] Նորդկապ Ֆինմարք
Քոբ-ֆյորդ Մոսյո Ֆինմարք
Րյուգ-ֆյորդ Մոսյո Ֆինմարք
Քուլ-ֆյորդ Մոսյո Ֆինմարք
Սան-ֆյորդ[2] Մոսյո Ֆինմարք
Մոսյո-ֆյորդ Մոսյո Ֆինմարք
Աքար-ֆյորդ[3] Մոսյո Ֆինմարք
Էիթեր-ֆյորդ Մոսյո Ֆինմարք
Մյոր-ֆյորդ Մոսյո Ֆինմարք
Սնյո-ֆյորդ Սելվիկա, Բաք-ֆյորդ Մոսյո Ֆինմարք
Մա-ֆյորդ[4] Մոսյո Ֆինմարք
Լանգ-ֆյորդ[5] Մոսյո Ֆինմարք
Թրոլվիկա[5] Մոսյո Ֆինմարք
Վալս-ֆյորդ[5] Մոսյո Ֆինմարք
Սթոփել-ֆյորդ[5] Մոսյո Ֆինմարք
Էլվիկա Կվալսուն Ֆինմարք
Րեփար-ֆյորդ Կվալսուն Ֆինմարք
Իթրե-Տորսքե-ֆյորդ[6] Կվալսուն, Համերֆեստ Ֆինմարք
Քվալ-ֆյորդ[6] Համերֆեստ Ֆինմարք
Գամվիկ-ֆյորդ[7] Համերֆեստ Ֆինմարք
Ալտա-ֆյորդ Կո-ֆյորդ, Լանգ-ֆյորդ Ալտա Ֆինմարք
Քվենանգեն-ֆյորդ Րեիսա-ֆյորդ Քվենանգեն Թրոմս
Լյունգեն-ֆյորդ Կո-ֆյորդ, Սթուր-ֆյորդ Լյունգեն, Կոֆյորդ, Սթյուրֆյորդ Թրոմս
Ուլս-ֆյորդ Սյոր-ֆյորդ Թրոմսյո, Լյունգեն Թրոմս
Բալ-ֆյորդ Բալսֆյորդ, Թրոմսյո Թրոմս
Մալանգեն Բալսֆյորդ, Լենֆիք, Մոլսելվ Թրոմս
Աստա-ֆյորդ Սքոնլան, Գրաթանգեն Թրոմս
Էիդս-ֆյորդ Նուռլան
Հադսել-ֆյորդ Հադսել Նուռլան
Ուֆութ-ֆյորդ[8] Հերյանգս-ֆյորդ, Շոմեն Նարվիկ Նուռլան
Թյուս-ֆյորդ[8] Հելեմու-ֆյորդ Թյուսֆյորդ Նուռլան
Սագ-ֆյորդ[8] Քալվոգ-ֆյորդ Սթեիգեն, Համարյո Նուռլան
Ֆոլա[8] Նուրֆոլա, Սյորֆուլա Սթեիգեն, Սյորֆոլ Նուռլան
Սալթ-ֆյորդ[8] Շերսթադ-ֆյորդ Բուդյո Նուռլան
Մելե-ֆյորդ Գլոմ-ֆյորդ Մելյո Նուռլան
Մել-ֆյորդ Նուռլան
Շոնա-ֆյորդ Նեսնա Նուռլան
Ռանեն Նուրանեն, Սյոր-ֆյորդ Ռանա Նուռլան
Վեվսեն-ֆյորդ Լեիր-ֆյորդ Վեվսն Նուռլան
Վել-ֆյորդ Բրյոնյոյ Նուռլան
Բինդալս-ֆյորդ Ուրս-ֆյորդ, Թուսեն-ֆյորդ Բրյոնյոյ, Բինդել Նուռլան
Սնուր-ֆյորդ Թրոնհեյմս ֆյորդ, Բեիթսթադ-ֆյորդ Թրոնհեիմ, Սթեինհեր Նուր Տրյոնդելագ
Հեմնե-ֆյորդ Սնիլ-ֆյորդ Հեմնե, Սնիլֆյորդ Սյոր Տրյոնդելագ
Հալսա-ֆյորդ Թրոն-ֆյորդ, Սուրնդալս-ֆյորդ Հալսա, Սուրնդալ Մյորե օգ Ռոմսդալ
Թինգվոլ-ֆյորդ Սունդալս-ֆյորդ, Բաթն-ֆյորդ Թինգվոլ, Սունդալ Մյորե օգ Ռոմսդալ
Մոլդե-ֆյորդ Ռոմսթալս-ֆյորդ, Ֆաննե-ֆյորդ, Լանգ-ֆյորդ Մոլդե, Վեսթնես Մյորե օգ Ռոմսդալ
Հյորեո-ֆյորդ Հյորեո Մյորե օգ Ռոմսդալ
Սթուր-ֆյորդ Սունյուլս-ֆյորդ, Գեյրանգեր-ֆյորդ

Նուրդալս-ֆյորդ, Տա-ֆյորդ

Օլեսուն, Սթրանդա Մյորե օգ Ռոմսդալ
Սուլա-ֆյորդ Հյորունդ-ֆյորդ, Վարթդալս-ֆյորդ Հարեյդ, Էռստա Մյորե օգ Ռոմսդալ
Ռովդե-ֆյորդ Վոլդսֆյորդ, Դալս-ֆյորդ Վոլդա, Ներյոյ Մյորե օգ Ռոմսդալ
Նյուր-ֆյորդ Գլոպե-ֆյորդ. Էիդս-ֆյորդ Սոգն օգ Ֆյուրանե
Ֆյորդե-ֆյորդ Ֆյորդե Սոգն օգ Ֆյուրանե
Դալս-ֆյորդ Ֆյալեր, Ասքվոլ Սոգն օգ Ֆյուրանե
Ճ-ֆյորդ Հյուլեսթադ Սոգն օգ Ֆյուրանե
Սոգնե ֆյորդ Լուսթրա-ֆյորդ, Օրդալս-ֆյորդ, Ներեի-ֆյորդ, Սոգնեսիուեն, Սթրյոմս-ֆյորդ, Բյորնե-ֆյորդ, Գուլա-ֆյորդ, Էիս-ֆյորդ, Նորդգյուլա-ֆյորդ, Էուսթգյուլ-ֆյորդ, Նեսսե-ֆյորդ, Լի-ֆյորդ, Բյո-ֆյորդ, Րիսնե-ֆյորդ, Իքե-ֆյորդ, Վահեիմս-ֆյորդ, Ֆուգլասթ-ֆյորդ, Էիս-ֆյորդ, Հեինգս-ֆյորդ, Լոնե-ֆյորդ, Ֆինա-ֆյորդ, Առնա-ֆյորդ, Ինդրե-ֆյորդ, Ֆրամ-ֆյորդ, Էսե-ֆյորդ, Ֆերլանդ-ֆյորդ, Վեթլե-ֆյորդ, Սվերա-ֆյորդ, Նոռա-ֆյորդ, Սոգնդալս-ֆյորդ, Էիդս-ֆյորդ, Բարսենս-ֆյորդ, Էուրլանդս-ֆյորդ, Լերդալս-ֆյորդ, Օրդալս-ֆյորդ, Գյուփնե-ֆյորդ Բալեսթրան, Լուսթեր, Էուրլան Սոգն օգ Ֆյուրանե
Բյորնա-ֆյորդ Ֆուսա-ֆյորդ Էուսթվոլ, Ֆուսա, Ուս Հորդալեն
Հարդանգեր-ֆյորդ Էիդ-ֆյորդ, Սյոր-ֆյորդ Հարդանգեր Հորդալեն
Բուքնա-ֆյորդ Վինդալ-ֆյորդ, Հյուլս-ֆյորդ, Հոգս-ֆյորդ
Յոսեն-ֆյորդ, Լյուսե-ֆյորդ
Ստավանգեր Ռուգլան
Յոսինգֆյորդ Սոկնդալ Ռուգլան
Լիստա-ֆյորդ Ֆեդա-ֆյորդ, Սթրանդս-ֆյորդ,
Սթուլս-ֆյորդ, Լա-ֆյորդ,
Ֆլեքքե-ֆյորդ
Ֆլեքֆյորդ, Ֆարսուն Վեստ Արդեր
Բրեիֆիկս-ֆյորդ Ֆրիեր-ֆյորդ, Էիդանգեր-ֆյորդ Պորսգրուն Տելեմարկ
Ֆոսսինգ-ֆյորդ Կրագերյո, Բամբլե Տելեմարկ
Դրամենս-ֆյորդ Վեստֆոլդ
Մե-ֆյորդ Հանդեֆյորդ Վեստֆոլդ
Դրամենս-ֆյորդ Դրամեն Բուսկերուդ
Կուրե-ֆյորդ Ռյուգե Էստֆոլդ
Օսլո-ֆյորդ Էստֆոլդ

Շպիցբերգենի ափ

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Մագերյոա կղզի
  2. Մոսեա կղզի
  3. Ելմսյոա կղզի
  4. Ինգյեա կղզի
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Ռոլվսեա կղզի
  6. 6,0 6,1 Կվալեա կղզի
  7. Սորեա կղզի
  8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Հանդիսանում է Վեստ-ֆյորդի մաս, որը բաժանում է Լոֆոտենյան կղզիները մայրցամաքից։

Արտաքին հղումներ

[խմբագրել | խմբագրել կոդը]