Զբաղվածության պետական գործակալություն

Վիքիպեդիայից՝ ազատ հանրագիտարանից
Jump to navigation Jump to search

Զբաղվածության պետական գործակալությունը - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության առանձնացված ստորաբաժանում, որի առաքելությունը զբաղվածության կարգավորման պետական քաղաքականության կիրարկումն է։ Գործակալության հիմնական նպատակն աշխատանք փնտրող անձին կայուն զբաղվածությամբ ապահովելն է, ինչպես նաև աշխատուժի պահանջարկի բավարարման և առկա աշխատուժի առաջարկի արդյունավետ իրացումը։ Զբաղվածության պետական գործակալությունն իր կազմում ներառում է 51 զբաղվածության տարածքային կենտրոններ, որից 10-ը՝ Երևանում, իսկ մյուսները հանրապետության այլ մարզերում [1]: Զբաղվածության պետական գործակալությունը կատարում է հետևյալ գործառույթները.

 1. Իրականացնում է աշխատաշուկայի ընթացիկ իրավիճակի ուսումնասիրություն, վերլուծություն, ազդեցության գնահատում և կանխատեսում
 2. ՀՀ կառավարության սահմանված կարգով ապահովում է աշխատաշուկայի իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը
 3. Իրականացնում է աշխատանք փնտրող անձանց հաշվառումը, հաշվառումից հանումը, գործազուրկի կարգավիճակ տալը, դրա կասեցումը, վերականգնումը և դադարեցումը
 4. Հաստատում է ամենամյա ծրագրի մոնիթորինգի և գնահատման մեթոդաբանությունը
 5. Մշակում և իրականացնում է ամենամյա ծրագիրը
 6. Բաշխում է ամենամյա ծրագիրը՝ ըստ մարզերի, տարածքների և աշխատանք փնտրող անձանց առանձին խմբերի (շահառուների)
 7. Իրականացնում է ամենամյա ծրագրի մոնիթորինգն ու գնահատումը
 8. ՀՀ կառավարության սահմանված կարգով կազմակերպում է աշխատանքի տոնավաճառ
 9. Համագործակցում է աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունների հետ
 10. Աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպություններին հաղորդակից է դարձնում զբաղվածության պետական ծրագրի իրականացմանը
 11. Հաշվառում և հաշվառումից հանում է իր հետ համագործակցող աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությանը
 12. Իր հետ համագործակցող աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությանը ներառում է իր պաշտոնական կայքէջի հրապարակված ցանկում և հանում է ցանկից
 13. Աշխատուժի առաջարկի ու պահանջարկի գնահատման արդյունքների հիման վրա ներկայացնում է առաջարկություններ կրթության ոլորտում պետական կառավարման լիազորված մարմին՝ նախնական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում անվճար ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկի և տեղերի վերաբերյալ։
 14. Վարում է էլեկտրոնային պաշտոնական կայքէջ և ձևավորում տեղեկատվական շտեմարան՝ աշխատաշուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման և փոխանակման ապահովման համար
 15. Ապահովում է հանրապետական և տարածքային համաձայնեցման կոմիտեների ձևավորումը և արդյունավետ գործունեությունը
 16. Հանրապետական և տարածքային համաձայնեցման կոմիտեների ներկայացուցիչների գրավոր հարցման հիման վրա տրամադրում է տեղեկատվություն ամենամյա ծրագրի իրականացման մասին
 17. Զանգվածային լրատվության միջոցներով պարբերաբար և էլեկտրոնային պաշտոնական կայքէջի միջոցով առցանց հրապարակում է նոր ստեղծվող և թափուր աշխատատեղերի, աշխատաշուկայի վիճակի, ամենամյա ծրագրի կատարման ընթացքի մասին տեղեկատվություն
 18. Ապահովում է ամենամյա ծրագրին հատկացված ֆինանսական միջոցների նպատակային և արդյունավետ օգտագործումը։

[1]

 1. ՀՀ Զբաղվածության ոլորտը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի ժողովածու։ Եր.: Անտարես, 2016։ Էջ 12